LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємств

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет
Мороз Сергій Васильович


УДК 338.94:622.684
Ефективність капітальних вкладень в оновлення кар’єрного автотранспорту гірничорудних підприємствСпеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Кривий Ріг – 2005Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Національному гірничому університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Саллі Володимир Ілліч,

Національний гірничий університет

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри менеджменту.


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Скубенко Володимир Петрович,

Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України

професор кафедри проектного менеджменту;


кандидат економічних наук, доцент

Пасічник Наталя В’ячеславівна,

Криворізький технічний університет

Міністерства освіти і науки України,

доцент кафедри економіки, організації

та управління підприємствами.


Провідна установа: Інститут економіки промисловості НАН України,

відділ управління виробництвом, м.Донецьк.


Захист відбудеться “24” листопада 2005 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 09.052.01 у Криворізькому технічному університеті за адресою: 50002, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна,37, ауд.300.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Криворізького технічного університету за адресою: 50002, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна,37, ауд.300.

Автореферат розіслано “22” жовтня 2005 р.
Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради, к.е.н. С.М.Короленко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Для мінерально-сировинного комплексу держави становище склалося таким чином, що доступність інвестиційних ресурсів, економічні можливості відтворення потужностей, підвищення науково-технічного рівня, попит на продукцію в умовах жорстокої конкуренції на внутрішніх та зовнішніх ринках стали відігравати роль найважливіших чинників існування гірничих підприємств.

Розв'язанню найважливіших проблем підвищення ефективності та раціонального використання основних гірничорудних підприємств приділялась постійна увага з боку відомих вітчизняних та зарубіжних вчених Ю.П.Астафьева, В.Г.Блізнюкова, Ю.Г.Вілкула, А.Г.Темченка, А.М.Турила, В.Я.Нусінова, В.І.Прокопенка, І.В.Зирянова, А.О.Кулешова, В.І.Ганицького та ін., які обґрунтували необхідність застосування поряд із традиційними технічними методами й економічних методів, що визначають ефективне використання інвестиційних ресурсів. Водночас існуючі економічні методи управління не враховують сучасних умов виробництва та зміну рівня використання виробничих потужностей, відсутні в практиці планування підприємств методи управління рівнем стану транспортної техніки, що визначають надійність інвестиційних проектів.

Труднощі у залученні інвестицій на оновлення зношеного парку кар’єрних автосамоскидів може привести до різкого зниження потужності та втрати конкурентоспроможності, особливо в умовах збільшення попиту на сировину на світовому ринку.

Таким чином, вельми актуальною та новою науковою задачею буде розробка методу оцінки та обґрунтовування показників ефективності використання основних фондів кар’єрних автогосподарств та капітальних вкладень у оновлення парку технологічного автомобільного транспорту з урахуванням специфіки його використання та вимог сучасного фінансового ринку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Встановлені закономірності змінювання грошових потоків унаслідок оновлення парку автосамоскидів, що виконано власно автором дисертаційної роботи, стали основою науково – дослідної роботи АД-199 “Дослідження організації роботи та обґрунтування ефективності технічного переозброєння технологічного автотранспорту” (1999 р.), яка виконувалася сумісно з кафедрою менеджменту Національної гірничої академії України.

Розділи дисертації знайшли своє відображення в планових держбюджетних науково-дослідних роботах кафедри менеджменту Національного гірничого університету в період 1999-2003 рр. (тема ГП-223 “Створення економічних методів управління матеріальними, природними і фінансовими ресурсами шахт в період реструктуризації галузі” (№ ДР 0197U015707).

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є розробка теоретичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму ефективності використання капітальних вкладень в оновлення парку технологічного автомобільного транспорту.

В основу досліджень покладено ідею ресурсозбереження, засновану на використанні закономірностей зміни рівня інвестування в залежності від динаміки зношення та організаційно-економічних чинників умов експлуатації гірничо-транспортного устаткування.

Для досягнення цієї мети в роботі поставлені та вирішені наступні завдання:

  • обґрунтування основних напрямів та джерел фінансування відтворення основних фондів автогосподарств гірничорудного виробництва;

  • обґрунтування показників використання кар’єрних автосамоскидів, що враховують комплексний вплив умов їх експлуатації в кар’єрі та ремонту в автогосподарстві;

  • розроблення методики прогнозування зношеності автосамоскидів та її впливу на показники використання транспортних засобів;

  • розроблення методики планування продуктивності автосамоскидів з урахуванням їх зношеності та гірничотехнічних умов експлуатації;

  • обґрунтування обраних критеріїв та системи показників ефективності капітальних вкладень в оновлення парку кар’єрних автосамоскидів;

  • встановлення закономірності змінювання показників ефективності капітальних вкладень в оновлення парку кар’єрних автосамоскидів;

  • розроблення та впровадження методики обґрунтування ефективності капітальних вкладень в оновлення парку автосамоскидів гірничорудних підприємств.

Об’єктом дослідження є процес інвестиційної діяльності гірничорудних підприємств.

Предметом дослідження є економічні методи управління інвестиційними потоками на підприємстві.

Методи дослідження. Методологічною основою досліджень є теоретичні