LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємств

у визначенні потреби у кар’єрних автосамоскидах з урахуванням їх зносу є наступне: сумісний вплив матеріально-технічних умов експлуатації в кар’єрі та їх ремонту в автогосподарстві обумовлює співвідношення робочого та інвентарного парку автосамоскидів і активної та пасивної частини основних фондів кар’єрних автогосподарств. Особливої уваги заслуговує обґрунтування та вибір показників ефективності використання основних фондів кар’єрних автогосподарств з урахуванням специфіки та складності гірничотехнічних умов експлуатації кар’єрних автосамоскидів.


Рис. 1 Змінювання кількості навантажених автосамоскидів (nа), розподілу виїзду автомобілів у кар’єр (Fв), коефіцієнту використання автосамоскидів (Ква) продовж зміни (Північний ГЗК), 1,3 – інтегральні графіки коефіцієнта використання робочого часу та часу продуктивної роботи автосамоскидів


В умовах діючих кар’єрів Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату розроблені та впроваджені раціональні графіки випуску автосамоскидів у кар’єр, виконані вищеописаним способом на підставі середніх величин (детерміновані моделі) (рис.2). Це дозволило скоротити довготривалість випуску автосамоскидів на 1 годину та забезпечити більш ритмічну роботу автотранспорту у кар’єрі протягом зміни.

Таким чином, нерівномірність процесів екскавації та транспортування обумовлюється, у першу чергу, порушенням кількісного співвідношення елементів (екскаваторів і автосамоскидів), що функціонують у системі кар’єра протягом зміни, за рахунок недосконалої організації випуску автосамоскидів у кар’єр.


Рис. 2. Раціональний графік виїзду автосамоскидів у Чкалівському кар’єрі Орджоникідзевського ГЗК


Ефективність відтворення основних фондів кар’єрних автогосподарств слід характеризувати системою часткових показників. Часткові показники, які доцільно рекомендувати, наступні: коефіцієнт використання календарного фонду часу автосамоскида, коефіцієнт його технічного використання, коефіцієнт змінності роботи автосамоскида. Слід ураховувати комплексний вплив гірничотехнічних умов експлуатації автосамоскидів у кар’єрі та їх ремонту в автогосподарстві, а також пробіг автосамоскидів з початку експлуатації на величину рекомендованих показників.

У практиці автогосподарств зношеність автосамоскидів прийнято характеризувати пробігом автосамоскида з початку експлуатації. Але на рівень зношеності автомобілів крім пробігу автосамоскида впливає організація ремонту та технічного обслуговування автосамоскида, забезпеченість запасними частинами та інше. Пробіг кожного автосамоскида та середній пробіг автосамоскидів даної марки фіксується технічними службами автогосподарства. Ця характеристика може бути конкретно облікована, але з метою планування обсягів перевезень ці дані первинного обліку не використовуються і відсутній інший механізм урахування зношеності автосамоскидів на кінцеві результати їх роботи. У конкретному автогосподарстві, де сформована організація ремонту і технічного обслуговування та наявна ремонтно-технічна база зазначеної потужності, доцільно встановити залежність коефіцієнту технічного використання автосамоскида від його пробігу з початку експлуатації і використовувати цю залежність з метою урахування впливу надійності автосамоскида, що ремонтується, на кінцеві результати його роботи. Зрозуміло, що ці залежності, навіть для умов одного і того ж автогосподарства, де можуть експлуатуватися різні марки автосамоскидів, мають бути встановлені для кожної марки окремо.

Наприклад, встановлена в дисертаційній роботі залежність коефіцієнта технічного використання автосамоскидів від їх пробігу з початку експлуатації та однакових умов ремонту, показники надійності японських автосамоскидів НД-1200 значно перевищують такі ж показники для БілАЗ-75121, хоча обидві марки автосамоскидів однакової вантажності -120 т.

Для умов ВАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат” для автосамоскидів НД-1200 визначені:

- коефіцієнт технічного використання автосамоскида (Ктв)залежно від його пробігу з початку експлуатації (Lпе)


Ктв = 0,95 – 5,9·10-7· Lпе ;


- коефіцієнт змінності роботи автосамоскида (Кзм) залежно від його пробігу з початку експлуатації


Кзм = 2,686 – 1,097·10-6· Lпе ;


відповідно до визначених Ктв та Кзм , що відповідають зазначеному пробігу автосамоскида з початку експлуатації (Lпе) розраховано показник резерву парку автосамоскидів (Квч) та зворотній йому коефіцієнт використання календарного фонду часу роботи автосамоскида


,

де АДк - кількість робочих днів кар’єру за рік; Тк - число днів роботи кар’єру з автосамоскидами; Pр - кількість змін роботи ремонтної бази; tзмр - довготривалість зміни ремонтної бази, год; tзмк - довготривалість зміни автосамоскидів при роботі у кар’єрі, год.

Встановлені закономірності змінювання обраних показників використання автосамоскидів дозволяють урахувати комплексний вплив умов їх експлуатації в кар’єрі та ремонту в автогосподарстві, а також зношеність парку транспортних засобів.

Це дозволяє більш обґрунтовано розробляти як поточні, так і довгострокові плани обсягів перевезень, величину робочого та інвентарного парку автосамоскидів, виконувати прогноз обсягів робіт та капітальних вкладень з метою розробки інвестиційних програм оновлення парку автомобілів.

У третьому розділі “Розробка методичних положень та обґрунтування ефективності оновлення основних фондів кар’єрних автогосподарств” розглянуто практичне питання своєчасної заміни фізично спрацьованих транспортних засобів. На більшості гірничо-збагачувальних комбінатів їх необхідно щорічно відновлювати біля 15%. Виходячи з того, що один автосамоскид коштує (залежно від моделі) від 400 до 1200 тисяч американських доларів, а кожне автогосподарство налічує біля 50 транспортних одиниць різних моделей тільки технологічного автотранспорту, підприємству необхідні десятки мільйонів американських доларів. Кожний шлях вирішення цієї проблеми – чи одержання кредитів, чи залучення інвестицій – пов’язаний з необхідністю обґрунтування ефективності капітальних вкладень за допомогою досконалих, науково-обґрунтованих методів, використання яких дозволило б переконати кредиторів або інвесторів у доцільності вкладення коштів.

На параметри надійності перш за все впливає конструктивна особливість автомобіля. І не тільки на параметри надійності, на поточні витрати теж. Так для одного і того ж підприємства, де однакові умови експлуатації автосамоскидів БілАЗ-75121 та НД-1200 однакової вантажності (120 т), собівартість перевезень автомобілями БілАЗ-75121 при середньому їх пробігу з початку експлуатації 269 тис. км дорівнювалася 603 грн/1000ткм, а автомобілями НД-1200 при середньому їх пробігу 444 тис. км – 428 грн/1000ткм.

В