LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств

дорожньо-будівельного підприємства. Її використання дозволить останнім не тільки повно аналізувати багатобічну діяльність, але й описувати обрані напрямки розвитку в кінцевих вимірюваних і контрольованих показниках.

5. Сформовано інформаційну базу оцінки економічної результативності і її критеріїв шляхом виділення в поле економічної результативності показників, що характеризуються спільністю змісту, за допомогою методів головних компонент та варимакс-обертання. Таким чином було виділено чотири блоки – прибутковості, продуктивності, витрат і виробничого потенціалу. Розгляд співвідношення темпів зміни вищенаведених блоків по відношенню один до одного дозволить управлінському персоналу визначати характер розвитку як власного дорожньо-будівельного підприємства, так і конкурентів.

6. Удосконалено методичний підхід до оцінки рівня виконання поставлених цілей шляхом рішення лексикографічної задачі багатокритеріальної оптимізації. Його застосування завдяки урахуванню характеру розвитку підприємства, дозволить об'єктивно, оперативно і регулярно мати детальну інформацію про дійсний рівень виконання поставлених цілей.

7. Систематизовані основні фактори зовнішнього середовища дорожньо-будівельного підприємства. А саме фактори були розбиті на дві групи: далеке та конкурентне середовища. Далеке середовище запропоновано розглядати як сукупність економіко-демографічних, соціально-культурних, науково-технічних, політико-правових, фізичних та екологічних факторів. Конкурентне середовище – як сукупність постачальників, замовників та конкурентів.

8. Розроблено методику вибору пріоритетних напрямків діяльності підприємства. Її застосування дозволить дорожньо-будівельним підприємствам вчасно адаптуватися до змін зовнішнього середовища шляхом використання виникаючих можливостей і запобігання погроз, що генеруються ним.

9. Практична реалізація розроблених методичних рекомендацій з оцінки та забезпечення економічної результативності дорожньо-будівельних підприємств дозволить мати управлінському персоналу детальну інформацією, необхідною для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що є першоосновою успіху будь-якого підприємства в нових умовах господарювання.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ За ТЕМою ДИСЕРТАЦІЇ

1. Тищенко А., Светличная Я. Оценка результативности дорожно-строительных организаций // Бизнес Информ. – 1999. – № 3-4. – С. 75-78.

2. Светличная Я.В. Результативность как категория, отражающая успешность работы дорожной организации // Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАДТУ. – 1999. – Вип. 2. – С. 131-139.

3. Светличная Я.В. Обоснование блоков поля экономической результативности дорожных организаций // Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАДТУ. – 2000. – Вип. 3 – С.141-145.

4. Светличная Я.В. Взаимосвязь критериев результативности функционирования дорожных организаций // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова: Вісник Харківського Університету. – Харків: Харківський національний університет ім. Каразіна. – 2001. – ч.1, №506. – С.251-253.

5. Тищенко А., Светличная Я. Оценка действенности функционирования организации в условиях рынка // Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАДТУ. – 2001. – Вип.4. – С. 147-152.

6. Светличная Я.В. Система факторов внешней среды дорожных организаций // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”: Зб. наук. пр. Тематичний випуск: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2001. – Ч. 3, № 24. – С. 221-223.

7. Тищенко О.М., Світлична Я.В. Вибір приоритетних напрямків діяльності дорожньо-будівельних підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб.наук.пр. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2002. - Вип. 140 – С.189-198

8. Светличная Я.В. Методика оценки результативности деятельности дорожных предприятий // Матеріали міжнародної наукової конференції „Проблеми теорії і практики соціально-орієнтованої економіки”. – Харків: ХДАДТУ. – 1999. – С. 226-227.

9. Светличная Я.В. Содержание результативности деятельности дорожных организаций // Материалы четвертой научно-практической конференции молодых экономистов “Современные проблемы развития производства”. – Харьков: Модель Всесвита. – 2000. – С. 47-49.

10. Світлична Я.В. Комплексний аналіз економічної результативності функціонування організацій // III-я Міжнародна науково-практична конференція “Дослідження й оптимізація економічних процесів”. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут”. – 2001. – С. 45-46.АНОТАЦІЯ

Світлична Я.В. Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.03 – економіка будівництва. – Харківська державна академія міського господарства, Харків, 2002.

Дисертацію присвячено розробці науково-обґрунтованих пропозицій та практичних рекомендацій щодо вирішення деяких аспектів реалізації результативного підходу до управління підприємством.

В роботі в якості категорії, що характеризує успіх функціонування підприємства в умовах ринку запропоновано розглядати результативність, визначено ії сутність та зміст. Виходячи з результатів аналізу існуючого теоретичного досвіду до визначення результативності та особливостей функціонування дорожньо-будівельних підприємств, виділено поняття "економічна результативність діяльності дорожньо-будівельних підприємств”. Запропоновано алгоритм щодо реалізації процесу забезпечення економічної результативності діяльності підприємства. Визначено зміст зовнішнього середовища дорожньо-будівельного підприємства. Розроблено методичні рекомендації щодо комплексного аналізу економічної результативності та вибору пріоритетних напрямків діяльності підприємства.

Ключові слова: економічна результативність, дорожньо-будівельне підприємство, забезпечення, інформаційна база, комплексний аналіз, пріоритетні напрямки розвитку.


SUMMARY

Svetlichnaya Y.V. Evaluation and providing of highway-building enterprise'seconomical performance.-Manuscript.

The thesis for the scientific degree of the Candidate of Economic Sciences, speciality 08.07.03 – construction economics. – Kharkiv State Academy of Municipal Economy, Kharkiv, 2002.

The thesis is devoted to elaboration scientifically grounded suggestions and practical recommendations concerning the resolving some problems of launching performance management of highway-building enterprises.

It was suggested to use performance as a category characterizing the success of enterprise's activity in a market