LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємств

обґрунтовано визначати обсяги перевезень, величину робочого й інвентарного парку автосамоскидів, робити прогнози обсягів робіт.

4.Закономірності зміни грошових потоків з урахуванням комплексного впливу ступеню зношеності кар’єрних автосамоскидів, умов їх експлуатації в кар’єрі та ремонту в автогосподарстві, умов фінансування капітальних вкладень на оновлення парку зношених транспортних засобів, а також вплив часу на змінювання вартості грошей є основною та варіативною компонентою удосконаленого методу дисконтованих грошових потоків, запропонованого для оцінки ефективності капітальних вкладень в оновлення парку кар’єрних автосамоскидів.

6.Вперше розроблено методику оцінки ефективності капітальних вкладень в оновлення парку кар’єрних автосамоскидів, що базується на встановлених у роботі закономірностях змінювання додаткових грошових потоків внаслідок оновлення парку автосамоскидів; виконано прогнози можливих обсягів перевезень з урахуванням стану парку транспортних засобів, комплексного впливу умов їх експлуатації, умов фінансування капітальних вкладень та впливу часу на вартість грошей.

7.Доведено, що дисконтовані грошові потоки після оновлення парку автосамоскидів слід визначати за період реалізації інвестиційного проекту, що дорівнюється терміну експлуатації автосамоскида даної марки як суми добутків річних додаткових грошових потоків за роками проекту на процентний фактор теперішньої вартості (що визначається залежно від зазначеної ставки дисконту RATE). Витрати на одиницю вантажообігу визначаються щомісячно залежно від пробігу автосамоскида з початку експлуатації за допомогою встановленої закономірності та прогнозованого для даного місяця стану парку.

8.Розроблено методику прогнозу пробігу автосамоскида з початку експлуатації, яка відрізняється від існуючих, з урахуванням закономірностей змінювання місячного пробігу автосамоскида від його пробігу з початку експлуатації та графіка заміни зношених машин на нові.

9.Автором вперше запропоновано використовувати показники використання активної частини основних фондів кар’єрних автогосподарств: коефіцієнти використання календарного фонду часу автосамоскидів та їх технічного використання, розрахованих на підставі обліку годин роботи і ремонту автосамоскидів, що на відміну застосованих на практиці коефіцієнтів використання парку та технічної готовності, розрахованих за допомогою автоднів, на 10-15% підвищує достовірність прогнозу вантажообігу.

Запропонований метод та розроблена автором методика оцінки ефективності капітальних вкладень в оновлення парку кар’єрних автосамоскидів використані ВАТ “Орджоникідзевський ГЗК”, ВАТ “Полтавський ГЗК” у реалізації інвестиційних проектів технічного переозброєння транспорту підприємств (довідка від 06.02.2003), а також у навчальному процесі при викладанні курсів “Організація виробництва”, “Математичні методи і моделі” (довідка Національного гірничого університету від 23.04.2004).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Публікації у фахових виданнях:

1.Саллі В.І, Стеханова З.С., Мороз С.В. Особливості обґрунтування структури основних фондів кар'єрних автогосподарств // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. - 2001. - Вип.79. - С.48-53. (Особистий внесок автора - аналіз використання основних фондів та можливості їх оновлення).

2.Стеханова З.С, Рева В.П., Мороз С.В. Эффективность перевооружения технологического автотранспорта горнорудных предприятий Украины // Вісник СДУ. Луганськ. - 2001. - №12. - С.185-189. (Особистий внесок автора - встановлення залежностей продуктивності самоскидів за умови експлуатації оновлення).

3.Стеханова З.С., Мороз С.В. Проблеми відтворення основних фондів кар’єрних господарств гірничо-металургійного комплексу України // Схід. -2001. -№6. - С.22-24. (Особистий внесок автора - побудова комплексних показників використання кар’єрних автосамоскидів).

4. Мороз С.В. Обґрунтування показників ефективності використання основних фондів кар’єрного автотранспорту // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2003. - Вип.179.-С. 40-47.

5.Сытник В.В., Мороз.С.В. Границы снижения себестоимости добычи угля на шахтах Украины // Економіка промисловості: ІЕП НАН України. – 2003. - №3.- С.143-149. (Особистий внесок автора - аналіз можливих границь зниження собівартості за долею окремих технологічних ланок).


Публікації за матеріалами конференцій:

6.Швець В.Я., Мороз С.В. До залучення іноземних інвестицій в оновлення кар’єрного автотранспорту // Материалы Международного научно-практического семинара “Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект”. – Донецк: ДонНУ. - 2003. - С.552 - 554. (Особистий внесок автора - розробка методичних положень щодо оцінки інвестиційних проектів оновлення кар’єрного автотранспорту).

7.Швец В.Я., Стеханова З.С., Мороз С.В. К вопросу совершенствования методологии оценки эффективности инвестиций в горнорудные предприятия // Материалы Международного научно-практического семинара “Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект”. – Донецк: ДонНУ. - Ч.1. - 2002. - С.314-317. (Особистий внесок автора - розробка аналітичних залежностей працездатності автосамоскидів від їх стану та умов експлуатації).

Опубліковані в інших виданнях:

8. Мороз С.В. Особливості функціонування екскаваторно-автомобільних комплексів у кар’єрі // Вісник НГУ. Дніпропетровськ. – 2003. - №1. -С.31-33.


АНОТАЦІЯ

Мороз С.В. Ефективність капітальних вкладень в оновлення кар’єрного автотранспорту гірничорудних підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2005.

Дисертацію присвячено вирішенню важливого завдання оновлення основних фондів автотранспорту гірничо-збагачувальних комбінатів по видобутку рудної сировини. В роботі визначено і побудовано систему оцінки стану, змінної продуктивності, зношеності кар’єрного автотранспорту великої потужності. Виявлено і обґрунтовано вплив зношеності автосамоскидів на показники їх використання. Розроблено показники і аналітичні залежності щодо прогнозу обсягів перевезень в умовах постійного зношення машин. Запропоновано методичні рекомендації з визначення продуктивності кар’єрних автосамоскидів. Досліджено проблему визначення обсягів фінансування капітальних вкладень в оновлення парку автосамоскидів. Визначено структуру економічного механізму оцінки ефективності капіталовкладень в оновлення парку машин. Досліджено закономірності змінювання витрат в залежності від обсягу перевезень і в комплексі з