LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Світлична Яна ВікторівнаУДК 625.76:658.15

ОЦІНКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ функцІОНУВАННЯ дорожнЬО-БУДІВЕЛЬНИХПІДПРИЄМСТВСпеціальність: 08.07.03 – Економіка будівництва

АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукХарків - 2002

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Тищенко Олександр Миколайович Харківський національний автомобільно-дорожній університет, професор кафедри менеджменту

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Горєлов Дмитро Олександрович Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідувач кафедри економіки підприємства кандидат економічних наук, доцент Савченко Олександр Іванович Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, доцент кафедри будівничого виробництва

Провідна установа: Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк)


Захист відбудеться “12” грудня 2002 р. о 14 годині 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.089.01 у Харківській державній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської державної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Автореферат розісланий “12” листопада 2002 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук, доцент Лелюк Н.Є

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реформування економіки України передбачає впровадження ринкових відносин у всіх галузях народного господарства. Відповідно до основних положень програми Державної приватизації близько 65% підприємств дорожньої галузі змінили форму власності з державної на недержавну. Дані перетворення жадають від приватизованих підприємств пошуку нових підходів до керування, що дозволять успішно функціонувати в сформованих умовах. Як показує досвід їх роботи, існуючий діючий підхід, орієнтований тільки на раціональне керування ресурсами, у даних умовах не прийнятний.

Актуальність теми. Дослідження вітчизняних і закордонних вчених свідчать, що першоосновою успіху підприємства в умовах ринку є постановка правильних цілей і орієнтація діяльності на безпосереднє їх досягнення з мінімально можливими витратами, тобто результативний підхід до керування. Його реалізація є складною науковою проблемою, вирішення якої зв'язане зі здійсненням усвідомленого, гнучкого керування полем результатів, адекватного станам як зовнішнього, так і внутрішнього середовищ підприємства.

Рішенню окремих задач цієї проблеми присвячені роботи багатьох вітчизняних вчених: В.Л. Диканя, Ю.Б. Іванова, В.М. Колота, Н.В. Куденко, Н.М. Мартиненко, С.Ф. Покропивного, В.С. Пономаренко, В.Р. Прауде, О.М. Тищенка, З.Е. Шершньової, В.Г. Шинкаренка. А також закордонних - І. Ансоффа, К. Боумена, О.С. Виханського, І.М. Герчикової, О.П. Градова, П.Ф. Друкера, Ф.Котлера, М.Х. Мескона, Т. Питерса, М. Портера, Т. Санталайнена, Д.С. Синка, А.А. Томпсона, Р. Уотермена, Р.А. Фатхутдинова, Д. Хана. та ін. Разом з цим існує низка питань, що вимагають подальшого теоретичного і практичного обґрунтування. Так, необхідно визначитися з категорією, що характеризує успіх підприємства в умовах ринку, її сутністю і змістом.

Крім того, досвід функціонування дорожніх підприємств у сучасних умовах обумовлює необхідність переосмислення раніш отриманих результатів і рішення комплексу знов виниклих задач. В свою чергу, існуючі методичні рекомендації з реалізації результативного підходу до керування не враховують специфіки діяльності підприємств дорожньої галузі. Це, у першу чергу, стосується методичних розробок щодо оцінки успіху дорожньо-будівельних підприємств, що складають ядро приватизованих елементів галузі.

Отже, має місце проблемна ситуація – протиріччя між існуючими методами управління підприємствами та новими вимогами до забезпечення їх успішного функціонування. Виявлена проблемна ситуація обумовлює актуальність теми дослідження та є передумовою постановки його мети та задач.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає тематичній спрямованості наукових розробок, здійснюваних кафедрою менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у рамках держбюджетної науково-дослідної роботи “Соціально-економічні проблеми функціонування і розвитку дорожніх підприємств в умовах ринку”.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є розробка теоретичних основ і методичних рекомендацій з оцінки та забезпечення економічної результативності діяльності дорожньо-будівельних підприємств в умовах ринку.

Відповідно до цього в дисертації поставлені та вирішені такі задачі:

  • визначення нових підходів щодо забезпечення успішного функціонування дорожньо-будівельного підприємства в умовах ринку;

  • визначення суті та змісту категорії, яка характеризує успіх підприємства в умовах ринку;

  • вибір методичних підходів щодо оцінки результатів діяльності підприємства;

  • формування інформаційної бази вимірювання та оцінки економічної результативності дорожньо-будівельного підприємства;

  • удосконалення методики кількісної оцінки рівня виконання поставлених цілей дорожньо-будівельним підприємством;

  • систематизація основних факторів зовнішнього середовища, що впливають на успіх дорожньо-будівельного підприємства;

  • розробка методики вибору пріоритетних напрямків діяльності дорожньо-будівельного підприємства в нових умовах господарювання

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є процес оцінки і забезпечення економічної результативності діяльності підприємства. Предметом дослідження – економічна результативність функціонування дорожньо-будівельних підприємств.

Методи дослідження. Для виконання поставлених задач використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: методи логіко-теоретичного узагальнення і порівняння – для визначення складових результативності функціонування підприємства, характеру їх взаємозв'язку і формулювання поняття “економічна результативність