LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств

функціонування сучасного дорожнього підприємства, її зміст; надане визначення поняття „економічна результативність роботи дорожньо-будівельного підприємства”, розкрито його зміст; розроблено схему реалізації процесу забезпечення економічної результативності діяльності підприємства, виходячи з особливостей запропонованого результативного підходу до його керування; обрано методичний підхід щодо аналізу економічної результативності підприємства, на основі якого розроблено алгоритм її комплексного аналізу.

Досвід функціонування дорожньо-будівельних підприємств у ринковому середовищі свідчить про те, що керувати тільки використовуваними ресурсами недостатньо. Необхідно застосовувати такий підхід до керування, що дозволить краще адаптуватися і гнучко реагувати на динаміку змін зовнішнього середовища. У цьому зв'язку найбільш доцільний результативний підхід, що припускає реалізацію усвідомленої гнучкої системи керування результатами, адекватної станам як зовнішнього так і внутрішнього середовищ підприємства. Його першоосновою є постановка правильних цілей і орієнтація роботи на безпосереднє їх виконання з мінімально можливими витратами.

Аналіз існуючих підходів до розгляду сутності категорії, що характеризує успіх функціонування підприємств показав, що вона трактується різними вченими як ефективність або результативність. Однак у вітчизняній науці донедавна під ефективністю розумілася тільки внутрішня економічність, що припускає ощадливе використання ресурсів. Для уникнення асоціацій з внутрішньою економічностю, як категорію, що відбиває успіх діяльності підприємства в умовах ринку, запропоновано розглядати результативність. Під результативністю розуміється сукупний результат функціонування системи і накопичений нею потенціал подальшого розвитку. У залежності від виду мети, що досягається, вона може бути соціальною, економічною, науково-технічною, організаційною.

За допомогою порівняльного аналізу досвіду функціонування успішних підприємств був визначений зміст результативності роботи підприємств. У літературі відсутні чіткі визначення поняття кожного критерію результативності, це іноді призводить до розгляду деяких з них як синонімів, що неприпустимо при вимірі будь-якої складної величини. У роботі з урахуванням специфіки функціонування дорожньо-будівельних підприємств були розкриті призначення, засіб визначення й економічний зміст кожного критерію, які подані на рис.1.

Описано взаємозв'язок вищенаведених критеріїв і визначена послідовність звертання до них у процесі керування підприємством, що дає можливість управлінському персоналу визначатися з пріоритетністю критеріїв у будь-який момент часу. Визначення характеру взаємозв'язку критеріїв результативності між собою дозволило виділити серед них ті, а саме: прибутковість, продуктивність, економічність, дієвість і положення на ринку, що виражають безпосередньо правильність і рівень виконання поставлених цілей, тобто економічну результативність діяльності підприємства.

Економічна результативність діяльності дорожньо-будівельного підприємства уявляє собою економічний результат функціонування підприємства, що характеризує правильність і рівень досягнення поставлених цілей шляхом виконання необхідних робіт з мінімально можливими витратами. Вона є багатокритеріальною величиною, кожний із критеріїв якої також являє собою складну величину.

З урахуванням особливостей результативного підходу до керування, визначено процес забезпечення економічної результативності підприємства. Загальна схема його реалізації надана на рис. 2.

Здійснення даного процесу забезпечить усвідомлену систему керування, що полягає у визначенні результатів діяльності підприємства, оперативному керуванні і контролі за ними, обліку особливостей стану внутрішнього і зовнішнього середовищ і передбаченні можливості виникнення проблем.

Сучасні дорожньо-будівельні підприємства не мають єдиного науково-обґрунтованого методичного підходу до виміру й оцінки свого успіху. Виходячи із сутності та змісту економічної результативності, як основу для її аналізу обрано матричний метод моделювання. Його застосування забезпечить формування поля економічної результативності, яке являє собою систему відносних показників, що характеризують основні ресурси, витрати і результати діяльності підприємства. Формування системи здійснюється завдяки співвідношенню абсолютних показників стовпця і рядка матриці в їх взаємозв'язку.

Перевагою матричного методу є те, що він за допомогою єдиної інформаційної бази дозволяє детально охарактеризувати зміни п'яти критеріїв економічної результативності за допомогою трьох матриць, що формують відповідно ознаковий простір:Рис. 2. Схема процесу забезпечення економічної результативності підприємства


· прибутковості, продуктивності й економічності розвитку підприємства;

· положення підприємства на ринку;

· дієвості функціонування підприємства.

Порівняльний аналіз даних просторів між собою дозволяє здійснювати комплексний аналіз економічної результативності функціонування підприємства, тому що він дає не тільки кількісну оцінку результатів – рівня досягнення поставлених цілей (дієвість), але й оцінює правильність їх постановки (положення на ринку, прибутковість, продуктивність і економічність). Здійснювати його пропонується на підставі вибору мінімального елементу з масиву аналогічних показників, що характеризують критерії економічної результативності. Таким чином формується ознаковий простір останньої, що відбиває наявність або відсутність слабких сторін у формуванні і реалізації існуючої стратегії підприємства. Вони виникають коли числові значення елементів ознакового простору економічної результативності менше одиниці.

Детальний аналіз критерію, що відбиває наявність слабких сторін, дозволить виявити причини їх появи і розробити та вжити заходи по їх усуненню.

В другому розділі обґрунтовані інформаційні бази відповідно вимірювання й оцінки економічної результативності дорожньо-будівельних підприємств; метод об'єднання груп показників, що характеризуються спільністю змісту, в один узагальнюючий і методи кількісної оцінки критеріїв економічної результативності; удосконалена методика оцінки рівня виконання поставлених цілей на основі використання лексикографічної задачі багатокритеріальної оптимізації.

Під інформаційною базою виміру економічної результативності запропоновано розглядати її поле, що представляє собою систему відносних показників, утворених у результаті співвідношення між собою абсолютних показників, що характеризують основні ресурси, витрати і результати діяльності підприємства. Цей підхід ґрунтується на матричному методі моделювання.

Аналіз існуючих систем показників, що формуються на його підставі, показав, що вони характеризують