LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та планування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення

34


НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ

ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

БИКОВА ВЕРОНІКА ГРИГОРІВНА
УДК 336.717.18.658.1ОЦІНКА ТА ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ - 2006

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано у Дніпропетровському національному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

Буряковський Вадим Всеволодович,

Дніпропетровський національний університет,

завідувач кафедри фінансів


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Білик Марія Дмитрівна,

Київський національний економічний університет

ім. Вадима Гетьмана, професор кафедри фінансів підприємств,

кандидат економічних наук, доцент

Петленко Юлія Володимирівна,

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,

доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту


Провідна установа:Науково-дослідний економічний інститут

Міністерства економіки України, відділ регуляторної політики, м. Київ


Захист відбудеться 27.09. 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.853.01 у Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України за адресою: 01103, м. Київ, бул. Дружби народів, 28.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України за адресою: 01103, м. Київ, бул. Дружби народів, 28.


Автореферат розісланий 25.08. 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук, доцент К.В. Павлюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю розроблення науково обґрунтованої концепції оцінювання і планування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення.

На сучасному етапі економічного розвитку України, що характеризується завершенням трансформаційних процесів в сфері форм власності й присвоєнням Україні статусу держави з ринковою економікою, однією з найактуальніших проблем є ефективне функціонування підприємств державної форми власності, результативність діяльності яких проектується на макроекономічні показники держави більшою мірою у порівнянні з діяльністю недержавного сектору економіки.

Проблеми управління потенційними можливостями підприємств, у свою чергу, актуалізовані сучасними динамічними процесами розвитку економіки. Підприємства загальнодержавного значення стратегічно важливі для економіки України, оскільки вони є найбільшими експортерами продукції на світові ринки товарів й послуг, а, відповідно, такими, що забезпечують основну масу грошових надходжень до Державного бюджету. Це означає, що точна оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємств і його планування й прогнозування дасть змогу точніше здійснювати бюджетне планування на загальнодержавному рівні.

Проблеми оцінювання й управління потенціалом і потенційними можливостями підприємств є предметом дослідження багатьох зарубіжних і вітчизняних авторів: І. Ансоффа, А.А. Томпсона, А.Дж. Стрікленда, В.В. Ковальова, Г.Б. Клейнера, Б.М. Мочалова, О.С. Федоніна, З.Є. Шершньової, Б.І. Крижанівського, А.Е. Воронкової, Б.П. Плишевського, І.Р. Бузько й інших. Більшість проведених досліджень була спрямована на загальні проблеми управління потенціалом підприємств як первинних ланок суспільного виробництва, значна кількість публікацій стосується стратегічного потенціалу. Прикладний аспект досліджень, викладений у роботах деяких авторів, враховує галузеві особливості, притаманні найпоширенішим галузям промисловості. Однак специфічні умови функціонування підприємств загальнодержавного значення залишилися поза увагою провідних науковців.

Питання управління фінансами державних підприємств ґрунтовно досліджувалося М.Д. Білик, О.А. Єпіфановим, І.В. Сало, І.І. Д’яконовим. Водночас не отримав розвитку такий напрям, як оцінювання і планування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення, що з плином часу набуває дедалі більшої актуальності з огляду на необхідність досягнення оптимальності й ефективності їхнього функціонування.

Основні особливості сучасних практичних підходів до оцінювання і планування фінансово-економічного потенціалу підприємств характеризуються двома моментами. З одного боку, традиційний підхід, що використовувався в умовах планової економіки, не відповідає новим умовам господарювання. З другого боку, втілювані у практику вітчизняних підприємств зарубіжні методи оцінювання й управління потенціалом підприємств, адаптовані до сучасних економічних умов, прийнятні для підприємств, що функціонують в умовах конкурентного середовища, і не є апріорі прийнятними для підприємств загальнодержавного значення, які фактично функціонують у граничних умовах планової та ринкової економіки. Тому розроблення теоретико-методичних засад формування системи управління фінансово-економічним потенціалом підприємств загальнодержавного значення й наукове забезпечення процесу реалізації її елементів стає актуальним напрямом наукового дослідження, якому присвячено дисертаційну роботу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до комплексного плану науково-дослідних робіт Дніпропетровського національного університету і є частиною науково-дослідних робіт із держбюджетної теми Дніпропетровського національного університету д/б теми № 2-069-03 “Фінансово-економічні проблеми становлення та розвитку підприємництва в Україні”, період реалізації 01.01.2003 – 31.12.2005, номер державної реєстрації № 0103U000550.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у створенні наукових засад оцінювання і планування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення. Відповідно до зазначеної мети