LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України

капіталу: доведено, що економічною основою його формування є ВВП, доходи та рівень життя населення, тому для збільшення людського капіталу необхідним є забезпечення суттєвого економічного зростання, яке має супроводжуватися значним підвищенням рівня добробуту населення; визначено, що як найбільш вагомі соціальні чинники формування людського капіталу є потреби самореалізації та визнання.

дістали подальшого розвитку:

теоретико-методичні засади забезпечення підвищення віддачі від використання людського капіталу та переходу України до високої вартості робочої сили, які базуються на посиленні взаємозв’язку оплати праці з рівнем та ефективністю використання сформованого людського капіталу, удосконаленні державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати), системи оплати праці в бюджетній сфері та стимулюванні роботодавців до підвищення витрат на робочу силу, що сприяє нагромадженню людського капіталу і формуванню середнього класу;

науково-методологічні засади інституційно-правового забезпечення державної соціальної політики, спрямованої на людський розвиток і нагромадження людського капіталу, шляхом обґрунтування необхідності її удосконалення на основі сучасних соціально-економічних концепцій: економіки знань, соціальної держави, людського розвитку, людського капіталу, інноваційного та сталого розвитку, що сприяє формуванню прогресивної соціальної політики України.

Практичне значення отриманих результатів. Висновки та розробки проведеного дослідження мають практичне значення, про що свідчить впровадження наукових результатів на державному та регіональному рівнях:

на державному рівні результати дослідження були використані: в діяльності Міністерства праці та соціальної політики України (довідки № 18-1231 від 13.12.2001 р. та № 18-5149 від 13.12.2000 р.) – пропозиції щодо визначення заробітної плати на основі ціни робочої сили, шляхів проведення цілеспрямованої державної політики підвищення заробітної плати на макро- та мікрорівнях, які використано при розробці Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні; (довідка № 20-1322 від 12.04.2000 р.) – пропозиції щодо удосконалення державного регулювання доходів, створення умов формування середнього класу, удосконалення регіональної соціальної політики, які використано при розробці Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року; (довідка № 0612-4180 від 13.05.2003 р.) – пропозиції щодо удосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, які використані при підготовці проекту Трудового кодексу України; у діяльності Комітету з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України (довідка №06-3/12-82 від 06.03.2002 р.) – пропозиції щодо запровадження мінімальної погодинної оплати праці, які використано при підготовці Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про оплату праці»; (довідка № 06-3/12-107773 від 07.06.2005 р.) – пропозиції щодо удосконалення механізму організації оплати праці, підвищення її відповідності вартості робочої сили, удосконалення колективно-договірного регулювання оплати праці, які використано при підготовці проекту Трудового кодексу України, книги третьої «Умови праці» і книги сьомої «Соціальне партнерство»; (довідки № 06-3/12-866 від 14.07.2003 р. та № 06-3/12-107773 від 07.06.2005 р.) – пропозиції щодо визначення стратегічних напрямків та пріоритетів соціальної політики, забезпечення умов її реалізації, які використано при підготовці розділу «Соціальна політика» проекту Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України»; (довідка № 06-3/12-166230 від 16.11.2007 р.) – пропозиції щодо доповнення та конкретизації цілей соціально-економічного розвитку України з позиції забезпечення людського та інноваційного розвитку, створення умов для формування середнього класу, які використано при підготовці законопроекту про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2008 рік; у діяльності Національної ради соціального партнерства при Президентові України (довідка № 107 від 04.09.1997 р.) – пропозиції щодо удосконалення демографічної політики, політики у сфері доходів і заробітної плати, освіти і професійної підготовки, які використано при підготовці Основних напрямів соціальної політики на 1997-2000 роки (схвалені указом Президента України від 18.10.1997 р. № 1166/97); у діяльності Секретаріату Президента України (довідка № 23-10/107 від 29.07.2005 р.) – пропозиції щодо удосконалення системи загальної та професійної освіти для забезпечення формування ЛК України, які використано при підготовці наради за участю Президента України з проблем зайнятості, яка відбулася 25.06.2005 р.; у діяльності Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (довідка № 58-31/109 від 12.02.2003 р.) – пропозиції щодо вимірювання та оцінки рівня життя населення України були використані в аналітичній роботі міністерства при розробці основних напрямків державної політики та заходів з людського розвитку в Україні; (довідка № 15-33/76 від 05.02.2003 р.) – пропозиції щодо переліку соціальних показників для оцінки розвитку регіонів України та основних шляхів підвищення рівня їх соціального розвитку, які використано при розробці Закону України «Про засади стимулювання розвитку регіонів», Основних засад державної стратегії регіонального розвитку, Державної стратегії регіонального розвитку України на 2002-2011 роки; (довідка № 58-31/108 від 12.02.2003 р.) – пропозиції щодо структури, завдань та функцій Департаменту людського розвитку;

на регіональному рівні: у діяльності Донецької обласної державної адміністрації (довідка № 01/22-1246 від 12.09.2007 р.) – пропозиції щодо визначення потреб регіону у кадрах за професійно-кваліфікаційною структурою, шляхів збалансування регіонального ринку праці, які використано при розробці «Програми підготовки і використання кадрів в економіці Донецької області», розробці регіонального замовлення на підготовку кадрів; (довідка № 211-107 від 28.11.2007 р.) – завдання та показники щодо підвищення рівня та якості життя населення, забезпечення гендерної рівності в контексті розвитку людського потенціалу регіону, які використано при розробці Цілей Розвитку Тисячоліття Донецької області; у діяльності Донецької міської ради (довідка №127/028 від 28.09.2007 р.) – обґрунтування стратегічних перспектив розвитку міського ринку праці, оплати праці і доходів населення на період до 2020 р., які використано при розробці Стратегії розвитку м. Донецька до 2020 року.

Результати досліджень також використовуються