LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України

у навчальному процесі в Донецькому національному університеті при викладанні дисциплін «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Соціальна економіка» (довідка № 337/01-27/6.9.0 від 07.09.2007 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійної наукової праці автора. У ній викладено авторський підхід до удосконалення методології дослідження людського капіталу, оцінки його обсягів, результатів використання та шляхів нагромадження. Наукові ідеї, основні положення, висновки і рекомендації розроблені автором особисто. З наукових праць, які опубліковані у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, які отримані особисто автором.

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки і рекомендації дисертації доповідались і отримали схвалення на 20 міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах, засіданнях «Круглих столів»: «Парадигма соціальної політики України на зламі тисячоліть» (м. Київ, 2007 р.); «Проблеми ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України» (м. Київ, 2007 р.); «Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення» (м. Київ, 2007); «Актуальні проблеми управління людськими ресурсами та маркетингу в контексті стратегії розвитку України» (Донецьк–Святогірськ, 2007 р.); «Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики» (м. Київ, 2007 р.); «Перспективи та пріоритети розвитку людського капіталу в умовах глобалізації» (м. Харків, 2006 р.); «Напрями і моделі трансформації інноваційної діяльності у контексті міжнародної інтеграції» (м. Донецьк, 2007 р.); «Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство» (м. Донецьк, 2006 р.); «Управління інноваційними процесами в Україні: проблеми, перспективи, ризики» (м. Львів, 2006 р.); «Людський розвиток в Україні: проблеми та перспективи» (м. Київ, 2006 р.); «Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики» (м. Київ, 2005 р.); спільній науково-практичній конференції МОП, ПРООН та Держкомстату України «Соціально-економічна захищеність населення України» (м. Київ, 2005 р.); Всеукраїнському форумі «Стан та перспективи професійного розвитку трудового потенціалу України» (м. Київ, 2005 р.); науково-практичній конференції «Політика демографічного розвитку: сучасний стан та її перспективи в Західному регіоні України» (Львів–Моршин, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство» (м. Донецьк, 2004 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Регіональні проблеми зайнятості і ринок праці» (м. Тернопіль, 2004 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Формування ринкових структур у трансформаційній економіці України» (м. Одеса, 2004 р.); Круглому столі Комітету з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України «Україна на шляху до Європи – соціальні стандарти і гарантії» (м. Київ, 2003 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-трудові відносини і соціальна політика в сучасних економічних умовах» (м. Донецьк, 2003 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи вдосконалення підготовки конкурентоздатних фахівців» (м. Київ, 2001 р.).

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 62 наукові праці загальним обсягом 252,61 д.а., з яких особисто автору належить 74,7 д.а., у тому числі: одна індивідуальна монографія (20,2 д.а.), 9 монографій у співавторстві загальним обсягом 184,88 д.а., з яких особисто автору належить 25,56 д.а., 33 статті у фахових наукових виданнях загальним обсягом 19,44 д.а., з яких особисто автору належить 17,05 д.а.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 6 розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел із 286 найменувань. Зміст дисертації викладено на 398 сторінках друкованого тексту, включаючи 65 таблиць на 37 сторінках, 44 рисунки на 23 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади формування людського капіталу» здійснено аналіз методологічних основ становлення та розвитку теорії людського капіталу, обґрунтовано комплексний підхід до дослідження категорії «людський капітал», визначено її місце в системі суспільного капіталу, обґрунтовано взаємозв’язок концепцій людського капіталу та людського розвитку.

На основі дослідження еволюції наукових поглядів щодо людського капіталу (ЛК) зроблено висновок, що виникнення відповідної теорії обумовлено розвитком капіталістичного способу виробництва, який вимагав більш широкого визначення категорії «капітал», та науково-технічним прогресом, який суттєво підвищив роль інтелекту і знань людини в розвитку суспільного виробництва. Обґрунтовано, що економічна категорія «людський капітал», яка виражає відносини між людьми щодо формування продуктивних здібностей людини та їх використання з метою отримання доходу, на сучасному етапі потребує подальшого дослідження. У роботі запропоновано комплексний підхід до аналізу даної категорії, який передбачає: визначення суб’єктів економічних відносин стосовно ЛК; його сутності та структурних елементів; чітке визначення його носіїв та власників; дослідження соціально-економічних умов та чинників формування і використання людського капіталу, джерел та обсягів інвестицій, механізму відтворення ЛК; оцінку його обсягів та результатів використання. Модель комплексного дослідження людського капіталу наведена на рис. 1.

Суб’єктами економічних відносин стосовно формування та використання людського капіталу є: окремі індивіди – носії та власники ЛК, домогосподарства, держава, громадські організації, які інвестують кошти у його формування; роботодавці, які з одного боку, є споживачами ЛК, а з іншого беруть участь у його формуванні та розвитку. Об’єктом даних економічних відносин є якісні риси людини, сформовані в результаті інвестицій, – продуктивні здібності, знання, здоров’я, мотивація і мобільність, – які вона використовує в економічній діяльності для отримання доходу.


Рис. 1. Модель комплексного дослідження людського капіталу


Визначено, що процес відтворення людського капіталу охоплює три стадії: формування – народження, розвиток, виховання людини, здобут