LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних шахт

С.37-40.

 • Шаповал С.Н., Овсянников В.П., Кочура И.В. Оценка риска при прогнозировании прибыли на угольных шахтах методом имитационного моделирования // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2004. – Вип. 82. – С. 146-153.

  Особистий внесок: визначено закони розподілу місячного видобутку вугілля, ціни 1 т вугілля та на їх основі – закони розподілу прибутку вугільних шахт. Оцінено ризик при розрахунку валового прибутку (збитку) на вугільних шахтах з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів.

 • Кочура И.В. Рисковые ситуации при инвестировании средств в угольные предприятия Донбасса: причины возникновения и их последствия // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2004. – Вип.190. – Т. 2. – С.484-489.

 • Кочура И.В. Мероприятия по нейтрализации и ограничению наиболее влиятельных факторов хозяйственного риска на угольных шахтах // Економіка і право. – 2005. – №4. – С. 32-40.

 • Кочура И.В. Оценка и прогнозирование влияния хозяйственных рисков на стабильность операционной деятельности угледобывающих шахт на основе нейросетевого подхода // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2005. – Вип. 97. – С.72-82.

 • Кочура И.В. Оценка степени влияния хозяйственного риска на операционную деятельность угольных шахт // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2005. – Вип.100-2. – С.88-98.

 • Кочура І. Класифікація господарських ризиків на підприємствах вугільної промисловості // Схід. –2006. – №1. – С. 29-34.

 • Мартякова Е.В., Кочура И.В. Концептуальные подходы к управлению хозяйственными рисками на угольных предприятиях // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1. – Т.1. – С.15-21.

  Особистий внесок: розроблено концепцію управління господарськими ризиками на вугільних шахтах на основі використання сучасних методів оцінки та прогнозування ризикових ситуацій.

  Публікації в матеріалах конференцій

 • Kochura I. The forecast and estimation of risk situations occurrence while investing means in the coal enterprises of Donbass // Materials of the seventh annual EERC Students Research Conference “Ukrainian transition economy on the road to Europe” (October, 28-29, 2003). – К.: Нац. ун-т “Киево-Могилянская Академия”, 2003. –С. 132-135.

 • Худолей О.Г., Кочура И.В. Оценка возникновения рисковых ситу-
  аций и определение их весомости на угольных предприятиях Донбасса // Матеріали II наук.-практ. конф. “Донбас –2020: наука і техніка – виробництву” (3-4 лют. 2004 р.). – Донецьк: ДонНТУ, 2004. – С. 916-920.

  Особистий внесок: розраховано імовірність виникнення та вагомість ризикових ситуацій на вугільних шахтах за допомогою статистичних методів.

  Статті в інших наукових виданнях

 • Худолей О.Г., Кочура И.В. Оценка важности экономических рисков горного предприятия // Вісті Донецького гірничого інституту. – Донецьк: ДонНТУ. – 2004. – С. 36-38.

  Особистий внесок: визначено оцінку вагомості ризикових ситуацій на основі експертного опиту.

  Навчальні посібники

  1. Финансовые инвестиции (фонды, портфели, риски) / И.И. Гомаль, В.П. Овсянников, С.В. Подкопаев, И.В. Кочура. – Севастополь: Вебер, 2003. – 372 с.

  Особистий внесок: моделювання фінансових ризиків.


  АНОТАЦІЯ

  Кочура І.В. Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних шахт. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами. – Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк, 2006.

  Дисертацію присвячено вирішенню важливої задачі щодо створення науково-методичних підходів до оцінки та прогнозування впливу факторів господарського ризику на основні результати операційної діяльності вугільних шахт.

  Розглянуто суть і природа категорії “господарський ризик” з урахуванням специфіки вугільної галузі. Уточнено поняття “господарський ризик вугільного підприємства” з точки зору відхилення від встановлених параметрів його операційної діяльності.

  У роботі адаптовано етапи управління господарськими ризиками до умов вугільних шахт. Запропоновано класифікацію господарських ризиків у вугільній промисловості для їх ефективного аналізу. У результаті якісного аналізу господарських ризиків ідентифіковано ризикові ситуації, які оцінено за можливістю їх виникнення і за вагомістю. На основі ідентифікації ризикових ситуацій і факторів, що їх обумовлюють, виявлено причинно-наслідкові зв’язки впливу факторів господарського ризику на основні результати операційної діяльності вугільних підприємств. Розроблено нейросітьову модель оцінки і прогнозування впливу факторів господарського ризику на основні результати операційної діяльності вугільних шахт. Модель дозволяє знизити невизначеність впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища та підвищитиякість планування на шахтах. На основі нейросітьової моделі за допомогою аналізу чутливості визначено фактори господарського ризику, якінайбільше впливають на операційну діяльність вугільних підприємств. Для цих факторів запропоновано заходи щодо усунення або зниження їх впливу.

  Розроблено метод кількісної оцінки ступеня ризику на основі кластеризації ризикових ситуацій за зонами ризику. В основу кластеризації покладено нову ознаку – різноманітністьпрояву сукупності факторів господарського ризику або показник ступеня ризику, який надає можливість визначити рівень виконання планових завдань на вугільній шахті з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів.

  Основні результати досліджень знайшли практичну реалізацію на вугільних шахтах ДП “Донецька вугільна енергетична компанія”.

  Ключові слова: господарський ризик, вугільні шахти, планування, прогнозування, нейросітьова модель.


  АННОТАЦИЯ

  Кочура И.В. Оценка и прогнозирование влияния хозяйственных рисков на операционную деятельность угольных шахт. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.01 – Экономика, организация и управление предприятиями. – Институт экономики промышленности НАН Украины, Донецк, 2006.

  Диссертация посвящена решению важной задачи создания научно-методических подходов к оценке и прогнозированию влияния факторов хозяйственного риска на основные результаты операционной деятельности угольных шахт.

  В работе исследована сущность и природа категории “хозяйственный риск”. На основе обобщения различных понятий риска и его антиподов уточнено понятие “хозяйственный риск угольного предприятия”.

  Адаптированы этапы управления хозяйственными рисками к условиям угольных шахт. Предложена классификация хозяйственных рисков в угольной промышленности на основе анализа и обобщения классификационных признаков уже имеющихся классификаций для других отраслей и специфики угольных предприятий. Приведенная классификация отражает наиболее вероятные риски, которые встречаются в процессе деятельности предприятий угольной промышленности.

  Идентификация


 •