LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних шахт


НАЦІОНАЛЬНА академія наук України

Інститут економіки промисловості

Кочура Ілона ВолодимирівнаУДК 330.131.7:65.011.3:622.33
ОЦІНКА та ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ

ГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ НА ОПЕРАЦІЙНу

ДІЯЛЬНіСТь ВУГІЛЬНИХ ШАХТСпеціальність 08.06.01 – Економіка, організація
і управління підприємствами
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк - 2006

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Державному вищому навчальному закладі “Донецький національний технічний університет” Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).


Науковий керівник – доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Мартякова Олена Володимирівна,

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет” Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк), завідуюча кафедрою управління виробництвом.


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Гранатуров Володимир Михайлович,

Інститут економіки і менеджменту Одеської національної академії зв’язку імені О.С.Попова Міністерства транспорту та зв’язку України (м. Одеса), завідуючий кафедрою управління проектами та системного аналізу;


кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Братков Єгор Миколайович,

Державне підприємство “Донецький науково-дослідний вугільний інститут” Міністерства вугільної промисловості України (м. Донецьк), керівник Галузевого центру економічних досліджень.


Провідна установа – Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ), кафедра прикладної економіки.


Захист відбудеться “25“ січня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.


Автореферат розісланий “23“ грудня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Для України однією з вирішальних ланок енергетичної і сировинної незалежності є вугільна промисловість. Аналіз тенденцій світового вуглеспоживання свідчить про те, що у XXI сторіччі світова потреба у вугіллі зросте до 2015 р. більш ніж у 2 рази. Енергетична безпека і зменшення залежності держави від імпортних енергоносіїв потребують максимального використання запасів вугілля, що становлять 90% викопного палива держави.

У зв'язку з особливостями вугільної промисловості, такими як складність гірничо-геологічних умов, нестаціонарність предмета праці, місця роботи, тяжкі умови праці, високий ступінь зносу устаткування, незабезпеченість очисних робіт підготовчими, висока трудоємкість і небезпека ведення робіт, а також чутливість галузі до коливань політичної кон'юнктури, законодавчих рішень, ця галузь має вищий рівень ризику порівняно з іншими галузями економіки.

Невизначеність, що породжує ризик на видобувному вугільному підприємстві, багато в чому обумовлена стохастичністю вихідної інформації, яка використовується при поточному плануванні і під час розробки бізнес-планів. Це пов'язано з мінливістю гірничо-геологічних, виробничих та інших факторів, а також зі зміною ринкового середовища.

Проблемам ризику присвячено багато досліджень і публікацій, які досить повно і широко представлені у роботах таких зарубіжних економістів, як Дж. Мілль, Н.У. Сеніор, А. Маршалл, А. Пігу, Дж. фон Нейман, Ф. Найт, Й. Шумпетер. Вагомий внесок у розробку питань ризику та організаційно-економічних основ його зниження зробили вчені України та інших країн СНД: А.П. Альгін, І.Т. Балабанов, Ю. Блех, У. Гетце, І.Р. Бузько, В.В. Вітлинський, В.В. Глущенко, П.Г. Грабовий, В.М. Гранатуров, М.В. Грачова, М.Г. Лапуста, А.А. Петросов, К.С. Мангуш, О.В. Мартякова, О.Л. Устенко, В.М. Хобта, О.І. Ястремський. Разом із тим далеко не всі аспекти проблем ризику досліджено, перш за все це стосується вугільної промисловості. Проблемам, які пов'язані з вітчизняною вугільною промисловістю, присвячено роботи таких учених: О.І. Амоші, Є.М. Браткова, І. П. Булєєва, А.Р. Вовченка, В.А. Гавриленка, О.С. Галушко, Ф.І. Євдокимова, А.І. Кабанова, О.Ю. Кузьмича, В.І. Саллі, Л.Л. Стариченка, Д.Ю. Череватського, О.І. Чилікина, М.Г. Чумаченка, Ю.П. Ященка. Однак підходи до оцінки, прогнозування та моделювання господарських ризиків у вугільній галузі потребують подальшого розвитку.

Істотним недоліком розроблених методів оцінки ризику для вугільних підприємств є те, що вони використовують імовірнісний характер гірничо-геологічної або технологічної інформації і не враховують інші внутрішні фактори ризику, а також більшу мінливість зовнішніх факторів ринкового середовища. Досвід зарубіжних дослідників не може бути запозичений повною мірою через непорівняність ринкових процесів і специфіку вугільних підприємств України.

У цих умовах особливо важливими постають дослідження з підвищення стабільності функціонування вугільних підприємств. Тому актуальності набуває більш повна оцінка впливу факторів господарського ризику та їх урахування у результатах операційної діяльності вугільних підприємств.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького національного технічного університету за темами: Д-8-02 “Розробка наукових основ моделювання вугільної промисловості як безлічі економіко-технологічних об'єктів (шахт) з метою оптимального розподілу інвестицій” (номер держреєстрації 0102U001152, 2000-2004 рр.), у якій автором розроблено нейросітьову прогнозну модель впливу господарських ризиків на результати операційної діяльності вугільних шахт; Н-6-2001 “Розробка методів підвищення рентабельності роботи шахт Донбасу на основі використання принципово нових підходів у плануванні розвитку гірничих робіт і використанні інвестицій” (2001-2006 рр.), у рамках якої автором запропоновано метод оцінки ступеня ризику виконання планових показників на вугільних підприємствах.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у поглибленні теоретичних положень і вдосконаленні методів оцінки та прогнозування господарського ризику у вугільній галузі.

Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі поставлено і вирішено такі задачі:

визначено суть і природу господарського ризику у діяльності промислових підприємств, у тому числі вугільних;

адаптовано етапи управління господарськими ризиками до умов вугільних шахт;

запропоновано класифікацію господарських ризиків відповідно до специфіки роботи вугільних