LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами

машини, яка купується на початку i-го року і продається на початку j-го року, грн.;

Gj – вартість заміни на попередньому кроці, грн.;

n – номер кроку розрахунку.

Знаючи приведені вартості машини, яка купується на початку i-го року і продається на початку j-го року, завдання заміни автор вирішив, використовуючи приведений алгоритм (6).

На практиці час заміни засобів механізації залежить не тільки від часу їх повного зносу, умов експлуатації, але й від економічних умов. Визначення оптимального терміну заміни будівельної машини з урахуванням режиму роботи та методу амортизації здійснюється з використанням показників рентабельності експлуатації машини, визначеної по показникам фінансової звітності та рентабельності експлуатації машини, визначеної по ринковим показникам.

На практиці будь-якому власникові будівельних машин рано чи пізно треба буде вирішувати завдання їхнього відновлення. Що вигідніше – продовжувати експлуатацію машини (k машин) або замінити її (їх) новою? При вирішенні цього завдання треба порівнювати будівельні машини з різними періодами експлуатації. Для цього автором пропонується метод еквівалентного ануїтету для елімінування впливу фактора часу. Знаючи приведену вартість витрат на експлуатацію кожної з розглянутих машин, розраховують їх річні порівнянні витрати (ануїтет). Вибір здійснюють на користь машини з мінімальними порівнянними витратами.


ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі, що є закінченою науково-дослідною працею, наведено теоретичні узагальнення, наукові положення, практичні рекомендації, які в сукупності вирішують науково-практичне завдання оцінки і вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту засобами механізації з мінімальними витратами, сприяючи підвищенню ефективності будівництва. Це знайшло відображення в наступному:

1. Вибір способу забезпечення машинами та механізмами реалізації будівельного проекту, обумовлений їхнім різноманіттям у ринкових умовах, вимагає необхідності визначення економічних і організаційно-технологічних факторів, що впливають на вартість механізації з урахуванням альтернативності фінансової та амортизаційної політики будівельного підприємства. До економічних факторів відносяться: вартість машини; вартість заміни; амортизація; вартість перепродажу; витрати на погашення кредиту; мінімальні орендні платежі; орендна ставка відсотка; витрати майнового страхування; витрати права власності. Організаційно-технологічні фактори – це вартість простою; витрати на технічне обслуговування і ремонт; вартість перебазування; експлуатаційні витрати; вартість зносу.

2. Вибір засобів механізації будівельна організація здійснює на тривалий період, тому потоки грошей, що генеруються при їхній експлуатації, розподілені в часі на період будівництва або період економічної рентабельності цих активів. Для правомірного зіставлення різночасових витрат і результатів необхідно використовувати концепцію приведеної вартості.

3. Установлено, що у виразі забезпечення реалізації будівельних проектів машинами та механізмами на підставі їхньої покупки, коли вона фінансується за рахунок власних коштів, потрібно враховувати множинність методів амортизації; а за рахунок банківського кредиту або при змішаному фінансуванні - необхідно враховувати як різноманітність методів амортизації, так і способів погашення кредиту.

4. Витрати на механізацію будівельно-монтажних робіт при забезпеченні машин та механізмів за рахунок покупки із залученням банківського кредиту залежать не тільки від процентної ставки, терміну, на який надається кредит, але й істотно від умов погашення основного боргу і виплати відсотків.

Зроблена оцінка вартості витрат на погашення кредиту при різних умовах його надання: щорічно виплачуються тільки відсотки (прості або складні), а основний борг погашається наприкінці періоду; щорічно сплачуються незмінні частки основного боргу і загасаючі суми відсотків; щорічно виплачуються постійні суми відсотків і постійні суми погашень основного боргу; борг щорічно погашається рівними терміновими сплатами при процентних ставках, що змінюються; погашення позики здійснюється перемінними виплатами основного боргу (щорічні платежі зростають або убувають в арифметичній прогресії з різницею d); передбачаються неперіодичні виплати відсотків (простих або складних) на основний борг, а їхнє приєднання - наприкінці періоду до суми основного боргу; погашення основного боргу проводиться щорічними платежами, кожний з яких більше або менше попереднього в q-разів.

Встановлено, що найбільш економічним є спосіб, при якому борг погашається рівними терміновими сплатами при процентних ставках, що змінюються, витрати по ньому на 22% менше, ніж при найбільш “дорожчому” (щорічно протягом чотирьох років сплачуються тільки складні відсотки, а основний борг погашається наприкінці періоду). Якщо кредит видається на більш тривалий період, а точніше на сім років, пріоритетність способів зберігається, але різниця у витратах складає близько 60%.

5. Оскільки в сучасних умовах існують різні методи амортизації (прямолінійний; зменшення залишкової вартості; залишку, що знижується; прискореної амортизації; груповий; кумулятивний; подвійного залишку, що знижується; комбінований; виробничий), у роботі встановлено залежність вартості механізації від застосовуваної амортизаційної політики і доведено, що:

- використання того чи іншого методу нарахування амортизації впливає на величину ефекту податкової економії;

- приведена вартість суми амортизаційних відрахувань по кожному з методів різна;

- застосування деяких методів дозволяє повністю відшкодувати первісну вартість будівельних машин та механізмів.

Тому не можна наперед сказати, який метод амортизації слід застосовувати будівельній організації. У будь-якому випадку вибір цього методу визначається мінімальними витратами на механізацію робіт за проектом.

6. Для визначення собівартості будівництва об'єкта, окремих етапів будівництва, конкретної роботи і частки витрат на механізацію, їхнього контролю і управління важливо знати собівартість машино-години експлуатації будівельних машин та механізмів. У зв'язку з цим запропонована методика калькулювання собівартості машино-години з урахуванням фінансової та амортизаційної політики будівельної організації.

7. У процесі експлуатації будівельні машини та механізми морально й фізично застарівають, тому виникає завдання заміни цих засобів механізації новими. При цьому постають завдання: заміни засобів механізації з її мінімальною вартістю; визначення економічно рентабельного строку заміни устаткування; відновлення парку машин при різних періодах їх експлуатації.

У роботі запропоновано методику заміни машин на основі використання методу динамічного програмування, виходячи з критерію