LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств

окремо або виробничо-господарську, або фінансову сторони діяльності підприємства, тобто відсутній комплексний підхід до розгляду, що в умовах ринку не прийнятно. Виходячи з цього, у роботі розроблена інформаційна база, що забезпечує повносистемне охоплення як фінансової так і виробничо-господарської сторін функціонування дорожньо-будівельних підприємств (рис. 3.), використання якої дозволяє відбити характер їх розвитку. Він виражається співвідношенням темпів зміни абсолютних показників.

Під інформаційною базою оцінки економічної результативності підприємства розуміється сукупність груп показників, що характеризуються спільністю змісту, співвідношення темпів зміни між якими дозволяє визначити характер розвитку підприємства. За допомогою методів головних


Витрати на оплату праці (ВОТ) Зарплато ємність П Зарплато- ємність балансового прибутку Зарплато- ємність О Співвідно шення ВОТ і ВК Співвідно шення ВОТ і В Співвідно шення ВОТ і М Співвідно шення ВОТ і ОВФ Співвідно шення ВОТ і ОК Співвідно шення ВОТ і ПК 1 Середньорічна заробітна плата на одного працюючого

Позиковий капітал (ПК) Співвідношення ПК і П Співвідношення ПК і БП Частка ПК у О Співвідношення ПК і ВК Частка ПК у В Співвідношення ПК і М Співвідношення ПК і ОВФ Співвідношення ПК і ОК 1 Співвідношення ПК і ВОТ Позиковий капітал на одного працюючого

Оборотні кошти (ОК) ОК на 1 грн П ОК на 1 грн БП Коефіцієнт закріплен ня оборотних коштів Співвідношення ОК і ВК Співвідношення ОК і В Співвідношення ОК і М Співвідношення ОК і ОВФ 1 Співвідношення ОК і ПК Співвідношення ОК і ВОТ Оборотні кошти на одного працюючого

Основні виробничі фонди (ОВФ) Фондоємність П Фондоємність балансового прибутку Загальна питома фондоємність Співвідношен ня ОВФ і ВК Співвідношен ня ОВФ і В Співвідношен ня ОВФ і М 1 Співвідношен ня ОВФ і ОК Співвідношен ня ОВФ і ПК Співвідношен ня ОВФ і ВОТ Фондоозбро єність

Вартість матеріалів (М) Матеріало ємність П Матеріалоєм ність прибутку від усієї господарської діяльності Матеріалоєм ність робіт Співвідношен ня М и ВК Питома вага матеріалів у В 1 Співвідношен ня М и ОВФ Співвідношен ня М и ОК Співвідношен ня М и ПК Співвідношен ня М и ВОТ Матеріалооз броєність

Операційні витрати (В) Витратоєм ність П Витратоємність прибутку від усієї господарської діяльності Витрати на 1 грн О Співвідношення В и ВК 1 Співвідношення В и М Співвідношення витрат і ОВФ Співвідношення В і ОК Співвідношення В і ПК Співвідношення В і ВОТ Витрато озброєність

Власний капітал (ВК) Співвідношення ВК і П Співвідно шення ВК і БП Частка ВК у О 1 Співвідно шення ВК і В Співвідно шення ВК і М Коефіцієнт інвестування Співвідно шення ВК і ОК Коефіцієнт фінансування Співвідно шення ВК і ВОТ Власний капітал на одного пра цюючого

Обсяг будівельно-монтажних робіт у договірній ціні (О) Співвідношення О и П Співвідношення О и БП 1 Оборотність ВК Затратовіддача Матеріаловід дача Фондовіддача Оборотність оборотних коштів Оборотність позикового капіталу Віддача засобів на оплату праці Продуктивність праці

Балансовий прибуток (БП) Співвідношення БП і П 1 Рентабельність продаж Загальна рентабельність ВК Рентабельність усієї господар ської діяльності Загальна рентабельність матеріалів Загальна рентабельність ОВФ Загальна рентабельність ОК Загальна рентабельність позикового капіталу Загальна рентабельність витрат на оплату праці Балансовий прибуток на одного працюючого

Прибуток (П) 1 Частка при бутку від ос новної діяль ності в загальному обсязі прибутку Частка прибут ку від основ ної діяльності в загальному обсязі робіт Рентабельність ВК Рентабельність основної діяльності Рентабельність матеріалів Рентабельність ОВФ Рентабельність ОК Рентабельність позикового капіталу Рентабельність витрат на оплату праці Прибуток від основної діяльності на одного працюючого

Прибуток (П) Балансовий прибуток (БП) Обсяг будівельно-монтажних робіт у договірній ціні (О) Власний капітал (ВК) Операційні витрати(В) Вартість матеріалів (М) Основні виробничі фонди (ОВФ) Оборотні кошти (ОК) Позиковий капітал (ПК) Витрати на оплату праці (ВОТ) Чисельність (Ч)


компонент і варимакс-обертання в інформаційній базі виміру було виділено чотири головних компоненти, які на підставі аналізу економічного змісту найбільш значимих відносних показників, що ввійшли в них, були інтерпретовані як блоки: прибутковості (Кп), продуктивності (Кпр), витрат (Кв) і виробничого потенціалу (Квп) (рис. 3.). Накопичений відсоток загальної дисперсії (74,39%) і величина власних значень (min 4,3) виділених компонент, свідчать про доцільність виділення саме їх. Значення коефіцієнтів інформативності (?0,75) характеризують достатню значимість ознак, що брали участь у формуванні назви головних компонент, тобто про надійність інтерпретації останніх.

Отримана інформаційна база вперше в матричній концепції дозволяє врахувати дуалізм оцінки економічності функціонування підприємства, визначити характер причин її недотримання. Усі чотири блоки є єдиною основою для визначення критеріїв економічної результативності дорожньо-будівельного підприємства – прибутковості, продуктивності, економічності, дієвості і положення на ринку.

Для зведення в один узагальнюючий показник складових кожного блоку був обґрунтований метод середньої геометричної (1-4):


(1) (2)(3) (4)


де xij – елемент i-го рядку та j-го стовпця ознакового простору критерію економічної результативності функціонування підприємства (i> j);

Виходячи з того, що останні два блоки характеризують одну величину (економічність – Ке), з різних точок зору, ії оцінку доцільно розглядати як добуток їх кількісних оцінок (формула 5):


. (5)


Застосовані в рамках матричного підходу методи згортки показників в узагальнюючий нейтралізують одну з його переваг – упорядкування матриці. Яке полягає у встановленні відповідно обраного напрямку розвитку співвідношення темпів росту кількісних показників отже і блоків поля економічної результативності по відношенню один до одного.

Використання для згортки методичного підходу, заснованого на рішенні лексикографічної задачі багатокритеріальної оптимізації, дозволяє зберегти зміст попереднього упорядкування поля економічної результативності, що відбиває обраний характер розвитку підприємства. Метод, що пропонується полягає в розрахунку узагальнюючого показника наступного виду:


(6)


де wg – коефіцієнт значимості g-го блоку поля економічної результативності підприємства;

Кg – узагальнююча оцінка g-го блоку поля економічної результативності підприємства;

m – кількість блоків поля економічної результативності функціонування підприємства.

(7)


де q – відношення максимальної зміни блоків полю