LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та планування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення

обґрунтування управлінських рішень підприємств, що мають статус загальнодержавних. Це стосується таких розробок, як схема кількісного оцінювання фінансово-економічного потенціалу підприємства загальнодержавного значення, виходячи з чотирирівневої індексної оцінки; концептуальна модель управління фінансово-економічним потенціалом цих підприємств з урахуванням впливу на їхню діяльність зовнішнього середовища у вигляді бюджетного фінансування і системи держзамовлень. Використання поданих рекомендацій дасть змогу суттєво підвищити ефективність фінансового управління підприємствами загальнодержавного значення.

Теоретичні результати дослідження використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін “Економіка підприємств”, “Економічний аналіз”, “Фінансовий аналіз”, “Фінансовий менеджмент”, “Управління фінансовою санацією підприємства”.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною роботою автора. Особистий внесок здобувача полягає в одержанні результатів, що становлять наукову новизну дисертації. Вони викладені в 12 публікаціях, із яких 3 належать особисто здобувачу. У дисертації використані тільки ті положення опублікованих у співавторстві робіт, які є особистим результатом здобувача.

Апробація результатів. Основні положення дисертації доповідалися автором і обговорювалися на 6 науково-практичних конференціях, зокрема: Всеукраїнських науково-практичних конференціях “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України” (Дніпропетровськ, 2004), “Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України (Дніпропетровськ, 2005), “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону” (Дніпропетровськ, 2002); міжнародних науково-практичних конференціях: “Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика (Дніпропетровськ, 2005), “Сучасні тенденції в розвитку банківської системи” (Дніпропетровськ, 2004), “Перспективные разработки науки и техники” (Росія, Бєлгород, 2004).

Публікації. Результати дослідження опубліковано в 12 наукових працях обсягом 3,94 др. арк., зокрема 6 праць опубліковано у фахових виданнях. Особисто автору належать 3,15 др. арк.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і викладена на 172 сторінках основного комп’ютерного тексту, у тому числі містить 8 таблиць на 8 сторінках, 4 рисунки на 3 сторінках. Список використаних джерел складається зі 166 найменувань і займає 15 сторінок, 6 додатків викладено на 26 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, визначено мету й основні завдання, предмет і об’єкт дослідження, викладено наукову новизну, теоретичне і практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі “Теоретичні аспекти формування фінансово-економічного потенціалу підприємств” визначено сутність поняття „підприємства загальнодержавного значення”, узагальнено наукові результати попередників у дослідженні потенціалу підприємств, визначено коло дискусійних і невирішених питань, що потребують подальшого дослідження.

Встановлено, що наявна класифікація підприємств не містить ознаки значущості їхньої діяльності. Обґрунтовано доцільність виділення підприємств загальнодержавного значення в окрему класифікаційну одиницю з поділом за галузевою ознакою з урахуванням специфічних рис, що вирізняють ці підприємства, і є основою для розроблення управлінських рішень щодо формування й використання їхнього фінансово-економічного потенціалу (рис. 1).Рис. 1. Специфічні ознаки підприємств загальнодержавного значення в галузі досліджень і розробок


Запропоновано під підприємствами загальнодержавного значення розуміти підприємства з повною чи переважною державною власністю, діяльність яких безпосередньо впливає на рівень військової, екологічної, інформаційної, соціальної, енергетичної, економічної, фінансової та інших видів безпеки держави.

Розглянуто основні погляди вітчизняних і зарубіжних учених на сутність потенціалу підприємства, що дало змогу стверджувати про динамічність розвитку цього поняття і виділити чотири основних його етапи залежно від змісту трактування поняття: 1) потенціал стосовно природничих наук (магнітний, електричний, хімічний) (1900–1950 рр.); 2) ресурсний потенціал, економічний потенціал країни, природно- господарський потенціал (1950–1970 рр.); 3) виробничий потенціал, економічний потенціал, ресурсний потенціал підприємства (1970–1990 рр.); 4) стратегічний потенціал, потенціал виживання підприємства, конкурентоспроможний потенціал (з 1990-х років до нинішнього часу). Встановлено, що в економічній літературі немає чіткого уявлення про кількісні й якісні характеристики потенціалу: думки різних авторів варіюються від суб’єктивного поділу потенціалу на рівні, пов’язані з ризиком (“високий потенціал”, “середній потенціал” і “низький потенціал”), до оцінювання його стану на основі порівняння "фактичного" і "нормативного" значень.

Виявлено, що переважна більшість дослідників поділяє потенціал підприємства на такі складові: ресурсний потенціал, куди входить ресурсно-сировинний, фінансовий, трудовий, інформаційний; виробничий потенціал; інноваційний потенціал; інвестиційний потенціал; маркетинговий потенціал; екологічний потенціал; організаційно-управлінський потенціал; інфраструктурний потенціал тощо. Таким чином, фінансова складова потенціалу віднесена до ресурсної, що є справедливим для підприємств, для яких характерні прямі фінансово-господарські відносини з контрагентами, і не відповідає особливостям фінансування підприємств загальнодержавного значення.

Обґрунтовано доцільність виокремлення поняття фінансово-економічний потенціал для підприємств загальнодержавного значення з акцентом на його фінансову складову, виходячи зі специфіки діяльності цих підприємств. Запропоновано визначати фінансово-економічний потенціал підприємства як функціональну взаємопов’язану сукупність економічного та фінансового потенціалів, що забезпечує максимально ефективну реалізацію цілей і напрямів розвитку підприємства.

У другому розділі “Концептуальні засади формування і оцінювання фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення” з урахуванням дослідження факторного впливу на результати діяльності підприємства й трансформації фінансових ресурсів підприємства у процесі поетапного проходження стадій виробничо-комерційного циклу обґрунтовано доцільність аналізу діяльності