LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та діагностика конкурентноспроможності підриємств

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТДРОБІТЬКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА


УДК 658.012.4: 339.137.2

ОЦІНКА ТА ДІАГНОСТИКА

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Харків – 2002

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Харківському державному економічному університеті,

Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

Іванов Юрій Борисович

Харківський державний економічний університет,

завідуючий кафедрою менеджменту та маркетингу


Офіційні опоненти: доктор економічних наук

Чернега Оксана Богданівна

Донецький національний технічний університет,

професор кафедри менеджменту і господарського права


кандидат економічних наук

Пилипенко Андрій Анатолійович

Харківський державний економічний університет,

доцент кафедри бухгалтерського обліку

Провідна установа – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна,

кафедра маркетингу,

Міністерство освіти і науки України, м. Харків.


Захист відбудеться “ 20 ” червня 2002р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої ученої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м.Харків, пр.Леніна, 9-а.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м.Харків, пр.Леніна, 9-а.


Автореферат розісланий “17 ” травня 2002р.

Учений секретар

спеціалізованої ученої ради Дороніна М.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

У механізмі ринкової взаємодії як на макро-, так і на мікрорівні конкуренція виконує роль основної рушійної сили розширеного відтворення й ефективної самоорганізації. Створення стійких конкурентних позицій економіки України передбачає підвищення рівня конкурентоспроможності виробників. Вітчизняні підприємства повинні зосереджувати увагу не тільки на ефективності виробництва, але й на ефективності функціонування в конкурентному середовищі, а тому виникає необхідність науково-методичного забезпечення оцінки та діагностики їх конкурентоспроможності.

Актуальність теми. Конкурентоспроможність підприємства є однією з найважливіших категорій ринкової економіки і характеризує можливість та ефективність адаптації підприємства до умов конкурентного середовища. У зв’язку з цим обґрунтування підходів до її дослідження з метою наступної розробки системи заходів для зміцнення позиції та досягнення конкурентних переваг підприємства є актуальним. Ключове положення в економіці України займають промислові підприємства. Це обумовлено тим значенням, яке має промисловість у структурі національної економіки. Тому проблеми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств на внутрішньому і на міжнародних ринках є важливими як у сучасних умовах, так і в майбутньому.

Теоретичні і методологічні аспекти діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища знайшли відображення в наукових працях Г.Л.Азоєва, І.Ансоффа, О.В.Ареф’євої, О.С.Віханського, А.Е.Воронкової, І.М.Герчикової, В.Л.Горєлової, А.П.Градова, В.Л.Диканя, М.М.Єрмошенка, П.С.Зав’ялова, Ю.Б.Іванова, М.Інтрилігатора, Ф.Котлера, М.Мескона, А.І.Наумова, О.П.Пєшкової, В.С.Пономаренка, М.Портера, О.І.Пушкаря, Ю.Б.Рубіна, І.В.Стародубровської, Р.М.Тихонова, Р.А.Фатхутдінова, О.Б.Чернеги, А.Ю.Юданова й інших вітчизняних і зарубіжних економістів. Однак як теоретичні основи дослідження конкурентоспроможності підприємств, так і методи її оцінки та діагностики, а також науково-практичні рекомендації щодо її організаційного забезпечення вимагають більш комплексного аналізу та обґрунтування з врахуванням особливостей національної економіки.

Актуальність і недослідженість вказаних проблем визначили вибір теми, мету і задачі дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри менеджменту та маркетингу Харківського державного економічного університету за темою “Обґрунтування методичних підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств” (2001-2002 рр.). Здобувач брав участь у цих наукових дослідженнях як відповідальний виконавець та автор розділу “Розробка методики оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств”.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є теоретичне обґрунтування підходів до оцінки та діагностики конкурентоспроможності промислових підприємств і розробка на цій основі науково-методичних та практичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого їх функціонування.

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі задачі:

проведення порівняльного аналізу змісту категорій “конкурентоспроможність”, “конкурентна перевага” і “конкурентний статус” підприємства, визначення їх взаємозв’язків і місця в системі категорій ринкової економіки;

обґрунтування послідовності етапів процесу формування стратегії для досягнення конкурентної переваги;

аналіз взаємодії факторів зовнішнього і внутрішнього середовища та їх впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства;

розробка методики оцінки конкурентоспроможності підприємства і його продукції, що базується на порівняльному аналізі існуючих методів оцінки конкурентоспроможності;

розробка процедури діагностики конкурентоспроможності підприємства, заснованої на взаємному впливі характеристик її оцінки;

визначення стандартизованого набору зв’язків ринкової активності підприємства, його власних можливостей і конкурентоспроможності продукції;

створення організаційного забезпечення процедури оцінки та діагностики конкурентоспроможності промислового підприємства.

Об’єкт дослідження – конкурентоспроможність підприємств промисловості будівельних матеріалів.

Предмет дослідження – методи оцінки та діагностики конкурентоспроможності промислових підприємств при динамічному розвитку як внутрішніх, так і зовнішніх умов їх функціонування.

Методи дослідження.Теоретичною і методологічною основою проведених у дисертації досліджень стали наукові концепції і теоретичні розробки провідних вітчизняних і закордонних учених в галузі конкуренції, конкурентоспроможності підприємств, управління, організації виробництва.

У процесі досліджень застосовувались такі методи: теоретичного узагальнення та порівняння – для уточнення наукових понять з проблем визначення конкурентоспроможності підприємств та аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища їх діяльності; статистичний аналіз – для вивчення, групування, порівняння, оцінки та інтерпретації фактичних даних про результативність господарської діяльності підприємств та основних