LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙЗАКРЕВСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

УДК 338.242.009.12:664.68ОЦІНКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукКиїв – 2005

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник:

кандидат економічних наук, доцент

Пєтухова Ольга Михайлівна,

Національний університет харчових технологій,

доцент кафедри фінансівОфіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Гудзинський Олексій Дмитрович,

Національний аграрний університет,

професор кафедри менеджменту
кандидат економічних наук, доцент

Бутенко Наталія Василівна,

Київський національний університет ім. Т.Шевченка,

доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльностіПровідна установа:

Об’єднаний інститут економіки

Національної академії наук України,

відділ соціально-економічних аспектів розвитку АПК
Захист відбудеться “ 10 ” березня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.058.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Національному університеті харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68, учбовий корпус В, аудиторія 502З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68
Автореферат розіслано “ 02 ” лютого 2005 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук Марченко В.М.Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Поглиблення ринкових реформ і посилення конкуренції на продовольчому ринку висувають підвищенні вимоги до економічної поведінки підприємств. Це рівною мірою стосується й підприємств кондитерської промисловості. Відтак проблема методів оцінки рівня їх конкурентоспроможності та обґрунтування напрямів її підвищення набуває особливої актуальності.

Ситуація в кондитерській галузі загострюється тим, що, з одного боку, відбувається витіснення малих підприємств з ринку внаслідок нарощування виробничих потужностей лідерів, а з іншого - створюється нова високоякісна продукція, що сприяє посиленню конкурентної боротьби між її виробниками. Унаслідок цього посилюється необхідність пошуку шляхів вирішення широкого спектра питань, що виникають при формуванні економічно виваженої поведінки господарюючих суб’єктів на ринку кондитерських виробів, зокрема, визначення конкурентних переваг підприємств, оцінки поточного і перспективного рівнів їх конкурентоспроможності та ін.

Важливу роль у розробці теоретичних аспектів оцінки конкурентоспроможності підприємств відіграють праці відомих зарубіжних вчених: Асселя Г., Дойля П., Котлера Ф., Ламбена Ж.-Ж., Маршалла А., Портера М., Робінсона Дж., Сааті Т., Сміта А., Хайєка Ф., Чемберліна Е., Шумпетера Й. та інших. Дослідження цих проблем дістало своє відображення у працях вчених країн СНД – Азоєва Г, Градова О., Демченка А., Зав’ялова П, Іспіряна Г., Литвиненко А., Тат’янченко М., Фатхутдінова Р., Юданова А. та інших.

У працях вітчизняних учених – Діканя В.Л., Діленка В.А., Дударя А.П., Іванова Ю.Б., Коржа М.В., Лисенка Н.М., Мочерного С.В., Осипова В.Н., Пастернак-Таранушенка Г., Рожка В., Стрільця А.А., Федишина А.Я. – приділяється значна увага формуванню конкурентних переваг вітчизняних підприємств та аспектам оцінки конкурентних стратегій.

Проте, недостатня обґрунтованість методичних рекомендацій до здійснення оцінки конкурентоспроможності підприємств, відсутність чітких критеріїв визначення її рівня з метою порівняння конкурентних позицій суб’єктів господарювання, і зумовили необхідність розробки відповідного методичного апарату та наукових підходів до вирішення цієї проблеми. В результаті будуть об’єктивно оцінюватись конкурентні позиції підприємств на ринку кондитерських виробів та розроблятись обґрунтовані пропозиції по підвищенню рівня їх конкурентоспроможності.

Науково-теоретична та практична значимість перелічених проблем свідчать про актуальність обраної теми дисертаційної роботи та визначають її основні завдання, предмет і об’єкт дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних робіт Національного університету харчових технологій “Удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційних процесів у харчовій промисловості” (на прикладі кондитерської і пивобезалкогольної галузей) (номер державної реєстрації 0199V003934) та “Формування фінансово-кредитного механізму в умовах переходу харчової промисловості до ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0198V00126).

Мета та задачі дослідження. Головною метою дисертаційної роботи є оцінка конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості та обґрунтування напрямів її підвищення в умовах посилення конкуренції.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

  • розробити методичні підходи та оцінити рівень безпеки підприємств на ринку;

  • визначити вплив розміру підприємства кондитерської промисловості на його конкурентоспроможність;

  • удосконалити модель оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі визначення факторів, що підлягають оцінюванню, та оцінити конкурентоспроможність провідних підприємств кондитерської промисловості, яка формується під впливом цінових, виробничих та інших чинників;

  • здійснити рейтингову оцінку конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості та спрогнозувати тенденцію розвитку вітчизняного ринку кондитерських виробів;

  • проаналізувати та систематизувати методи оцінки конкурентоспроможності підприємств;

  • розробити шляхи та напрями підвищення конкурентоспроможності