LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та стимулювання діяльності інженерно-технічних працівників промислового сектора економікі України

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИСисоліна Наталія Петрівна


УДК 331.2:338.4оцінкА та стимулювання Діяльності інженерно-технічних працівників промислового сектора ЕКОНОМІКИ україниСпеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці,

соціальна економіка і політика


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукКиїв – 2002


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Кіровоградському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор економічних наук

Петрова Ірина Леонідівна,

Інститут економіки та права “Крок”, професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу.


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Дмитренко Геннадій Анатолійович Міжрегіональна академія управління персоналом, завідувач кафедри управління персоналом;


кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Куліков Геннадій Тимофійович, Інститут економіки НАН України, старший науковий співробітник відділу економіки та зайнятості населення.


Провідна установа:

Інститут економіки промисловості НАН України, відділ економічних проблем охорони праці і соціальної політики, м. Донецьк.Захист відбудеться “11” листопада 2002 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м.Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м.Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.Автореферат розісланий “1 ” жовтня 2002 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук, професор С.І. Бандур


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Відбудова економіки України на ринкових засадах потребує формування нових організаційно-економічних відносин у сфері праці, створення умов для підвищення ефективності трудової діяльності. За роки перехідного періоду істотно погіршилося трудовикористання, знизилась результативність праці взагалі і творчої зокрема. На підприємствах промислового сектора економіки України сформувалась система трудової мотивації для якої характерно:

по-перше, залишки старої розподільчої системи у вигляді: зрівнялівки, недооцінки витрат робочої сили, нехтування індивідуальним творчим внеском;

по-друге, падіння реальної заробітної плати, постійні невиплати, заборгованість, що перетворило заробітну плату у різновид соціальної виплати, не пов'язаної з кількістю та якістю результатів праці;

по-третє, практична відсутність нової системи оцінки праці, яка відповідає умовам ринкової економіки і може бути основою для дієвого стимулювання творчої активності.

Все це значно знизило трудову активність працівників і відповідно ефективність виробництва.

Подолання зазначених недоліків зумовлює необхідність розробки нових підходів до стимулювання праці на основі її адекватної оцінки.

Особливого значення набуває проблема підвищення продуктивності праці фахівців, діяльність яких має творчий характер.

В перші роки переходу до ринкових відносин недостатньо враховувалось, що саме від творчих працівників інженерно-технічного корпусу залежить продуктивність суспільної праці, інноваційний розвиток економіки. Останнім часом попит на їх працю починає збільшуватись.

Зміни в економічних відносинах потребують знаходження шляхів розкриття творчого потенціалу працівників.

За цих умов зростає необхідність розробки методично обгрунтованого організаційно-економічного механізму оплати праці інженерно-технічних працівників з оцінкою результатів їх діяльності в період формування ринкових відносин в Україні.

В теорії і практиці до кінця не вирішено питання про взаємозалежність оплати праці та її оцінки, хоча останнім часом увага до нього посилюється.

У вітчизняній економічній літературі є різні підходи до проблеми стимулювання та оцінки праці. Цими питаннями займаються сучасні українські вчені: А.С. Афонін, Д.П. Богиня, С.І. Бандур, І.К. Бондар, В.М.Данюк, Г.А. Дмитренко, Т.А. Заяць, А.В. Калина, А.М. Колот, С.В.Козачинський, Г.Т. Куліков, В.Д. Лагутін, Е.М. Лібанова, В.В. Онікієнко, Н.О. Павловська, І.Л.Петрова, О.А. Турецький, О.М. Уманський, Л.М.Фільштейн. Вагомий внесок у розробку проблеми оцінки та оплати праці внесли зарубіжні вчені. В роботі використані фундаментальні праці таких представників різних економічно-наукових шкіл як Ф. Герцберг, А.Маслоу, М. Портер, В. Врум, М.Роббінс, П. Самуельсон, Ф. Тейлор, П.Друкер та інші.

Наукові здобутки названих вчених дають можливість досліджувати механізми оцінки та стимулювання праці персоналу підприємств та його окремих категорій. Однак, специфіка творчої праці інженерно-технічних фахівців, особливості стимулювання їх діяльності, механізм об'єктивного оцінювання їх творчого внеску залишаються мало дослідженими аспектами.

Важливість та недостатня вивченість сучасних проблем стимулювання й оцінки праці інженерно-технічних фахівців за умов економічного реформування визначили актуальність дисертаційної роботи, зумовили вибір її теми, мету і задачі дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з основними напрямами наукових досліджень, які здійснюються згідно Постанови Кабінету Міністрів № 86 від 26.01.98 “Про розробку Державного індикативного плану науково-технічного розвитку України на 1999-2005 роки та визначення інноваційних пріоритетів держави”. Дослідження проводилося згідно із планом науково-дослідних робіт економічного факультету Кіровоградського державного технічного університету і пов'язано з держбюджетною науково-дослідною темою “Дослідження проблем соціальної безпеки України та шляхи їх вирішення” (№ держреєстрації 0198U0022060), в межах якої особисто дисертанткою здійснено обгрунтування пропозиції з вдосконалення методів оцінки та стимулювання діяльності інженерно-технічних працівників, які спрямовані на підвищення їх творчої активності, а також визначені принципи соціально-економічного забезпечення механізму стимулювання інженерно-технічної праці.

Мета і задачі дослідження: Метою дисертаційної роботи є наукове обгрунтування теоретико-методологічних засад стимулювання праці інженерно-технічних фахівців на основі комплексної оцінки творчого внеску та розробка практичних рекомендацій щодо їх реалізації на промислових підприємствах України. Для досягнення поставленої мети в дисертації поставлено і розв'язувалися такі основні задачі:

- обгрунтування принципів взаємодії оцінки та оплати