LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами

праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційному дослідженні використані тільки ті ідеї та положення, що отримані автором особисто і які визначено у списку опублікованих праць.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися й одержали позитивну оцінку на наукових конференціях: “Актуальные проблемы современного строительства” (м. Пенза, 2001р.); “Україна наукова '2001” (м. Дніпропетровськ – Харків – Одеса, 2001р.); “Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття” (м. Полтава, 2001р.); „Проблеми ефективного регіонального та корпоративного управління в умовах невизначеності та динамічності зовнішнього середовища” (м. Дніпропетровськ, 2001 р.); “Менеджмент та маркетинг: досягнення і перспективи” (м. Київ, 2002р.); “Наука і освіта '2002” (м. Дніпропетровськ, 2002р.); „Строительство, материаловедение, машиностроение” (м. Дніпропетровськ, 2002р.); “Экономика и маркетинг – ХХ век” (м. Донецьк, 2002р.); “Україна наукова '2002” (м. Дніпропетровськ – Харків – Одеса, 2002р.).

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 16 наукових працях, у тому числі 4 наукових статтях у фахових наукових виданнях, 3 наукових статтях в інших виданнях, 9 тезах доповідей. Загальний обсяг їх 3,64 др. ум. арк., з них особисто авторові належать 3,15 др. ум. арк.

Обсяг і структура дисертації.Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації – 198 сторінок комп’ютерного тексту, з них основного тексту 123 сторінки. Дисертаційна робота містить 24 рисунки, 40 таблиць, список використаних джерел, що містить 223 найменування, 6 додатків, які займають 50 сторінок.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, предмет і об’єкт дослідження, сформульовано задачі, відображено наукову новизну і практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі – „Організаційно-економічні й методологічні передумови забезпечення будівельних проектів машинами та механізмами у ринкових умовах” - проведено аналіз розвитку організаційних форм експлуатації будівельних машин та механізмів; визначено, що використання сучасних організаційних форм передбачає автономне забезпечення будівельних підприємств засобами механізації; обґрунтовано необхідність формування механізму оцінки й вибору економічного способу забезпечення реалізації будівельного проекту засобами механізації у ринкових умовах та заміни таких засобів; виявлено способи забезпечення реалізації будівельних проектів машинами та механізмами, які характерні для сучасного етапу розвитку економіки, наводяться їх ознаки, переваги і недоліки використання; окреслено коло завдань, які необхідно вирішувати при оцінці та виборі способів забезпечення.

Розвиток ринкових відносин, роздержавлення в будівельній галузі обумовили створення нових організаційних форм і методів управління механізацією виробництва будівельно-монтажних робіт. Раніше, в умовах планової економіки, існували три основні організаційні форми експлуатації парку будівельних машин. Кожній з них відповідав певний характер взаємин. Діяльність управлінь та трестів механізації була нерозривно зв’язана з діяльністю будівельно-монтажних організацій, які забезпечували їх машинами та механізмами відповідно до планових потреб. Основними методами розрахунку потреби будівельно-монтажних організацій в будівельних машинах були: нормативний (на 1 млн. руб. будівельно-монтажних робіт); на вид робіт у штуках або одиницях виміру головного параметра (місткість ковша, вантажопідйомність і т.н.). Роздержавлення, розукрупнення і приватизація призвели до появи нових організаційних форм. Будівельні трести реорганізуються в акціонерні підприємства, а міністерства та відомства - у фінансові холдингові компанії. Якщо раніше забезпечення будівництва необхідною технікою мало плановий характер, то тепер будівельні підприємства будь-якої форми власності (суб’єкти ринку) самостійно повинні вирішувати це питання. Існуюча сьогодні нормативна база дає змогу вибору найкращої машини за технічними і техніко-економічними показниками. Нажаль питання, яким способом це забезпечити, не розглядається.

Аналіз тенденцій сучасного розвитку будівельної галузі України дозволяє зробити висновок, що перехід підприємств галузі від регламентованої, централізовано-планової до ринкової економіки зумовив потребу в конструктивних змінах традиційних методів управління, обумовив актуальність розробки науково-методичних та практичних рекомендацій щодо оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту засобами механізації з мінімальними витратами.

Оскільки будівельні корпорації, холдинги, які засновані на базі державних трестів та управлінь механізації, успадкували морально й фізично зношене устаткування, машини та механізми (ступінь зносу основних засобів у будівництві у 2002р. склав 59,3%), існує необхідність розробки науково-методичних підходів до визначення економічно-доцільного періоду їх заміни.

Автором виявлені можливі способи забезпечення реалізації будівельних проектів машинами та механізмами, які наведені на рис. 1:

Рис.1. Способи забезпечення реалізації будівельних проектів засобами механізації


Кожному з цих способів відповідає певне коло завдань, які необхідно вирішувати для того, щоб обрати найбільш ефективний (рис. 2).

У першому розділі також аналізуються існуючі методики фінансово-економічної оцінки вартості забезпечення машин на основі лізингу.

У другомурозділі„Механізм оцінки й виборуефективногоспособузабезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами” - визначено фактори, які необхідно враховувати при оцінці вартості забезпечення розглянутими способами; здійснено оцінку впливу фінансової політики на вартість забезпечення засобами механізації; розроблено науково-методичні підходи до оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами; запропоновано методику калькулювання собівартості машино-години експлуатації засобів механізації.

Одним з головних завдань керівництва будівельного підприємства є обґрунтування вибору оптимальних умов фінансування забезпечення відсутніх ресурсів, а саме будівельних машин та механізмів. У зв'язку з цим після встановлення можливих способів забезпечення потреби у засобах механізації необхідно виявити фактори, що визначають їх вартість. Автором встановлено множинність факторів, які можна розділити на економічні та організаційно-технологічні. Будівельне підприємство повинно враховувати і те, що за рахунок

Рис.2. Структурно-логічна схема