LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами

формування механізму оцінки та вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами


суми виплачуваних відсотків по кредиту на покупку машини, її амортизації та витрат по страхуванню зменшується його оподаткований прибуток.

Якщо будівельним підприємством прийняте рішення скористатися банківським кредитом для покупки будівельних машин, то треба вирішити, на яких умовах це вигідніше зробити і який відсоток позикових коштів у загальній вартості покупки варто прийняти (наприклад, позикові кошти можуть скласти 30-50 відсотків вартості техніки, що покупається). Виникає завдання розробки політики фінансування. Відпрацьовуються конкретні механізми погашення кредиту, що є вигідними для кредитора й позичальника і є об'єктом пильної уваги при укладанні угоди. Основним завданням фінансової політики при цьому є знаходження найбільш вигідного способу повернення кредиту і виплати процентних платежів для зацікавлених сторін. Автором здійснено розрахунок витрат будівельного підприємства для погашення кредиту, який дозволяє встановити найбільш пріоритетний спосіб фінансування.

Будь-які інвестиції в засоби механізації звичайно містять додаткові майбутні витрати на підтримку його в робочому стані, удосконалення і заміну в майбутньому. Такі майбутні витрати (передбачувані на момент аналізу), на які будівельне підприємство само себе приречує, треба розглядати вже на стадії оцінки способів забезпечення реалізації проекту машинами та механізмами. Автором вперше розроблено науково-методичні підходи до оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами. Процес оцінки й вибору відбувається у рамках певного алгоритму, який дає можливість вибору найбільш економічного способу забезпечення будівельного проекту засобами механізації з урахуванням вирішення завдань, характерних для кожного з розглянутих способів забезпечення, і відповідних витрат і вигод (рис.3).

Рис.3. Схема алгоритму оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами


де PVп – приведена вартість покупки, грн.;

В – вартість покупки машин та механізмів, грн.;

К - витрати на погашення кредиту, грн.;

Е% - податкова економія за рахунок зменшення оподаткованого прибутку на величину сплачуваних відсотків за кредит, грн.;

Вп - вартість перепродажу машин та механізмів, грн.;

Вз - вартість заміни обладнання, грн.;

А – сума амортизації, грн.;

Еа - податкова економія за рахунок зменшення оподаткованого прибутку на величину нарахованої амортизації, грн.;

СП - витрати по страхуванню майна, грн.;

Ест - податкова економія за рахунок зменшення оподаткованого прибутку на величину витрати по страхуванню майна, грн.;

Пмг – витрати, пов’язані з правом власності, грн.;

Зпм - заробітна плата машиністів, грн.;

Пр - вартість незапланованого простою обладнання, грн.;

Векс - експлуатаційні витрати, грн.;

Взн - вартість морального зносу засобів механізації, грн.;

Впб - вартість перебазування будівельних машин та механізмів, грн.;

Врт - витрати на технічне обслуговування і ремонт, грн.;

PVф.л. - приведена вартість фінансового лізингу, грн.;

МОП - мінімальні орендні платежі, грн.;

Св - вартість викупу активу, якщо це передбачено умовами оренди, грн.;

Вд.п. - плата орендаря за додаткові послуги, якщо такі передбачені угодою, грн.;

PVо.л. - приведена вартість оперативного лізингу, грн.;

ОП - орендна плата, грн.;

ПДВ - податок на додану вартість, грн.;

ЕАП - податкова економія за рахунок зменшення оподаткованого прибутку на величину нарахованої орендної плати, грн.;

Ссуб – витрати, пов’язані з експлуатацією будівельної машини на умовах субпідряду, грн.;

Нпр – величина недоотриманого підрядником прибутку, грн.

Автором удосконалено методику калькулювання собівартості машино-години експлуатації машин та механізмів, яке дозволяє враховувати різні методи визначення зносу, джерел фінансування покупки. Собівартість машино-години експлуатації може бути також критерієм вибору найбільш економічного способу забезпечення реалізації будівельного проекту засобами механізації. Собівартість відображає, скільки коштує експлуатація машини її власнику.

У третьому розділі – „Організаційно-економічний механізм заміни та оновлення засобів механізації” – виконано дослідження впливу вибору амортизаційної політики на вартість забезпечення машинами та механізмами; проведено аналіз методів визначення оптимальних строків служби будівельних машин; запропоновано методичні підходи до визначення періоду заміни засобів механізації з використанням методів динамічного програмування, еквівалентного ануїтету та показників бухгалтерської та економічної рентабельності.

Автором встановлено вплив вибору амортизаційної політики на вартість забезпечення реалізації будівельного проекту засобами механізації на основі покупки й фінансового лізингу. Попередньо треба вирішити, який метод доцільно застосовувати до кожного із способів забезпечення. Більшість фірм, які користуються машинами на основі фінансового лізингу, прагнуть використовувати методи прискореної амортизації. Ці методи забезпечують прискорене списання, скоріше відновлення парку машин, знижену величину оподатковуваного прибутку, що дозволяє акумулювати додаткові грошові кошти, необхідні для розширення виробничої діяльності.

Аналіз існуючих методів визначення оптимальних термінів служби машин з урахуванням різних факторів (фізичного й морального зносу, сумарної величини капітальних вкладень у машини) показав практичну неможливість їх застосування будівельними підприємствами в сучасних умовах. Ці методи були розроблені взагалі для будівельної галузі й потребують використання при розрахунках величин, які можуть бути отримані на підставі аналізу за ряд років складу парку будівельних машин певного класу та його економічних показників у динаміці. Тому в роботі набули подальшого розвитку науково-методичні підходи до визначення оптимального періоду заміни будівельних машин та механізмів, що враховують і ґрунтуються на застосуванні методів динамічного програмування, еквівалентного ануїтету, показників рентабельності експлуатації машин та механізмів, які дозволяють вирішити завдання розробки політики заміни засобів механізації.

Визначення економічно доцільного терміну заміни пропонується здійснювати з використанням критерію мінімальної вартості заміни. Це завдання вирішується методом динамічного програмування. Алгоритм вирішення:

Gi = min (Gj+ PVij),

i = n - 1, n - 2,…, 1, (6)

j = і + 1, і + 2,..., n,

де Gi – мінімальна вартість заміни, грн.;

PVij – приведена вартість