LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами

мінімальної приведеної вартості заміни; економічно доцільного періоду заміни із застосуванням показників рентабельності експлуатації машин та механізмів; відновлення парку будівельних машин при зіставленні величини еквівалентного ануїтету їх приведених вартостей витрат по експлуатації.

8. На підставі встановлених залежностей впливу різних факторів на вартість механізації, а також фінансової і амортизаційної політики запропоновано методичне забезпечення оцінки і вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами в ринкових умовах.

Це методичне забезпечення представлено у вигляді методик, алгоритмів, що можуть бути використані як підрядником, так і замовником при розробці політики заміни і відновлення засобів механізації.


Основні положення дисертації викладено в таких роботах:

1. Тян Р.Б., Дятлова Н.В. Обеспечение строительного проекта оборудованием (машинами и механизмами) в современных условиях // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2001. - №3. – С.56-61. Особистий внесок автора: постановка завдання; обґрунтування необхідності вирішення будівельним підприємством задачі щодо забезпечення будівництва машинами та механізмами; визначення можливих способів забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами у теперішніх умовах.

2. Дятлова Н.В. Финансовые аспекты обеспечения строительного проекта оборудованием// Матеріали VI міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми ефективного регіонального та корпоративного управління в умовах невизначеності та динамічності зовнішнього середовища”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С. 36 - 44.

3. Дятлова Н.В. Экономические проблемы обеспечения строительных проектов оборудованием // Материалы Всероссийской ХХХI научно-технической конференции "Актуальные проблемы современного строительства". – Пенза: ПГАСА, 2001. – Ч.3: Технология строительного производства, машины и механизмы. Естественные и прикладные науки. – С.19.

4. Дятлова Н.В. Влияние методов амортизации на затраты, связанные с механизацией СМР // Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова 2001”. - Т.11: Економічні науки. – Дніпропетровськ – Харків – Одеса: Наука і освіта, 2001. – С.14-15.

5. Дятлова Н.В. Возможные способы обеспечения оборудованием строительных проектов // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття”. Т.2. – Полтава: Полтавський державний технічний університет, 2001. – С.77-78.

6. Дятлова Н.В., Нестеренко Е.С. Нормы доходности как определяющий фактор оптимального срока замены оборудования // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2002”. - Т.9: Економіка. – Дніпропетровськ - Житомир - Донецьк: Наука і освіта, 2002. – С. 50-52. Особистий внесок автора: розробка алгоритмів визначення оптимального терміну заміни машин та механізмів з урахуванням режиму експлуатації.

7. Дятлова Н.В. Фактор, определяющий способ реализации строительного проекта оборудованием // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Менеджмент та маркетинг: здобутки і перспективи”. – К.: Політехніка, 2002. – С. 87-88.

8. Дятлова Н.В. Разработка финансовой политики замены оборудования // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. – Вып.15, Ч.3. – Днепропетровск: ПГАСА, 2002– С. 93-94.

9. Дятлова Н.В. Методика оценки выбора способа обеспечения строительного проекта машинами и механизмами // Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова 2002”. – Т.3: Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 24-26.

10. Дятлова Н.В. Определение экономически целесообразного срока замены оборудования // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип.129. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 68-78.

11. Дятлова Н.В., Нестеренко Е.С. Метод определения срока замены строительного оборудования, машин и механизмов с учетом режима работы // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. - Вип.130. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 86-97. Особистий внесок автора: постановка та вирішення завдання визначення оптимального терміну заміни машин та механізмів з урахуванням режиму експлуатації та показників рентабельності їх експлуатації.

12. Тян Р.Б., Дятлова Н.В. Влияние амортизационной политики на способ обеспечения строительного проекта оборудованием // Материалы III Международной конференции студентов и молодых ученых “Экономика и маркетинг – ХХI век”. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2002. - С. 65-66. Особистий внесок автора: доведена необхідність врахування впливу амортизаційної складової витрат на вартість забезпечення будівництва машинами та механізмами.

13. Дятлова Н.В. Покупка в кредит как один из способов обеспечения жилищно-коммунального хозяйства машинами и механизмами // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Вып20, Ч.2. - Днепропетровск: ПГАСА, 2002.– С. 68-73.

14. Дятлова Н.В., Нестеренко Е.С. Амортизационная политика и способы обеспечения строительного проекта оборудованием // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип.140. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002.– С. 9-17. Особистий внесок автора: обґрунтування необхідності розробки амортизаційної політики; визначення методів амортизації, які можуть використовувати підприємства в даний час; урахування методу амортизації при визначенні вартості забезпечення засобами механізації; розрахунок прикладу нарахування амортизації будівельної машини різними методами.

15. Дятлова Н.В. Модель определения экономически целесообразного способа обеспечения предприятия оборудованием// Экономика, менеджмент, организация. Управление проектами: Сб. научн. трудов. – Днепропетровск: Наука і освіта, 2003. – С. 198-202.

16. Дятлова Н.В. Амортизация и стоимость обеспечения предприятия машинами и механизмами // Региональные перспективы: Сб. научн. трудов. – Кременчуг: Соло, 2003. – С. 67-69.

Анотація

Дятлова Н.В. Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.03 – економіка будівництва. – Харківська національна академія

міського господарства,