LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних шахт

“Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами” (м. Алушта, 13-19 вересня 2004 р., 11-17 вересня 2006 р.); “Економіка і маркетинг у ХХІ сторіччі” (м. Донецьк, 13-15 травня 2005 р.).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 17 наукових праць загальним обсягом 29,22 д.а., з яких особисто автору належить 8,85 д.а.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Повний обсяг дисертації містить 230 сторінок комп'ютерного тексту, 22 рисунки, 30 таблиць, 193 найменування списку використаних джерел і 4 додатки.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У першому розділі “Теоретичні аспекти оцінки ризику в діяльності вугільних підприємств” розглянуто суть категорії “ризик” і основні підходи до його визначення, а також суть і природа господарського ризику з урахуванням специфіки вугільної галузі. Крім загального поняття “ризик”, у літературі зустрічаються поняття “економічний, підприємницький і господарський ризик”. З огляду на те, що економічні суб'єкти ринкової економіки виступають у ролі продавців, покупців, виробників і споживачів, ці поняття можна використовувати як синоніми. Проте для промислових підприємств тлумачення господарського ризику є більш широким і пов'язано не тільки з економічними аспектами діяльності підприємства, але і з виробничими, управлінськими, фінансовими та іншими. Встановлено, що відносно поняття “господарський ризик” немає єдиного підходу. У зв'язку з цим було проведено аналітичне осмислення цього поняття з точки зору його антиподів – стабільності, надійності, сталості. У вугільній промисловості ці поняття не застосовуються у розумінні детермінованості показників або факторів. Але якщо мати на увазі зміни у певних межах або відхиленнях від планових показників, то це найбільш прийнятні поняття, значення відхилення від яких будуть вказувати на той або інший ступінь стабільності роботи вугільного підприємства.

У дослідженні поняття “господарський ризик вугільного підприємства” розглядається як результат відхилення від встановлених параметрів його операційної діяльності, що обумовлюється, перш за все, гірничо-геологічними умовами, рівнем надійності технічної бази виробництва та матеріально-технічного постачання, рівнем укомплектованості штату робітників основних професій, рівнем зміни цін на сировину, матеріали та послуги й іншими факторами внутрішнього та зовнішнього середовища.

Діяльність вугільних підприємств пов'язана з фактором невизначеності, наслідком чого є виникнення різних ризикових ситуацій на мікро- і макрорівнях. Між тим, сутність, причини виникнення і галузеві особливості ризикових ситуацій на рівні окремої шахти досліджено недостатньо; немає чітких комплексних підходів до методів оцінки впливу факторів ризику на результати діяльності вугільних підприємств з урахуванням галузевих особливостей. Одним із недоліків сучасної системи оцінки ризику на вугільних підприємствах є відсутність прогнозування впливу різних факторів господарського ризику на основні результати їх діяльності. Узв'язку з цим необхідно ідентифікувати причини виникнення ризикових ситуацій у вугільній галузі для подальшого використання в методиці оцінки і прогнозування їх впливу на операційну діяльність вугільних підприємств.

Адаптовано етапи управління господарськими ризиками до умов вугільних шахт (рис. 1).

Управління ризиками передбачає аналіз, кількісну оцінку та методи впливу на ризик. На етапі якісного аналізу господарських ризиків конкретизовано дії їх ідентифікації. Це комплексний аналіз різних форм звітності вугільних підприємств та експертне опитування фахівців. Кількісна оцінка полягає у встановленні взаємозв’язку між факторами господарського ризику й основними результатами операційної діяльності вугільних шахт і визначенні значення ризику.

Проаналізовано класичні методи оцінки ризику та визначено найбільш прийнятні для вугільних підприємств. Це статистичний та експертний методи, імітаційне моделювання, аналіз доцільності витрат. Використання цих методів надає можливість оцінити ризик у цілому, але не дозволяє комплексно оцінити причинно-наслідкові зв'язки між факторами господарського ризику та результатами операційної діяльності вугільних шахт, проаналізувати конкретні фактори ризику, які вплинули на зміну показників вугільного підприємства, а також визначити методи, що знижують вплив того або іншого ризику. Це обумовило доцільність застосування методу нейросітьового аналізу для прогнозування та оцінки впливу господарського ризику на вугільних підприємствах. По-перше, цей метод дозволяє відтворювати надзвичайно складні залежності, по-друге, на відміну від інших існуючих методів використовується тоді, коли не визначено зв'язки між вхідними змінними і вихідними параметрами, по-третє, дозволяє моделювати залежності у випадку великої кількості змінних та аналізувати їх.

У другому розділі “Якісний аналіз господарських ризиків на вугільних підприємствах” було розглянуто класифікації ризиків для різних видів господарської діяльності підприємств. На підставі аналізу й узагальнення класифікаційних ознак існуючих класифікацій для інших галузей і врахування особливостей вугільних підприємств було запропоновано класифікацію господарських ризиків, характерних для вугільної промисловості (рис. 2).

Ідентифікацію ризикових ситуацій на вугільних підприємствах було проведено за допомогою аналізу різних форм звітності вугільних шахт ДП “Донецька вугільна енергетична компанія” та деяких самостійних шахт

Рис. 1. Схема управління господарськими ризиками на вугільних шахтахРис. 2. Класифікація господарських ризиків вугільних підприємств


м. Донецька і методу експертного опитування. У опитуванні взяли участь керівники і головні фахівці шахт, холдингів і об'єднань Донецько-Макіївського вуглевидобувного району і Західного Донбасу, а також учені Донецького національного технічного університету, діяльність яких пов’язана з вугільною галуззю. Експерти надавали бальні оцінки можливості виникнення та вагомості того або іншого ризику за методом проведення групової експертизи. Аналіз погодженості експертних оцінок проводився на основі розрахунку коефіцієнта рангової кореляції Спірмена, що підтвердило висновок про невипадкову погодженість результатів експертного опитування.

На основі ідентифікації ризикових ситуацій і факторів, що їх визначають, було виявлено причинно-наслідкові зв'язки впливу факторів ризику на основні результати операційної діяльності вугільних підприємств (рис. 3), які дуже складно оцінити кількісно. Це ще раз підтвердило доцільність застосування