LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та діагностика конкурентноспроможності підриємств

параметрів їх продукції; системний підхід до аналізу показників характеристик діяльності підприємств, що застосовуються для оцінки рівня конкурентоспроможності; метод парних порівнянь – для визначення значимості кожного фактора з точки зору його важливості з позиції споживача при реалізації методики комплексної оцінки об’єктів конкурентного середовища; метод таксономії – для розрахунку узагальнюючих показників ринкової активності підприємства та його власних можливостей при проведенні діагностики конкурентоспроможності.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативні акти України з питань державного регулювання діяльності підприємств в умовах конкурентного середовища, а також офіційні статистичні матеріали і дані, зібрані автором під час спеціально проведених досліджень на підприємствах промисловості будівельних матеріалів Полтавської області.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні нових підходів до оцінки та діагностики конкурентоспроможності підприємств, а саме:

вперше:

розроблено процедуру діагностики рівня конкурентоспроможності підприємств, що базується на аналізі змін взаємозалежностей між характеристиками діяльності підприємств, які використовуються при оцінці рівня їх конкурентоспроможності;

запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності підприємства і його продукції, що передбачає аналіз системи показників діяльності підприємства з урахуванням внутрішньої та зовнішньої значимості факторів та умов, які вони описують;

удосконалено:

методичний підхід до визначення ступеня впливу економічної кон’юнктури на силу конкуренції, заснований на аналізі поведінки кожної з п’яти сил конкуренції при проходженні ними усіх фаз циклу економічної кон’юнктури;

дістали подальший розвиток:

узагальнення існуючих методів оцінки конкурентоспроможності підприємства з метою розробки процедури їх комплексного застосування;

послідовність етапів процесу формування стратегії для досягнення конкурентної переваги на основі обґрунтування існуючих концепцій та теоретичних підходів до розробки конкурентних стратегій діяльності підприємства;

склад та структура організаційного забезпечення процедури оцінки та діагностики конкурентоспроможності підприємства, що передбачає створення на ньому у рамках діючої системи управління координаційного органу для вирішення питань підвищення рівня конкурентоспроможності.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані науково-практичні розробки можуть бути використані для вирішення проблем забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, комплексного урахування різних напрямків їх діяльності в умовах конкурентного середовища. Практичне впровадження результатів досліджень сприяє одночасно зміцненню ринкових позицій підприємства, ефективному використанню його власних можливостей і підвищенню конкурентоспроможності продукції.

Основні положення дисертації, що мають прикладний характер, впроваджені на підприємствах промисловості будівельних матеріалів Полтавської області. Методика комплексної оцінки об’єктів конкурентного середовища в якості універсальної методики як для оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств у цілому, конкурентоспроможності їх продукції, так і для прогнозування можливого рівня конкурентоспроможності підприємств у майбутніх періодах прийнята до впровадження СТ “Полтавабудматеріали” (довідка про практичне використання № 43 від 15 лютого 2002 року). Процедура діагностики конкурентоспроможності та проведений порівняльний аналіз підприємств промисловості будівельних матеріалів, рекомендації щодо формування на підприємстві координаційного органу управління конкурентоспроможністю використані Науково-виробничим підприємством ТОВ “Комплектбуд” (м.Полтава) як орієнтири при проведенні змін у різних галузях діяльності підприємства, спрямованих на підвищення рівня його конкурентоспроможності (акт впровадження № 21 від 18 лютого 2002 року). Пропозиції про проведення динамічного аналізу взаємозалежностей між ринковою активністю, конкурентоспроможністю продукції та власними можливостями підприємства для визначення стану його конкурентного середовища, а також процес комплексного застосування різних методів оцінки конкурентоспроможності відповідно до розроблених кроків оцінки конкурентоспроможності підприємства впроваджує ВАТ “Полтавський завод ЗБК-7” (акт впровадження № 97 від 14 лютого 2002 року).

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертаційній роботі та опубліковані у наукових виданнях України, отримані автором одноособово.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і практичні результати дисертаційного дослідження оприлюднено на Регіональній науково-практичній конференції “Економічна оцінка конкурентоспроможності продукції (послуг)” (Харків, 1998р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Методологія і методика наукових досліджень реструктуризації промисловості в Україні” (Харків, 2000р.), Другій міжвузівській конференції студентів і аспірантів “Маркетинг і підприємництво в перехідній економіці” (Харків, 2001р.).

Публікації. Найбільш важливі теоретичні і практичні результати досліджень, висновки і пропозиції автора відображені в 10 публікаціях, з яких 9 – у наукових виданнях, що визнані ВАК України фаховими з економіки. Загальний обсяг публікацій – 2,62 ум.-друк. арк., у фахових наукових виданнях України – 2,49 ум.-друк. арк.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи – 225 сторінок машинописного тексту, з них на 15 сторінках подано 27 таблиць, на 12 сторінках – 33 рисунки, на 11 сторінках – список використаних джерел з 142 найменувань, на 37 сторінках – 8 додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 150 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, об’єкт і предмет дослідження, сформульовано задачі дослідження, відображено наукову новизну і практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі – “Теоретичні основи конкуренції та оцінки конкурентоспроможності підприємств” – обґрунтовано значення конкурентної боротьби як фактора, що стимулює підвищення ефективності внутрішньої економіки; розкрито економічну сутність категорій “конкурентоспроможність”, “конкурентна перевага” та “конкурентний статус” підприємства; запропоновано послідовність етапів процесу формування стратегії для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.

Конкуренція як невід’ємний атрибут ринкових відносин є дуже вибірковим і гнучким механізмом. Вибірковість виявляється в тому, що від скорочення попиту на продукцію підприємства страждають не в рівній мірі. Найбільші труднощі мають неефективні підприємства, виробники неякісної продукції. Найсильніші підприємства можуть навіть у важкий час процвітати, оскільки до них відходять сегменти ринку конкурентів, які збанкрутіли раніше.

Гнучкість механізму конкуренції виявляється в його миттєвій реакції на будь-які зміни зовнішнього