LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємств

основи, класичні положення економічної теорії, фундаментальні праці вітчизняних і закордонних вчених та практиків з питань управління інвестиційними потоками, стимулювання ресурсозбереження, економіко-математичного моделювання. У роботі використано системний підхід стосовно предмету дослідження (в процесі моделювання функціонування основних фондів кар’єрних автогосподарств), економічного аналізу (в аналізі та вибору показників використання основних фондів кар’єрних автогосподарств); методи кореляційного аналізу (при встановленні закономірностей змінювання грошових потоків та показників використання автосамоскидів від їх зношеності та умов експлуатації), спостережень (при встановленні впливу гірничотехнічних умов експлуатації автосамоскидів у кар’єрах на їх середньо технічну швидкість та змінну продуктивність), порівняння, узагальнення, розрахунковий та інші.

Як джерела інформації використовувалися законодавчі акти Верховної Ради України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, офіційні дані статистичної звітності та документація окремих гірничо-збагачувальних комбінатів, результати наукових досліджень, проведених автором.

Обробка даних здійснювалась за допомогою ПК з використанням пакета Microsoft Office 1997 (Exel 1997).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні інвестиційної діяльності гірничорудних підприємств за допомогою розробки методу обґрунтування оцінки ефективності капітальних вкладень в оновлення парку кар’єрного автомобільного транспорту, застосування якого забезпечує більш ефективне використання основних фондів кар’єрних автогосподарств та фінансових ресурсів гірничорудного підприємства, що функціонує в ринкових умовах.

Основні наукові результати полягають у наступному:

вперше:

- встановлено закономірності змінювання дисконтованих грошових потоків залежно від зношеності автосамоскидів;

- запропоновано введення коефіцієнтів технічного використання автосамоскида та його використання у часі з розрахунку змінювання дисконтованих грошових потоків;

- удосконалено облік сумісного впливу умов експлуатації транспортних засобів у кар’єрі та їх ремонту в автогосподарстві за рахунок методики прогнозування продуктивності автосамоскидів, можливих обсягів перевезень залежно від змінювання зношеності транспортних засобів;

- дістав подальший розвиток метод обґрунтування ефективності капітальних вкладень в оновлення парку технологічного кар’єрного транспорту гірничорудних підприємств, який дозволяє комплексно урахувати вплив матеріально-технічних умов експлуатації автосамоскидів у кар’єрі та їх ремонту в автогосподарстві, зношеності автосамоскидів, базується на закономірностях змінювання дисконтованих грошових потоків, що дозволяє урахувати вартість грошей на фінансовому ринку та її змінювання у часі.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у можливості використання розробленого методу обґрунтування ефективності капітальних вкладень в оновлення парку кар’єрних автосамоскидів гірничорудних підприємств, що функціонують в умовах ринку, для удосконалення інвестиційної їх діяльності.

Практична цінність дослідження обумовлена наступним:

  • запропонований метод обґрунтування ефективності оновлення парку кар’єрних автосамоскидів дозволяє в умовах обмеженості власних джерел фінансування обирати найбільш ефективні варіанти капіталовкладень, а також розробляти бізнес-плани інвестиційних проектів технічного переозброєння технологічного автотранспорту та використовувати їх для залучення зовнішніх джерел фінансування;

  • обґрунтовані та обрані показники використання кар’єрних автосамоскидів (коефіцієнт технічного використання та коефіцієнт використання автосамоскида у часі) на відміну від існуючих у практиці кар’єрних автогосподарств (коефіцієнт технічної готовності та коефіцієнт використання парку, обчислюваних за допомогою автоднів) та встановлені закономірності змінювання рекомендованих показників дозволяють більш точно прогнозувати продуктивність автосамоскидів, обсяги перевезень, ураховуючи комплексний вплив умов експлуатації транспортних засобів у кар’єрі та в автогосподарстві (умови ремонту та технічного обслуговування), рівень зношеності автомобілів, використовувати цей прогноз у поточному та довгостроковому плануванні; диференціювати планові завдання окремим ланкам та іншим підрозділам автогосподарств залежно від зношеності автосамоскидів;

  • розроблена методика прогнозування продуктивності автосамоскидів використана у практиці розробки планових завдань в умовах ВАТ “Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат” для автоколон. Відповідні методичні розробки використані функціональними службами (довідка від 06.02.2004).

Загальні науково-методичні положення та прикладні результати дисертаційного дослідження знайшли використання у навчальному процесі Національного гірничого університету при викладанні лекційних курсів та практичних занять з дисциплін: „Організація підприємства”, „Математичні методи та моделі” (довідка Національного гірничого університету від 23.04.2004).

Особистий внесок здобувача.

Основні результати досліджень, одержані особисто автором. Здобувачем досліджено функціонування екскаваторно-автомобільних комплексів у кар’єрах та запропоновано визначати змінну продуктивність автосамоскидів з урахуванням встановлених ним закономірностей змінювання середньо-технічної швидкості автосамоскида від відстані транспортування, а також впливати на формування транспортних потоків у кар’єрі за допомогою розробленої автором моделі інтенсивності надсилання у кар’єр автосамоскидів. До особистого вкладу здобувача слід віднести обґрунтування та вибір показників використання активної частини основних фондів кар’єрних автогосподарств, в основу яких покладено вимір використовування автосамоскидів у часі в годинах, а не в автоднях, як це існує на підприємстві; встановлені закономірності змінювання рекомендованих показників залежно від зношеності автосамоскидів та комплексного впливу умов експлуатації їх у кар’єрі та ремонту в ремонтно-технічній базі автогосподарства.

Апробація результатів дисертації.

Основні результати виконаних досліджень, висновки та пропозиції доповідалися та були ухвалені на міжнародному науково-практичному семінарі “Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект” (2002, 2003 р.р. м. Донецьк); на технічних радах Полтавського, Інгулецького, Орджонікідзевського гірничо-збагачувальних комбінатів.

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 7 наукових працях, серед яких 1 стаття у науковому журналі, 4 статті у збірниках наукових праць та 2 публікації у матеріалах міжнародних науково-практичних семінарів. Загальний