LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України

щодо удосконалення проектів Основних напрямів політики грошових доходів населення України, Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, Державної програми соціальної політики на 1997-2000 роки, Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року; «Регіональні аспекти національної безпеки (в економічній та соціальній сферах)» (номер держреєстрації 0101U001123, 2001-2003 рр.), у рамках якої обґрунтовано методику оцінки рівня життя населення України, розроблено пропозиції щодо посилення соціальної спрямованості проекту Концепції Державної програми економічного і соціального розвитку на 2003 рік; «Механізм забезпечення та розвитку людського потенціалу (організаційно-управлінський, соціально-економічний та правовий аспекти)» (номер держреєстрації 0104U03431, 2004-2006 рр.), у рамках якої автором як відповідальним виконавцем підтеми «Розробка концепції формування та розвитку людського капіталу в Україні та механізму її впровадження» здійснено систематизацію умов та чинників формування людського капіталу України, оцінку його обсягів у вартісних та натуральних показниках, впливу на економічний та інноваційний розвиток; «Трудовий потенціал як чинник економічного зростання та інноваційного розвитку промисловості» (№16-03-04, номер держреєстрації 0104U05887, 2004 р.), у рамках якої встановлено тенденції та виявлено проблеми формування трудового потенціалу у відповідності до потреб інноваційного розвитку України, обґрунтовано пропозиції до проекту Концепції розвитку професійно-технічної освіти в Україні; «Стратегія збереження і розвитку трудового потенціалу в умовах реформування господарського механізму» (ОР/Р8/52, номер держреєстрації 0105U008143, 2005 р.), у рамках якої досліджувались проблеми структурних зрушень та напрями розвитку трудового потенціалу промисловості; «Організаційно-економічне та інституційне забезпечення активізації інноваційної діяльності в промисловості України» (номер держреєстрації 0106U008452, 2006 р.), у рамках якої автором визначено проблеми кадрового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення; «Забезпечення соціального розвитку регіонів України: управлінський аспект» (номер держреєстрації 0106U012628, 2007-2009 рр.), у рамках якої досліджено вплив соціального розвитку на формування людського капіталу та інноваційну діяльність в регіонах України.

На госпдоговірній основі в ІЕП НАН України на замовлення ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» здійснено науково-дослідну роботу «Розробка стратегії розвитку та ефективного використання трудового потенціалу підприємства» (г/д №484/1377, 2003-2004 рр.), у рамках якої автор брав участь у розробці Стратегії розвитку та ефективного використання трудового потенціалу підприємства. На замовлення Донецької міської ради ІЕП НАН України (м. Донецьк) розробляв Стратегію розвитку м. Донецька до 2020 року (договір № 637, 2007 р.), у рамках якої автором було розроблено розділи «Доходи населення і заробітна плата»; «Регіональний ринок праці і зайнятість». У рамках співробітництва з Донецьким національним університетом, в якому на замовлення Донецького обласного центру зайнятості виконано тему «Вивчення потреби підприємств області у висококваліфікованих кадрах для підвищення ефективності професійного навчання безробітних» (№04-139-21 «У» 18/25-73/04/81, 2004 р.), автором визначено тенденції формування та використання трудового потенціалу в регіоні (на прикладі Донецької області), розроблено розділи до Програми підготовки та використання кадрів в економіці Донецької області.

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних, науково-методичних засад оцінки і забезпечення розвитку людського капіталу в Україні та обґрунтування основ соціальної політики держави, спрямованої на його нагромадження й ефективне використання.

Для досягнення мети дослідження поставлено та вирішено такі задачі:

дослідити теоретико-методологічні основи категорії «людський капітал», уточнити її зміст та здійснити її розмежування з іншими спорідненими категоріями;

обґрунтувати модель комплексного дослідження людського капіталу;

дослідити механізм інвестицій у людський капітал за етапами життєвого циклу людини;

здійснити оцінку обсягу інвестицій у людський капітал в Україні на макро- та регіональному рівні;

обґрунтувати напрями посилення зацікавленості держави, підприємств і населення України щодо збільшення інвестицій у людський капітал;

розробити науково-методичні підходи до оцінки обсягів людського капіталу у вартісних і натуральних показниках, застосувати їх для вимірювання людського капіталу України;

дослідити механізм впливу людського капіталу на економічне зростання,
здійснити оцінку такого впливу із застосуванням економіко-математичних методів;

визначити вплив освітньої складової людського капіталу на найбільш важливі параметри соціально-економічного та інноваційного розвитку регіонів України;

дослідити економічні умови формування людського капіталу України;

виявити проблеми формування та використання людського капіталу України на основі поєднання статистичної інформації і результатів соціологічних досліджень;

дослідити взаємозв’язок формування людського капіталу та середнього класу
суспільства;

визначити шляхи підвищення віддачі від людського капіталу як умови формування в Україні середнього класу;

здійснити оцінку соціально-економічної політики України з позицій забезпечення умов формування людського капіталу;

розробити пропозиції щодо удосконалення державної політики стосовно формування людського капіталу в контексті потреб інноваційного розвитку.

Об’єкт дослідження – формування та використання людського капіталу у соціально-економічній сфері України.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні проблеми оцінки і забезпечення розвитку людського капіталу України в системі соціально-економічного управління.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених. Для досягнення поставленої мети і визначених завдань використано діалектичний метод наукового пізнання, комплексний, системний, історичний і логічний підходи. У процесі дослідження застосовувались також загальнонаукові методи наукового пізнання: абстрактно-логічний – для поглибленого аналізу категорії «людський капітал», виявлення взаємозв’язку людського капіталу з інноваційним розвитком та формуванням середнього