LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України

на ринку, у квітні 2004 року акціонери АТ “Дніпропетровська кондитерська фабрика”, яка у рейтингу виробників займає шосте місце, продали контрольний пакет акцій ЗАТ “Кондитерська компанія “А.В.К.”, що входить у трійку лідерів на вітчизняному кондитерському ринку.

Більшість підприємств кондитерської промисловості відчувають необхідність протистояння іноземній експансії після вступу України в СОТ, що сприятиме відчутній ліберизації умов виходу іноземних виробників на український ринок. Так, у Польщі невдовзі після вступу у СОТ не залишилось жодної кондитерської фабрики, що належала б вітчизняному виробнику.

Використовуючи метод аналітичного групування з рівновеликими інтервалами, в роботі прослідковано залежність розміру підприємства від коефіцієнта товарності, який, на нашу думку, найбільш точно відображає рівень конкурентоспроможності кондитерських підприємств на ринку. Факторною ознакою поділу підприємств на групи виступає обсяг виробництва продукції (табл. 1).

Таблиця 1

Залежність розміру підприємств кондитерської промисловості України від їх коефіцієнтів товарності (результативна таблиця), 2003 рік

Групи підприємств за рівнем обсягів виробництва, тис. т

Кількість підприємств

Середній обсяг виробництва, тис. т

Середній обсяг реалізації, тис. т

Середній коефіцієнт товарності

0,83-21,15

11

6,888

5,054

0,734

21,16-41,48

9

29,997

24,683

0,823

41,49-61,79

5

54,746

47,819

0,873

По сукупності

25

24,779

20,673

0,834


Таким чином, найбільш конкурентоспроможними визнані великі підприємства кондитерської промисловості України.

Розраховані на основі табл. 1 значення критерію t – Стьюдента (t = 1,7341 (2,1000) для К = 9 і Р = 0,90 (0,95)) дають можливість стверджувати про отримання достовірних статистичних результатів.

З метою визначення рівня конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості та визначення впливу на неї різноманітних факторів ми пропонуємо скористатися методом “аналізу ієрархій”, сутність якого полягає в оцінюванні за спеціальною шкалою у вигляді суджень експертів ряду елементів. Після обробки експертних думок методами матричної алгебри розраховано кінцеві оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. При цьому визначено відносний ступінь взаємного впливу ієрархій.

Оскільки найбільш жорстка конкурентна боротьба точиться між великими підприємствами галузі, то в роботі проаналізовано конкурентоспроможність тих підприємств, які займають лідируючі положення на ринку України, а саме: кондитерської корпорації “Roshen”, ЗАТ “Кондитерська компанія “А.В.К.”, ПО “Київ-Конті”, ЗАТ “Крафт Фудз Україна” та ЗАТ “Світоч”.

Проаналізувавши діяльність підприємств на ринку кондитерської промисловості, ми прийшли до висновку, що найбільш вагомими для оцінки їх конкурентоспроможності є наступні фактори: конкурентоспроможність продукції, збутова діяльність та ефективність управління виробництвом (табл. 2).

Таблиця 2

Зведена таблиця конкурентоспроможності провідних підприємств кондитерської промисловості , 2003 рік


Конкурентоспроможність продукції

Збутова діяльність

Управління виробництвом

Всього

Ранг

Вектор пріоритетів

0,548

0,262

0,190

1

-

"Roshen"

0,3041

0,3662

0,325

0,3243

1

"А.В.К."

0,1697

0,14

0,205

0,1686

3

"Київ-Конті"

0,1814

0,0462

0,205

0,1505

5

"Крафт Фудз Україна"

0,1563

0,1934

0,125

0,1601

4

"Світоч"

0,1885

0,258

0,14

0,1975

2


Отже, серед провідних підприємств кондитерської промисловості найбільш конкурентоспроможною є кондитерська корпорація “Roshen”. Завдяки своїй гнучкій ціновій політиці, ефективній рекламній кампанії та спонсорській діяльності ЗАТ “Львівська кондитерська фабрика “Світоч” займає другу позицію серед провідних підприємств галузі.

Ще одним ефективним підходом, який наочно демонструє рівень конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості, є графічний метод. Його сутність полягає у побудові багатокутника конкурентоспроможності. Підприємству, яке має найбільшу конкурентоспроможність, буде відповідати багатокутник з максимальною площею. Осі координат, на яких відображаються значення кожного із досліджуваних факторів (векторів пріоритетів), необхідно проводити під рівним між собою кутами (рис. 3).Рис. 3. Багатокутник конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості


За графічним методом оцінки конкурентоспроможності провідних підприємств кондитерської промисловості найбільш конкурентоспроможною є корпорація “Roshen”. Найбільший вплив на конкурентоспроможність кондитерських підприємств чинить конкурентоспроможність продукції (вектор пріоритету становить 0,548). Отже, підприємствам галузі з метою утримання своїх позицій на внутрішньому ринку України можна запропонувати більше уваги приділяти складовим конкурентоспроможності продукції, а саме: якості виготовленої продукції, питомій вазі реалізації та середнім цінам на продукцію підприємства.

У розділі третьому розділі “Удосконалення оцінки та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України” розроблено науково-практичні рекомендації щодо удосконалення методики оцінки конкурентоспроможності кондитерських підприємств та підвищення її рівня.

На основі зроблених у першому розділі пропозицій для рейтингової оцінки конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості в роботі запропоновано застосовувати індекс Харфіндела-Хіршмана, розрахований за обсягами реалізації, а не виробництва продукції, що, на нашу думку, більш точно відображає ступінь домінування одних підприємств на ринку у порівнянні з іншими. Доведено, що оцінка конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості має бути рейтинговою, тобто спрямованою на створення та підтримку конкурентних переваг шляхом впливу на чинники, умови, джерела та методи їх формування з використанням рейтингових оцінок.

Результати розрахунків рейтингової оцінки