LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та планування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення

поставлено і вирішено низку послідовних завдань:

 • визначення сутності поняття „підприємство загальнодержавного значення”;

 • узагальнення теоретичних доробок щодо понятійного апарату потенціалу підприємств і методології формування, оцінки й управління ним;

 • обґрунтування виокремлення поняття „фінансово-економічний потенціал” для підприємств загальнодержавного значення з акцентом на його фінансову складову і доцільності проведення аналізу діяльності цих підприємств крізь призму формування й використання їхнього фінансово-економічного потенціалу;

 • розроблення методики комплексної оцінки фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення;

 • дослідження зв’язку між результатами діяльності підприємства загальнодержавного значення, оцінним показником його фінансово-економічного потенціалу з урахуванням впливу зовнішнього середовища;

 • формування теоретико-методологічного підходу до фінансового планування на підприємствах загальнодержавного значення.

Мета і завдання роботи визначили основні напрями досліджень і зміст дисертаційної роботи.

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення. Предметом дослідження є механізм управління фінансово-економічним потенціалом підприємств загальнодержавного значення і системне забезпечення його оцінки й планування.

Методологічна основа дослідження. Методологічною основою роботи є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних фахівців із проблем оцінювання й управління потенціалом підприємств. При виконанні дослідження залежно від конкретних цілей і завдань використано методи економічного аналізу: порівняння, групування, вертикального, горизонтального і трендового аналізу, індексний метод, а також методи математичної статистики. Дослідження умов функціонування підприємств загальнодержавного значення проведено на основі використання порівняльного, вертикального і тредового методів. Оцінку фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення проведено з використанням методу групувань, індексного й матричного методу. Розроблення механізму управління фінансово-економічним потенціалом підприємств загальнодержавного значення проведено на основі кореляційного аналізу, методів теоретичного узагальнення і порівняння.

Як джерела інформації використовувалася статистична інформація і звітність підприємств, що є об’єктом дослідження, законодавчі акти й нормативно-правові документи органів державної влади України, а також періодичні видання, публікації та науково-дослідні розробки.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні наявних і розробленні нових теоретичних і практичних положень щодо удосконалення і розвитку управління фінансово-економічним потенціалом підприємств загальнодержавного значення.

Наукова новизна положень, які виносяться на захист, полягає в тому, що:

вперше:

 • розроблено методику оцінювання фінансово-економічного потенціалу підприємств, яка ґрунтується на використанні синтезу індексного й матричного методів, відображає комплексний ефект взаємодії фінансового й економічного потенціалів і дає змогу об’єктивно визначити вектор зміни фінансово-економічного потенціалу підприємства та фактори можливих позитивних зрушень;

 • запропоновано теоретико-методологічний підхід до організації процесу планування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення з використанням дедуктивного методу, який враховує результати кореляційного аналізу взаємозв’язку індексів зміни чинників впливу зовнішнього середовища (обсягу бюджетних асигнувань, державних замовлень тощо), комплексного показника фінансово-економічного потенціалу й окремих показників його складових. Такий підхід дає змогу планувати діяльність підприємств загальнодержавного значення з урахуванням зміни їхнього фінансово-економічного потенціалу під впливом зміни умов зовнішнього середовища;

удосконалено:

 • класифікацію підприємств із виділенням специфічних фінансових (структура майна і капіталу, особливості оподаткування), економічних (тривалість операційного циклу, структура витрат, структура персоналу, структура основних фондів) та організаційно-управлінських (форма власності, організаційно-правова форма, сфера й напрями діяльності) рис і ознак підприємств загальнодержавного значення, що дало змогу виділити ці підприємства в окрему класифікаційну одиницю різних рівнів управління;

 • економічний зміст поняття „фінансово-економічний потенціал підприємства” як складної економічної системи функціональних відносин між елементами фактичного і потенційного стану розвитку підприємства, що відбиває її здатність у певний час мобілізувати фінансові, ресурсні й виробничі можливості для досягнення поставлених цілей, із розкриттям специфіки діяльності підприємств загальнодержавного значення як функціональної взаємопов’язаної сукупності економічного та фінансового потенціалів, що забезпечує максимально ефективну реалізацію цілей і напрямів розвитку підприємства;

 • методичні підходи до оперативного фінансового планування на підприємствах із повною чи частковою державною власністю і, зокрема, на підприємствах загальнодержавного значення, які полягають у формуванні цілісної системи бюджетів на основі синтезу вітчизняних і зарубіжних рекомендацій щодо розроблення фінансових планів;

набули подальшого розвитку:

 • методичні засади формування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення, які визначають і систематизують послідовність етапів процесу формування й управління фінансово-економічним потенціалом з урахуванням впливу зовнішнього середовища та змін умов господарювання.

Практичне значення одержаних результатів полягає у комплексі розроблених рекомендацій, що можуть використовуватися як модель системи управління фінансово-економічним потенціалом підприємств загальнодержавного значення. Розроблені в дисертації пропозиції щодо механізму оцінювання й управління фінансово-економічним потенціалом були впроваджені у діяльність ДКБ “Південне” ім. М.К. Янгеля Національного космічного агентства України (акт впровадження від 20.07.2005), ДНДП “Конекс” Міністерства промислової політики України (акт впровадження від 11.08.2005), ТОВ “НВП “Хартрон-Консат” Національного космічного агентства України (акт впровадження від 30.08.2005).

У дисертаційній роботі розроблено рекомендації щодо підвищення наукового