LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних шахт

підприємств;

проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінки ризику, обґрунтовано доцільність використання методу нейросітьового аналізу для оцінки та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних підприємств;

виявлено причинно-наслідкові зв'язкивпливу факторів господарського ризику на основні результати операційної діяльності вугільних шахт;

розроблено нейросітьову модель оцінки та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних підприємств;

оцінено ступінь господарського ризику в операційній діяльності вугільних шахт на основі кластеризації ризикових ситуацій зазонами ризику;

запропоновано систему заходів щодо обмеження або усунення факторів господарського ризику, що найбільше впливають на результати операційної діяльності вугільних шахт.

Об'єкт дослідження – господарські ризики в операційній діяльності вугільних шахт.

Предметом дослідження є теоретичні і методичні підходи до оцінки та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних шахт.

Методи дослідження. Методологічною основою досліджень стали теоретичні основи та положення сучасної економічної теорії, праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, які пов'язані з проблемами оцінки та прогнозування впливу господарських ризиків на діяльність підприємств.

Для досягнення мети дисертаційної роботи використовувалися загальні і спеціальні методи дослідження: методи системного, економічного та статистичного аналізу та експертного опитування – для ідентифікацій ризикових ситуацій і факторів, що їх обумовлюють, які виникають у процесі функціонування вугільних шахт; методи математичної статистики – для виявлення імовірності виникнення та оцінки вагомості найбільш імовірних ризиків; методи індукції – для виявлення причинно-наслідкових зв'язків впливу факторів ризику на результати діяльності вугільних підприємств; метод нейросітьового аналізу – для встановлення взаємозв'язку між факторами, що спричиняють виникнення господарських ризиків, і основними результатами діяльності вугільних шахт; підвид аналітичного методу – аналіз чутливості – для виявлення факторів ризику, що найбільше впливають на операційну діяльність підприємств; кластерний аналіз – для кластеризації ризикових ситуацій за зонами ризику на основі показника ступеня ризику.

Інформаційною базою дослідження були офіційні статистичні джерела, первинні дані звітності вугільних підприємств ДП “Донецька вугільна енергетична компанія” і результати авторських досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів. Основним науковим результатом дисертаційної роботи є подальший розвиток науково-методичних підходів до оцінки і прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних шахт. До найбільш суттєвих результатів слід віднести такі:

уперше:

розроблено прогнозну нейросітьову модель впливу факторів господарського ризику на основні результати операційної діяльності вугільних шахт, яка на відміну від існуючих моделей включає внутрішні та зовнішні фактори ризику та дозволяє їх проаналізувати і визначити ті, які найбільше впливають на діяльність вугільних підприємств. Це сприятиме якісному плануванню та стабільності функціонування вугільних підприємств;

удосконалено:

класифікацію господарських ризиків, яка дозволяє систематизувати ризики вугільних підприємств за визначеними ознаками. Поглиблено та розширено класифікаційну ознаку “за природою виникнення” з урахуванням галузевих, природних і кредитних ризиків;

метод кількісної оцінки ступеня ризику на підставі кластеризації ризикових ситуацій за зонами ризику, що дозволяє оцінювати виконання планових завдань на вугільному підприємстві з точки зору різноманітності умов його функціонування;

дістали подальшого розвитку:

управління господарськими ризиками, що передбачає адаптацію етапів аналізу та кількісної оцінки до умов вугільних шахт. Запропоновано проведення комплексного аналізу середовища підприємства, експертне опитування фахівців і використання нейросітьового методу, що дозволяє ідентифікувати господарські ризики, оцінювати і прогнозувати залежність між їх факторами та основними результатами операційної діяльності вугільних шахт;

поняття“господарський ризик вугільного підприємства”, яке розглядається як результат відхилення від встановлених параметрів його операційної діяльності, що обумовлюється, перш за все, гірничо-геологічними умовами, рівнем надійності технічної бази виробництва та матеріально-технічного постачання, рівнем укомплектованості штату робітників основних професій, рівнем зміни цін на сировину, матеріали та послуги й іншими внутрішніми та зовнішніми факторами;

кількісна оцінка ризиків, яка полягає у адаптуванні методу імітаційного моделювання до вугільних підприємств. Запропонований підхід до оцінки ризику при розрахунку валового прибутку (збитку) на вугільних шахтах дозволяє враховувати вплив внутрішніх і зовнішніх факторів.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження використано для оцінки та прогнозування операційної діяльності вугільних підприємств з визначенням впливу господарських ризиків, що підвищує обґрунтованість встановлення планових завдань на вугільних шахтах і стабільність їх операційної діяльності.

Упровадження результатів дисертаційної роботи підтверджено відповідними довідками. Методичні рекомендації щодо оцінки та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних шахт, запропоновані в дисертації, використано при поточному плануванні операційної діяльності ВП “Шахта ім. О.О. Скочинського” (довідка № 689 від 19.04.2006 р.), ВП “Шахтоуправління “Трудівське” (довідка № 03/593 від 24.11.2006 р.) і на інших вугільних шахтах ДП “Донецька вугільна енергетична компанія” (довідка № 3/15 від 10.04.2006 р.).

Універсальність алгоритму методики дозволяє використовувати його на різних шахтах, що підтверджено Управлінням вугільної промисловості Донецької обласної державної адміністрації (довідка №2-5-051 від 13.04.2006 р.) при розгляді та аналізі запропонованих методичних рекомендацій.

Результати наукових досліджень використовуються у навчальному процесі Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” при викладанні дисциплін “Планування діяльності підприємств” і “Операційний менеджмент” та у дипломному проектуванні (довідка № 01-354/26 від 13.12.2006 р.).

Особистий внесок здобувача. Основні результати досліджень, які викладені в дисертаційній роботі, одержано особисто автором. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї і положення, що становлять індивідуальний внесок автора.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати досліджень обговорювалися на 12 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Серед них: Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми формування і реалізації інвестиційної стратегії господарського суб'єкта” (м. Дніпропетровськ, 12-13 грудня 2002 р.); II науково-практична конференція “Донбас-2020: Наука й техніка – виробництву” (м. Донецьк, 3-4 лютого 2004 р.); II і IV Міжнародні науково-практичні конференції