LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних шахт

методу нейросітьового аналізу для прогнозування та оцінки впливу господарського ризику на вугільних підприємствах. Основу схеми становить основний закон діяльності підприємства в ринковій системі господарювання – максимізація прибутку. Основна частка чистого доходу підприємства, що залишається в його розпорядженні, – це прибуток від реалізації виробленої продукції, що залежить від обсягу видобутку та його собівартості. На формування цих величин впливають різні фактори ризику, які можуть призвести до їх відхилень у негативний бік. Для вугільних шахт основними причинами можливого зниження видобутку вугілля та збільшення його собівартості є організаційно-управлінські, природні, фінансові, політичні ризики та фактори, що їх спричиняють. До таких слід віднести вплив гірничо-геологічних умов, надійність матеріально-технічного постачання, рівень організації виробництва і праці, зростання цін на сировину та матеріали, зниження капітальних вкладень із бюджету і недосконалість законодавчої політики.

На основі аналізу різних форм звітності вугільних підприємств, максимальної єдності експертів з імовірності виникнення та вагомості певних ризикових ситуацій було відібрано фактори господарського ризику, які будуть виступати в ролі вхідних факторів у нейросітьовій моделі, і основні результати операційноїдіяльності вугільних підприємств як вихідні параметри моделі.

У третьому розділі “Методичні підходи до оцінки та прогнозування впливу господарських ризиків на результати операційної діяльності вугільних підприємств” адаптовано етапи нейросітьового моделювання до умов вугільних підприємств. Розроблено нейросітьову модель оцінки і прогнозування впливу господарських ризиків на основні результати операційної діяльності вугільних шахт, яка складається з 9 факторів на вході, проміжного шару з 10 нейронів і 3 параметрів на виході (рис. 4). Об’єктом спостереження обрано дані зафакторами ризику по місяцях за 4 роки 9 шахт ДП “Донецька вугільна енергетична компанія”, які відрізняються гірничо-геологічними умовами, рівнем надійності технічної бази виробництва та матеріально-технічного постачання, кваліфікацією персоналу й іншими факторами, а також відповідні їм відсоток виконання плану видобутку, виручка від реалізації вугілля та собівартість 1 т вугілля. Результати спостережень перевірено на репрезентатив-


Рис. 3. Схема причинно-наслідкових зв'язків щодо впливу факторів господарського ризику на основні результати операційної діяльності вугільних підприємствРис. 4.Нейросітьова модель впливу факторів господарського ризику
на основні результати операційної діяльності вугільних шахт


ність. Для реалізації моделі використовувалася сіть прямого поширення інформації з алгоритмом зворотного поширення помилок (error back propagation), запропонованим Руммельхартом і Хінтоном, і можливості математичного пакета MATLAB 6. З метою мінімізації помилки прогнозування функцією активації визначено функцію гіперболічного тангенса. Ідентифікація залежності між вхідними даними та вихідними параметрами полягає у визначенні ваг синаптичних зв'язків і зміщень, які мінімізували б помилку прогнозу, що видається моделлю. Таким чином, обрано сіть з оптимальними вагами синаптичних зв'язків між нейронами і зміщеннями у нейронах, які дозволяють одержати мінімальну помилку прогнозу даних – 0,0042.

Модель було апробовано на шахтах ДП “Донецька вугільна енергетична компанія”. Середня помилка прогнозу склала 15%. Це досить задовільно для практики з урахуванням того, що вихідні дані є за своєю природою стохастичними. Одержані результати дозволяють стверджувати, що використання такої моделі сприяє якісному плануванню на вугільній шахті.

Таким чином, нейросітьова модель уможливлює прогнозування результатів операційної діяльності підприємств, що дозволяє знизити невизначеність впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.

Для визначення впливу факторів господарського ризику на результати операційної діяльності підприємства було проведено аналіз чутливості кожного з факторів. Зважаючи на значну мінливість у діапазоні кожного з факторів, попередньо проведено кластерний аналіз спостережень за зонами ризику. В основу кластеризації покладено різноманітність прояву цих факторів у сукупності, що впливає на рівень виконання плану видобутку, виручки від реалізації і собівартість 1 т вугілля. Було введено такий показник ступеня ризику, що оцінює прояв факторів ризику у сукупності:

,

де Н – показник ступеня ризику;

хi – значення факторів ризику, попередньо прошкальовані;

n – кількість факторів ризику за кожним спостереженням;

i – кількість спостережень.

Встановлено обернено пропорційну залежність між показником ступеня ризику і відсотком виконання плану видобутку вугілля і виручки від реалізації та прямо пропорційну залежність між показником ступеня ризику і собівартістю 1 т вугілля.

Кластеризацію проведено за п’ятьма відомими зонами ризику (безризикова, зона мінімального ризику, підвищеного ризику, критичного ризику та зона неприпустимого ризику) на основі значень показника ступеня ризику з використанням нейросітьової моделі. Систематизовано ризикові ситуації за зонами ризику та оцінено комбінації факторів ризику вугільної шахти, що надає можливість визначити рівень виконання планових завдань на вугільній шахті з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів. Було одержано оцінку ступеня ризику виконання планових показників по шахтах ДП “Донецька вугільна енергетична компанія”.

На підставі аналізу чутливості, який проводився на основі розробленої прогнозної нейросітьової моделі, визначено фактори господарського ризику, які найбільше впливають на операційну діяльність вугільних шахт. Відносно до рівня виконання плану видобутку – це надійність технічної бази виробництва, вплив гірничо-геологічних умов (без урахування фактора багатогазовості), зміна цін на сировину, матеріали та послуги і неукомплектованість штату робітниками основних професій. Стосовно рівня виконання плану прибутку від реалізації вугілля до вищезазначених факторів можна додати рівень матеріально-технічного постачання. Факторами, які найбільше впливають на собівартість 1 т вугілля, є надійність технічної бази виробництва, порушення правил техніки безпеки та вплив гірничо-геологічних умов.

Розроблено заходи щодо нейтралізації і зниження факторів господарського ризику, які найбільше впливають на операційну діяльність вугільних шахт. Основними є методи страхування, укладання довгострокових договорів зі споживачами, відмова від ненадійних партнерів, диверсифікація видів діяльності, підвищення кваліфікації працівників і престижу шахтарської праці. Рекомендовано створення відділу