LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України

рівня конкурентоспроможності підприємства із показниками якості продукції, що випускається; структурні - рішення щодо дотримання тієї чи іншої позиції на ринку підприємство приймає, виходячи із рівня монополізації галузі; функціональні, суть яких полягає у визначенні співвідношення витрат, цін, завантаження виробничих потужностей, обсягів випуску продукції, норм прибутку тощо; оцінка конкурентоспроможності підприємства за характеристиками якості продукції (“метод профілів”); матричні методи оцінки конкурентоспроможності підприємств.

 • Удосконалено модель оцінки конкурентоспроможності підприємства, яка базується на оцінці конкурентоспроможності продукції, фінансової діяльності підприємства, збутової діяльності, ефективності управління виробництвом та ділової співпраці із постачальниками сировини.

 • Розроблено індекс ступеня безпечності підприємств на ринку, який дозволяє максимально врахувати кількісні характеристики досліджуваних підприємств та спрогнозувати тенденції підвищення рівня їх конкурентоспроможності.

 • Досліджено динаміку розвитку підприємств кондитерської промисловості України та виявлено причини спаду виробництва кондитерських виробів у 1991-1996 р.р.: падіння купівельної спроможності населення; недосконала інвестиційна, цінова і кредитна політика; масовий імпорт солодощів сумнівної якості; різке скорочення імпортних поставок сировини і матеріалів; руйнування системи оптової торгівлі та перехід підприємств на безпосередні зв'язки з великою кількістю об'єктів роздрібної торгівлі; зменшення виробництва сільськогосподарської сировини та підвищення цін на неї.

 • Для визначення впливу розміру підприємства на його конкурентоспроможність використано метод аналітичного групування за показниками обсягів виробництва продукції з рівновеликими інтервалами, на основі якого доведено, що найбільшу конкурентоспроможність мають великі підприємства, оскільки їх коефіцієнт товарності найбільший.

 • Для визначення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості запропоновано використовувати метод “аналізу ієрархій”, сутність якого полягає у визначенні ступеня впливу цінових, маркетингових та інших факторів на конкурентоспроможність підприємств. Експертні думки оброблено методами матричної алгебри, після чого розраховано кінцеві оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства.

 • В результаті проведеного матричного аналізу конкурентоспроможності підприємствам кондитерської промисловості запропоновано значну увагу приділяти складовим конкурентоспроможності продукції, а саме: якості виготовленої продукції, питомій вазі реалізації та середнім цінам на продукцію підприємства.

 • Для визначення рейтингової оцінки конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості запропоновано використовувати індекс Харфіндела-Хіршмана, визначений на основі даних, що відображають питому вагу обсягів реалізації продукції.

 • Спрогнозовано тенденцію розвитку підприємств кондитерської промисловості України. Автором доведено, що хоча й ринок кондитерської промисловості схильний до монополізації, ще довгий час лідерами на ньому будуть декілька провідних підприємств галузі. Тому основними завданнями, які повинні стояти перед ними, є удосконалення виробничої та збутової діяльності, підвищення рівня якості товарів, встановлення оптимального рівня цін на продукцію, тобто підвищення власної конкурентоспроможності на ринку продукції кондитерської промисловості.

 • На основі запропонованого індексу ступеня безпечності підприємств на ринку оцінено становище виробників продукції кондитерської промисловості. Зокрема, найбільш небезпечним для конкуренції визнано становище підприємств на ринку карамелі, оскільки його фактична місткість значно перевищує потенційну.

 • Запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості, що полягають у оцінці споживчих переваг кондитерських виробів, постійному оновленні основних засобів, розвитку інноваційної діяльності на підприємствах кондитерської промисловості, виборі ефективних каналів збуту кондитерських виробів та формуванні стратегії просування продукції на ринку кондитерської промисловості України тощо.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  Статті у фахових виданнях

 • Герасименко (Закревська) Л.М. Конкурентна боротьба на ринку продукції кондитерської промисловості України // Наукові праці Українського державного університету харчових технологій. – 2001. - №10. – С. 131 - 0,1 д.а.

 • Герасименко (Закревська) Л.М. Підвищення конкурентоспроможності кондитерських виробів в Україні // Наукові праці НУХТ. - 2002 . – № 11. – С. 101-102 – 0,14 д.а.

 • Закревська Л.М. Сучасний стан та перспективи розвитку експортної політики підприємств кондитерської промисловості України // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 192: В 4 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. - С. 752-757 – 0,29 д.а.

 • Закревська Л.М. Оцінка конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 195: В 4 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 503-514 – 0,49 д.а.

 • Закревська Л., Ткаченко О. Рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємств на ринку кондитерської промисловості України // Економіст. – 2004. - № 10. – С. 34-36 – 0,41 д.а. (особисто автору належить 0,3 д.а., рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості за товарними групами та удосконалення методики оцінки конкурентоспроможності кондитерських підприємств)

 • Пєтухова О.М., Закревська Л.М. Стан та перспективи розвитку монополізації ринку кондитерських виробів // АгроІнКом. – 2004. - № 11-12. – С. 67-71 – 0,37 д.а. (особисто автору належить 0,2 д.а., прогнозування шляхів подальшого розвитку ринку кондитерських виробів)

  В інших виданнях:

 • Пєтухова О.М., Герасименко (Закревська) Л.М. Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості як запорука зростання їх конкурентоспроможності // Збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління” / Уклад.: Б.В. Новіков, В.А. Гайченко та ін. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2001. – С. 438-439 – 0,09 д.а. (особисто автору належить 0,05 д.а., перспективи інноваційного розвитку вітчизняних кондитерських підприємств)

 • Герасименко (Закревська) Л.М. Науково-технічний розвиток підприємств кондитерської промисловості // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції: 20-22 листопада 2002 р. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С.139-140 – 0,09 д.а.

 • Закревська Л.М. Концепція сучасного управління конкурентоспроможністю продукції підприємства // Міжнародна науково-технічна конференція “Розроблення та виробництво продуктів функціонального харчування, інноваційні технології та конструювання обладнання для перероблення сільгоспсировини, культура харчування населення України”, 21-23 жовтня 2003 р. – К.: НУХТ,


 •