LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємств

першому і другому розділах дисертації встановлено, що основні показники використання автосамоскидів та вантажообіг залежать від зносу автомобілів, то природно чекати, що і собівартість залежить від цього чинника. Метою даного дослідження і є оцінка впливу старіння парку автосамоскидів на ефективність їх використання та оцінка доцільності й ефективності оновлення парку.

На підставі даних поточного обліку нами встановлена закономірність змінювання витрат на перевезення вантажу автосамоскидами НД-1200 – залежно від їх пробігу з початку експлуатації. Статистична вибірка розглядалася у межах від 70 до 550 тис. км пробігу автосамоскидів НД-1200 з початку експлуатації. Кореляційним аналізом для умов ВАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат” встановлено залежність собівартості С 1000ткм вантажообігу у разі перевезення вантажу автосамоскидами НД-1200 від їх пробігу з початку експлуатації, що описується так


С = 1,04 Lпе – 57,7грн/1000 ткм.


Збільшення собівартості 1000 ткм вантажообігу у разі перевезення вантажу автосамоскидами НД-1200 від їх пробігу з початку експлуатації свідчить про прямий вплив старіння парку автосамоскидів на поточні витрати. Встановлена закономірність змінювання поточних витрат має бути врахована у визначенні додаткових грошових потоків в інвестиційних проектах оновлення парку кар’єрних автосамоскидів.

Найбільші труднощі виникають у реалізації згаданих проектів у тих випадках, коли необхідно будувати розрахунки, пов’язані з прогнозуванням змінювання майбутніх доходів на декілька років. Тому вони мають визначатися за допомогою об’єктивних закономірностей змінювання, враховуючи вплив найбільш вагомих чинників.

Специфіка використання дороговартісного автомобільного транспорту у видобутку корисних копалин відкритим способом обумовлює додаткові вимоги і особливості при встановленні таких закономірностей. У разі відтворення основних фондів кар’єрних автогосподарств, перш за все, необхідно враховувати вплив зношеності парку автосамоскидів та постійне змінювання складних умов їх експлуатації.

Додаткові грошові потоки внаслідок оновлення парку кар’єрних автосамоскидів формуються із сум додаткових чистих доходів, податкових пільг на амортизацію. І перші і другі визначаються за роками проекту, а потім дисконтуються за зазначеною ставкою дисконту RATE. Додаткові доходи формуються внаслідок зменшення витрат на експлуатацію нових автосамоскидів у порівнянні зі зношеними і заміненими. Тому оцінка ефективності оновлення парку автосамоскидів виконується порівнянням двох варіантів: експлуатації зношеного і оновленого парку автосамоскидів.

Остаточне рішення про прийняття проекту оновлення парку виконується на підставі розрахунку показників ефективності: чистої теперішньої вартості (NPV), яка має бути позитивною, та внутрішньої ставки доходу(IRR) - більшою обраної ставки дисконту (RATE), щоб проект був фінансово спроможним та прийнятим до реалізації.

Найбільш важливою складовою частиною бізнес-плану є прогноз стану парку автосамоскидів на термін реалізації проекту, який дорівнюється обраному строку експлуатації автомобіля зазначеної марки. Прогноз виконується відповідно до методики, представленої у розділі 3.1 дисертації, для двох варіантів: оновленого та існуючого парку – на перше число кожного місяця на строк реалізації проекту (рис.3).

У роботі наведено дані прогнозу стану парку автосамоскидів НД-1200 на ВАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат” (за перший рік реалізації). Зазначимо, якщо будуть замінені 8 зношених автосамоскидів, то середній пробіг з початку експлуатації одного автомобіля з урахуванням пробігу інших 10 існуючих автомобілів, що продовжують експлуатуватися, тобто для оновленого парку, становитиме 70 тис. км. на початок реалізації проекту.

У даному випадку імпортуються японські автомобілі у країну з підвищеним ступенем ризику. Тому відповідно до рекомендацій, та за визначенням Світового банку ставка RATE буде дорівнюватися 25%.

Виконані за допомогою запропонованої методики розрахунки, що базуються на реальних даних одного з найкращих гірничо-збагачувальних комбінатів, показали дієздатність та правильність наукових положень дисертаційної роботи, що підтверджує практичну значимість виконаного дослідження.


Рис.3. Блок-схема методики прогнозу пробігу автосамоскидів


Розрахунками показано, що при необхідних 45964,8 тис.грн (8640 тис. американських доларів) капітальних вкладень на оновлення парку 8 автосамоскидів НД-1200 при ставці дисконту (RATE) 25%, чиста теперішня вартість (NPV) дорівнюється 2367,6 тис. грн (445,0 тис. американських доларів), а внутрішня ставка доходу (IRR) буде дорівнюватися 27,4%, що більше процента на капітал (25%). Тобто верхня межа ставки кредиту може бути 27,4% річних. За умов кредиту 25% річних проект оновлення парку автосамоскидів є фінансово спроможним.

Висновки

Автором дисертаційної роботи на підставі виконаного дослідження вирішено нове наукове завдання – розроблено метод оцінки та обґрунтовано показники ефективності використання основних фондів кар’єрних автогосподарств і капітальних вкладень в оновлення парку технологічного автомобільного транспорту з урахуванням специфіки його використання та вимог сучасного фінансового ринку.

Основні висновки виконаної роботи.

До цього часу відсутній інструментарій, за допомогою якого можливо оцінити ефективність капітальних вкладень в оновлення зношеного парку кар’єрних автосамоскидів і комплексно врахувати вплив ступеню зношеності парку транспортних засобів, постійно змінюваних складних умов їх експлуатації у кар’єрі та ремонту в автогосподарстві, умов фінансування та змінювання вартості грошей у часі.

1.Для оцінки ефективності капітальних вкладень у гірничорудні підприємства доцільно використовувати методи дисконтованих грошових потоків які до цього часу не використовувалися для оцінки ефективності капітальних вкладень в кар’єрний автомобільний транспорт. Рішення про доцільність капітальних вкладень у оновлення парку кар’єрних автосамоскидів приймається за умов, коли чиста теперішня вартість (NPV) позитивна, а внутрішня ставка доходу (IRR) перевищує ставку дисконта.

2.Замість існуючих показників (коефіцієнт технічної готовності, коефіцієнт інвентарного парку) необхідно використовувати чинники: коефіцієнт використання автосамоскидів у часі та коефіцієнт їх технічного використання, що враховують вплив гірничотехнічних умов, рівень організації процесів у кар’єрі та ремонту в автогосподарстві, а також ступінь зносу автосамоскидів

3.Закономірності змінювання показників використання автосамоскидів дозволяють враховувати комплексний вплив умов функціонування автосамоскидів, зносу парку автомобілів на величину цих показників, за допомогою яких більш