LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та діагностика конкурентноспроможності підриємств

залежності обов'язкового, бажаного і рекомендаційного врахування; сформовано організаційне забезпечення процедури оцінки та діагностики конкурентоспроможності підприємства.

Діагностика конкурентоспроможності підприємства визначає стан його конкурентного середовища, що відображається через динаміку змін ринкової активності, власних можливостей і конкурентоспроможності продукції. Діагностика конкурентоспроможності підприємства передбачає діагностику кожної з характеристик його діяльності і дозволяє не тільки кількісно оцінювати їх вплив на результативний показник, але й досліджувати наявність взаємозв’язку при змінах, що виникають у цих характеристиках.

Різноспрямований та різноприскорений рівень зміни окремих показників ринкової активності підприємства і його власних можливостей не дозволяє однозначно визначити тенденції й характер їх розвитку. Тому доцільно застосовувати багатовимірне моделювання узагальнюючого показника на основі сукупності окремих показників у вигляді таксономічного коефіцієнта розвитку.

В дисертаційній роботі визначено таксономічні коефіцієнти ринкової активності і власних можливостей підприємств, а також розраховано узагальнюючі показники конкурентоспроможності продукції за методикою комплексної оцінки об’єктів конкурентного середовища, що дало можливість проаналізувати ступінь взаємного впливу кожної з характеристик на інші.

Використання такого підходу до створення бази даних для діагностики конкурентоспроможності підприємств забезпечує відповідність порівнюваних показників, визначення чутливості до змін, що відбуваються, і зумовлює можливість динамічного аналізу узагальнюючих показників характеристик ():

,

де: , – відповідно фактичний та базовий узагальнюючі показники -ої характеристики діяльності підприємств у -му періоді аналізу.

Кожна з характеристик гнучко реагує на зміни, що відбуваються у всіх інших характеристиках, які визначають конкурентоспроможність підприємства, і, у свою чергу, прямо чи непрямо впливає на них. Власні можливості, впливаючи на конкурентоспроможність продукції, водночас впливають на ринкову активність. У свою чергу, зміна ринкової активності вимагає випуску конкурентоспроможної продукції, для чого підприємству необхідно ефективно використовувати власні та позикові ресурси.

Сила взаємозв’язку між розглянутими параметрами суттєво відрізняється в залежності від того, який з параметрів є змінним. Так, наприклад, зміни рівня власних можливостей сильно пов’язані зі змінами конкурентоспроможності продукції, а зворотний зв’язок, представлений взаємозв’язком впливу змін конкурентоспроможності продукції на власні можливості, є більш слабким. Це пояснюється тим, що при прийнятій методиці розрахунку показників позитивні зміни власних можливостей зміцнюють конкурентоспроможність підприємства і прямо впливають на конкурентоспроможність продукції, тому що однією з найбільш важливих умов конкурентоспроможності продукції є ефективність використання ресурсів підприємства, яка лежить в основі характеристики власних можливостей. Зворотний взаємозв’язок характеристик слабкіший, тому що виражений він тільки в необхідності певних вимог до ефективного використання ресурсів для підвищення конкурентоспроможності продукції з метою можливості її реалізації на ринку, обумовленою сильною залежністю ринкової активності від конкурентоспроможності продукції. Регресійна модель залежності узагальнюючого показника ринкової активності від конкурентоспроможності продукції при значенні коефіцієнта детермінації 0,92 та кореляційного відношення 0,96 має такий вигляд:

.

Відповідно до величини коефіцієнта детермінації та кореляційного відношення визначені залежності обов’язкового, бажаного і рекомендаційного врахування між динамікою характеристик діяльності підприємств, що визначають рівень їх конкурентоспроможності. Отриманий підсумковий набір взаємозв'язків характеристик впливу на конкурентоспроможність підприємств може бути основою для вибору різних орієнтирів при проведенні змін у різних галузях діяльності підприємств, спрямованих на розвиток й зміцнення конкурентних переваг.

Для здійснення розробленої процедури оцінки та діагностики конкурентоспроможності підприємства немале значення має її організаційне забезпечення, метою якого є створення необхідних передумов для того, щоб працівники різних рівнів управління отримали можливість моделювати майбутнє свого підприємства, розширюючи його можливості. Створення координаційного органу процедури оцінки та діагностики конкурентоспроможності підприємства дозволяє проводити як діагностику окремо конкурентоспроможності продукції, ринкової активності та власних можливостей підприємства, так і робити підсумковий аналіз усіх характеристик, які визначають рівень конкурентоспроможності підприємства. Це дає можливість вищому керівництву, ґрунтуючись на результатах аналізу, висновках та рекомендаціях координаційної ради, обирати заходи стратегічного і поточного характеру по зміцненню конкурентних позицій підприємства на ринку.

Розроблений варіант організаційного забезпечення процедури оцінки та діагностики конкурентоспроможності підприємства має значні переваги в порівнянні з існуючими на підприємствах, тому що сприяє поліпшенню міжфункціональної координації; з’являється значний виграш у часі завдяки інтенсифікації робіт; створюються умови для більш повно використання знань колективу. Організаційне забезпечення процедури оцінки та діагностики конкурентоспроможності підприємства добре узгоджується із самою структурою системи, забезпечуючи гнучкість управління, націленість на досягнення його високої якості.


ВИСНОВКИ

1. Комплекс проблем забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних виробників зумовлює необхідність проведення цілеспрямованих наукових досліджень і розробок як теоретичного, так і практичного плану, які б відображали реальний стан речей на товарних ринках народного господарства України. Можливість адаптації підприємств до умов конкурентного середовища характеризується визначенням змісту поняття конкурентоспроможності та її місця в системі категорій ринкової економіки.

2. Необхідною умовою підвищення рівня конкурентоспроможності виробника є вибір правильної стратегії його діяльності. Розробка послідовності етапів процесу формування стратегії для досягнення конкурентної переваги підприємства дозволяє встановлювати основу і виявляти його можливості для переваг в конкуренції, використовувати існуючі конкурентні стратегії й передбачати реакцію конкурентів.

3. Для своєчасної і точної оцінки діяльності конкурентів важливо теоретично обґрунтувати взаємодію факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Їх вплив на рівень конкурентоспроможності підприємства визначає аналіз трьох груп характеристик діяльності підприємства: ринкової активності, власних можливостей та конкурентоспроможності продукції. Кожна з груп характеристик включає ряд показників, котрі описують різні сторони діяльності підприємства, тому треба їх оцінювати в комплексі.

4. Конкурентне положення підприємства на ринку можна визначити при найбільш раціональному черговому використанні різних методів оцінки конкурентоспроможності. Порівняльний аналіз існуючих