LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України

підприємств кондитерської промисловості;

 • розробити рекомендації використання методу „аналізу ієрархій” для визначення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості.

  Об’єктом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та прикладних питань оцінки конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості в сучасних умовах господарювання.

  Предметом дослідження є оцінка конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості та розробка шляхів її підвищення.

  Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень слугували наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, законодавчі та нормативні акти, постанови уряду з питань формування і розвитку конкурентного середовища на ринку продовольчих товарів. В процесі підготовки дисертації використовувались загальнонаукові та емпіричні методи досліджень, зокрема, економічного аналізу, аналізу ієрархій, матричної алгебри, прийоми ранжування, синтезу, аналогій, тощо. Інформаційною базою досліджень стали офіційні матеріали Державного комітету статистики України, звітні дані ЗАТ “Укркондитер”, звіти підприємств, результати опитування споживачів і дистриб’юторів, матеріали періодичних видань тощо.

  Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних методик і комп’ютерних технологій оброблення статистичних матеріалів.

  Наукова новизна одержаних результатів. Сутність наукової новизни основних результатів дослідження полягає в наступному:

  Вперше:

  • розроблено методичні рекомендації визначення рівня безпеки підприємств на ринку шляхом впровадження індексу ступеня безпечності, який максимально враховує об’єктивні характеристики досліджуваних підприємств, за допомогою яких можна спрогнозувати вплив різноспрямованих чинників на підвищення рівня їх конкурентоспроможності;

  • запропоновано використання методики аналітичного групування з рівновеликими інтервалами підприємств кондитерської промисловості для визначення впливу розміру підприємства на рівень його конкурентоспроможності.

  Удосконалено:

  • модель оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі уточнення структури факторів, що підлягають оцінюванню, а саме: конкурентоспроможності продукції, фінансової і збутової діяльності, ефективності управління виробництвом і ділової співпраці із постачальниками сировини з використанням комплексного показника;

  • методичні підходи рейтингової оцінки конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості шляхом обґрунтування доцільності застосування індексу Харфіндела-Хіршмана, який обчислюється на основі використання показника частки реалізованої продукції, що дає можливість реально оцінити ступінь домінування підприємств на ринку.

  Набуло подальшого розвитку:

  • методи оцінки конкурентоспроможності підприємств, в результаті чого запропоновано методику групування за ознаками, що: базуються на теорії рівноваги підприємства та галузі і теорії факторів виробництва; засновані на теорії ефективної конкуренції; ґрунтуються на взаємозв'язку рівня конкурентоспроможності підприємства із показниками якості продукції, що випускається; базуються на визначенні рівня монополізації галузі (структурні); засновані на особливостях функціонування підприємств (функціональні); визначають оцінку конкурентоспроможності підприємства за характеристиками якості продукції (“метод профілів”); побудовані на матричних методах оцінки конкурентоспроможності підприємств;

  • визначення шляхів та напрямів підвищення рівня конкурентоспроможності кондитерських підприємств через удосконалення системи комунікацій маркетингової діяльності;

  • теорія конкурентоспроможності при використанні методу “аналізу ієрархій” для підприємств кондитерської промисловості, який ґрунтується на визначенні ступеня впливу цінових, маркетингових та інших чинників на конкурентні позиції суб’єктів господарювання із використанням обробки експертних суджень за допомогою методів матричної алгебри для визначення інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства.

  Практичне значення одержаних результатів. Окремі положення дисертації знайшли практичне застосування. Зокрема, теоретичні положення дисертаційної роботи схвалені та рекомендовані до використання при розробці ефективної політики підвищення конкурентоспроможності підприємств, що входять до складу ЗАТ “Укркондитер” (довідка № 19/2-41 від 25.10.04 р.). Окремі практичні положення дисертаційної роботи щодо підвищення конкурентоспроможності кондитерських підприємств використані на ЗАТ “Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса” (довідка № 219/2 від 5.10.04). Результати дисертаційного дослідження застосовуються в навчальному процесі на факультетах економіки і менеджменту та обліку, фінансів та підприємницької діяльності Національного університету харчових технологій при викладанні дисциплін “Економіка підприємства”, “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”, “Основи бізнесу” (довідка від 15.09.04)

  Використання запропонованих у роботі методичних підходів, висновків і рекомендацій сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України.

  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є одноосібно виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розв’язання важливого наукового завдання – оцінки та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України в сучасних умовах господарювання.

  Одержані наукові результати з питань теоретичних і практичних аспектів та напрямків оцінки конкурентоспроможності кондитерських підприємств є результатом особистої роботи і становлять індивідуальний внесок автора.

  Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати досліджень оприлюдненні на Сьомій міжнародній науково-технічній конференції “Пріоритетні напрями впровадження в харчову промисловість сучасних технологій, обладнання і нових видів продуктів оздоровчого та спеціального призначення” (Київ, УДУХТ, 23-25 жовтня 2001 р.); Першій міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми управління” (Київ, КПІ, 2001 р.); Першій всеукраїнській науково-практичній конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (Черкаси, ЧДТУ, 20-22 листопада 2002 р.); Міжнародній науково-технічній конференції “Розроблення та виробництво продуктів функціонального харчування, інноваційні технології та конструювання обладнання для перероблення сільгоспсировини, культура харчування населення” (Київ, НУХТ, 21-23 жовтня 2003 р.); Другій всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна у світовій економічній спільноті” (Дніпропетровськ, ДНУ, 26 березня 2004 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень” (Дніпропетровськ, ДНУ, 21-30 червня 2004 р.).

  Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження викладено у 11 наукових працях загальним обсягом 2,06 друк. арк., з яких 6 статей опубліковано


 •