LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств

діяльності дорожньо-будівельного підприємства”; дедуктивний метод – для деталізації і систематизації факторів зовнішнього середовища дорожньо-будівельного підприємства; системний і комплексний підходи з метою розробки алгоритму комплексного аналізу економічної результативності роботи підприємства; метод знань навколишнього середовища керівниками окремих функціональних підрозділів підприємства – для визначення рівня достатності умов далекого середовища підприємства для реалізації обраного напрямку діяльності. Також були використані методи статистичного та економічного аналізу, а саме матричний метод – для аналізу економічної результативності діяльності підприємства; методи головних компонент і варимакс-обертання – для виявлення груп показників, що характеризуються спільністю змісту; статистичні методи оцінки вимірювань в експериментальних дослідженнях – для виявлення коефіцієнтів значимості груп показників, що були виділені завдяки використанню методів головних компонент та варимакс-обертання. Методи лексикографічної багатокритеріальної оптимізації – для кількісної оцінки рівня досягнення дорожньо-будівельним підприємством поставлених цілей і багатомірного аналізу – для комплексної оцінки рівня адаптованості обраного напрямку діяльності до умов далекого середовища.

Інформаційною базою дослідження є матеріали, зібрані під час спеціально проведених досліджень у дорожньо-будівельних підприємствах ВАТ “Харківшляхбуд”, статистичні дані Державної служби автомобільних доріг України “Укравтодор” і опубліковані результати наукових досліджень про сучасні проблеми дорожньої галузі.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації

вперше:

виділено поняття економічної результативності як економічного результату, що відображає правильність та рівень досягнення поставлених цілей та характеризується прибутковостю, продуктивностю, економічностю, положенням на ринку і дієвостю підприємства;

удосконалено:

· методику комплексного аналізу економічної результативності діяльності дорожньо-будівельного підприємства, що дозволяє на основі єдиної інформаційної бази характеризувати складові економічної результативності, а саме:

- інформаційну базу виміру економічної результативності дорожньо-будівельного підприємства шляхом додаткового включення до неї показників, що характеризують його фінансові ресурси, зокрема власний і позиковий капітал;

- інформаційну базу оцінки економічної результативності та її критеріїв за допомогою виділення блоків прибутковості і продуктивності та розбивки існуючого блоку економічності на дві складові: витрати і виробничий потенціал. Результати були отримані шляхом проведення дослідження методами факторного аналізу;

- методику оцінки рівня виконання цілей завдяки обліку пріоритетності блоків, обумовленої характером обраного напрямку діяльності підприємства, за допомогою рішення лексикографічної задачі багатокритеріальної оптимізації;

· методику вибору пріоритетного напрямку діяльності дорожньо-будівельного підприємства, на основі застосування методу радара, шляхом урахування впливу факторів зовнішнього середовища на процес забезпечення економічної результативності дорожньо-будівельного підприємства;

одержало подальший розвиток:

· зміст результативності функціонування підприємства завдяки додатковому включенню критерію, представленого системою показників, що характеризують положення підприємства на ринку;

· склад основних факторів зовнішнього середовища дорожньо-будівельного підприємства, на основі урахування специфіки останнього.

Практичне значення одержаних результатів. Впровадження розроблених у дисертації пропозицій і рекомендацій сприяє становленню результативного підходу до керування дорожньо-будівельними підприємствами, який забезпечує успіх останніх в умовах ринку завдяки наявності

· всебічної інформації про хід виконання поставлених цілей;

· детального уявлення про характер власного розвитку і конкурентів;

· здатності вчасно адаптуватися до умов зовнішнього середовища.

Результати досліджень отримали схвалення і прийняті до використання в практичній діяльності дорожніх підприємств Харківської, Полтавської та Сумської областей. Зокрема, Харківським обласним спеціалізованим підприємством з ремонту, будівництва та експлуатації автомобільних доріг та мостів (акт впровадження № 159 від 15.11.01), Полтавською та Роменською філіями ВАТ „Харківшляхбуд” дорожньо-будівельними управліннями № 36 (акт впровадження № 301 від 10.10.01) та № 29 (акт впровадження № 250 від 25.10.01) відповідно.

Особистий внесок здобувача в опубліковані у співавторстві роботи полягає в наступному: у роботі [1] – обґрунтована інформаційна база виміру економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств; у роботі [5] – запропоновано методичний підхід до оцінки рівня виконання поставлених цілей, що враховує характер розвитку підприємства; у роботі [7] – розроблено алгоритм вибору пріоритетних напрямків діяльності дорожньо-будівельних підприємств та методичні рекомендації щодо його реалізації.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповідалися і були схвалені на міжнародних наукових конференціях: "Проблеми теорії і практики становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки”, (Харків, 1999 р.), "Автомобільний транспорт і дорожнє господарство на рубежі 3-го тисячоріччя", (Харків, 2000 р.), "Дослідження й оптимізація економічних процесів "Оптимум-2001", (Харків 2001 р.); ІV науково-практичної конференції молодих економістів "Сучасні проблеми розвитку виробництва", (Харків 2000 р.); наукових конференціях професорсько-викладацького складу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (1998-2001 р.).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 7 наукових статей у фахових виданнях за переліком ВАК України та 3 тези доповідей на науково-практичних конференціях. Загальний обсяг складає 2,4 ум. друк. арк., з них особисто автору належить 2,2 ум. друк. арк.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Вона викладена на 186 сторінках машинописного тексту та містить 13 таблиць (4 повні сторінки), 18 рисунків (11 повних сторінок), список використаних джерел містить 193 найменування (16 сторінок), 17 додатків (43 сторінки). Обсяг основного тексту дисертації становить 112 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, визначені мета, предмет і об'єкт дослідження, охарактеризовані наукова новизна і практична значимість одержаних результатів.

У першому розділі визначено категорію, що відбиває успіх