LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств

економічної результативності підприємства до їх мінімальної зміни. Згідно з проведеними дослідженнями q = 4.

Якщо узагальнюючий показник позитивний, то підприємство функціонує результативно, якщо негативний – навпаки.

Найбільш вагомому блоку привласнюється максимальне значення коефіцієнта значимості, а найменш важливому – мінімальне. Запропоновані коефіцієнти не уявляють коефіцієнти вагомості в звичайному розумінні, тому що вони є відображенням припустимої швидкості росту блоків полю економічної результативності підприємства і представляють кількісну характеристику напрямку розвитку підприємства.

У третьому розділі визначено і систематизовано основні фактори зовнішнього середовища, що впливають на економічну результативність роботи дорожньо-будівельних підприємств, розроблено алгоритм вибору їх пріоритетних напрямків діяльності, що дозволяє враховувати вплив факторів зовнішнього середовища на процес забезпечення економічної результативності, та методичні рекомендації з його реалізації.

В процесі досягнення поставлених цілей існуючі стратегії реагування підприємств на зовнішнє середовище різноманітні. Проте, довгостроковий успіх забезпечує використання інтерактивної стратегії, яка полягає в тім, що підприємство в змозі узгоджувати зміни зовнішнього середовища зі своїми власними цілями. Її реалізація можлива лише на підставі повноцінної інформації про достатність умов зовнішнього середовища для забезпечення економічної результативності.

Якщо питання визначення тенденцій розвитку зовнішнього середовища є досить проробленим, то вибір пріоритетних напрямків розвитку вимагає додаткових досліджень. Пріоритетність визначається виходячи з характеру і сили впливу факторів зовнішнього середовища на процес забезпечення економічної результативності.

Для систематизації збору вихідної інформації зовнішнє середовище дорожньо-будівельного підприємства запропоновано розглядати як систему факторів, що складається з двох підсистем, які утворюють відповідно далеке (фактори: економіко-демографічні, соціально-культурні, науково-технічні, політико-правові, фізичні) і конкурентне (фактори: постачальники, замовники, конкуренти) середовища.

Для вибору пріоритетних напрямків діяльності розроблено алгоритм (рис. 4.). Його практична реалізація дозволить класифікувати потенційні напрямки розвитку, виходячи з оцінок їх рівня адаптованості до умов далекого середовища, на наступні групи:


Рис. 4. Алгоритм вибору пріоритетного напрямку діяльності підприємства


  • ризиковані (Qвс<0,11) – зовнішнє середовище гальмує процес забезпечення економічної результативності функціонування підприємства;

  • надійні (0,44

  • успішні (1

Фактори далекого середовища є свого роду обмежниками діяльності елементів конкурентного і внутрішнього середовищ підприємства. У свою чергу, останні стосовно далекого такими не є. Якщо підприємство не здатне впливати на стан середовища, то йому залишається вчасно використовувати можливості і захищатися від погроз, генеруємих ним, тобто шанси на успіх потенційних напрямків діяльності оцінюються рівнем їх адаптованості до умов далекого середовища.

Оцінка рівня адаптованості (8) має на увазі характеристику відповідності планованих напрямків діяльності підприємства умові адаптації.


(8)


де Q – рівень адаптованості потенційних напрямків розвитку дорожньо-будівельного підприємства до умов далекого середовища;

ОФ –рівень достатності факторів далекого середовища для успішної реалізації потенційного напрямку діяльності дорожньо-будівельного підприємства;

ОБ – рівень достатності факторів далекого середовища, що відбиває стовідсотковий шанс на успіх потенційного напрямку діяльності дорожньо-будівельного підприємства.

Умова адаптації полягає в тім, що напрямки повинні по максимуму використовувати можливості, надані дією сприятливих факторів та уникати погрози, що виникають унаслідок впливу несприятливих. Реалізація виконується за допомогою методу багатомірного аналізу - радара, що дозволяє урахувати специфічну особливість зовнішнього середовища та наочно представляти результати аналізу. Специфічна особливість далекого середовища полягає у тісному взаємозв'язку та розмитості кордонів його факторів.


ВИСНОВКИ

На основі досліджень зроблені наступні висновки і пропозиції

1. В умовах ринку обґрунтування мети діяльності і розробка стратегії розвитку стало прерогативою більшості дорожніх підприємств, зокрема дорожньо-будівельних. Дійсно, що діючого підходу до керування останніми недостатньо. Виходячи з досвіду функціонування найбільш успішних підприємств у ринковій економіці, пропонується використовувати результативний підхід, що припускає реалізацію усвідомленої гнучкої системи керування результатами, адекватної станам як зовнішнього так і внутрішнього середовищ підприємства.

2. Запропоновано розглядати в якості категорії, що відбиває успіх підприємства в умовах ринку, результативність його функціонування. На основі логічного узагальнення і порівняння досвіду підприємств, що домоглися успіху в умовах ринку, визначені складові результативності дорожньо-будівельного підприємства, а саме критерії - економічності, продуктивності, прибутковості, якості трудового життя, якості виконуваних робіт, інновативності, положення на ринку і дієвості. З урахуванням специфіки функціонування дорожньо-будівельних підприємств були розкриті призначення, засіб визначення й економічний зміст кожної з них. Виходячи з характеру взаємозв'язку критеріїв результативності як категорію, що відбиває правильність і рівень досягнення поставлених цілей, шляхом виконання необхідних робіт з мінімально можливими витратами, запропоновано виділяти економічну результативність функціонування підприємства. Критеріями, що її характеризують, є прибутковість, продуктивність, економічність, положення на ринку і дієвість підприємства.

3. Розроблено методику комплексного аналізу економічної результативності, яка заснована на застосуванні матричної моделі, що забезпечує повносистемну характеристику п'яти її критеріїв за допомогою трьох матриць.

4. Сформовано інформаційну базу виміру економічної результативності дорожньо-будівельного підприємства, що представляє собою поле економічної результативності, утворене за допомогою матричного методу на основі одинадцяти показників, що характеризують основні сторони діяльності підприємства. Запропонована інформаційна база забезпечує повносистемне охоплення вимірюваного явища і передає характер розвитку