LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та стимулювання діяльності інженерно-технічних працівників промислового сектора економікі України

праці в структурі сучасної організації праці;

- визначення сутності та специфіки праці інженерно-технічних спеціалістів і складових її ефективності;

- аналіз і класифікація методів оцінки та стимулювання праці інженерно-технічного персоналу промислового сектора економіки України;

- визначення критеріїв оцінки праці інженерно-технічних фахівців з урахуванням її специфіки;

- розробка моделі комплексної оцінки праці інженерно-технічних фахівців, яка встановлює взаємозв'язок оплати праці з результатами діяльності;

- обгрунтування методики розрахунку та застосування системи показників оцінки та стимулювання праці інженерно-технічних працівників;

- визначення шляхів соціально-економічного та правового забезпечення механізму стимулювання праці інженерно-технічних працівників.

Об'єкт дослідження: процес оцінювання та стимулювання діяльності інженерно-технічних фахівців промислових підприємств.

Предмет дослідження: теоретичні, методичні та прикладні засади оцінки і стимулювання праці інженерно-технічних працівників підприємств промислового сектора економіки України.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження стали фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері мотивації та оплати праці, а також законодавчі й нормативні акти України з питань оплати праці, матеріали органів державної статистики.

Розв'язання поставлених у роботі задач здійснювалося із залученням методів статистичного аналізу, методів порівняння, кореляційного аналізу, економіко-математичного моделювання. Сукупність перерахованих методів та їх прийомів складає методику дисертаційного дослідження. Зокрема, вивчення й узагальнення літературних джерел, існуючих методичних підходів до дослідження діяльності інженерно-технічних працівників підприємств промислового сектора економіки, оцінки та стимулювання такої діяльності здійснено за допомогою методів порівняння. Формування та розрахунок показників оцінки праці, визначення її критеріїв і принципів стимулювання здійснено з використанням кореляційного аналізу, а також за допомогою методів синтезу, індукції, дедукції. Моделі оцінки праці та стимулювання інженерно-технічних фахівців розроблені за допомогою методів економіко-математичного моделювання. Процес розрахунку індивідуального винагородження інженерно-технічного працівника забезпечено шляхом розробки комп'ютерної програми з використанням мови Паскаль.

У роботі використано статистичні матеріали органів державної статистики, а також деяких машинобудівних підприємств України. Соціально-економічний аналіз спирається на дані 1995-2001 років.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

- обгрунтовано принципи взаємодії оцінки й оплати праці в структурі сучасної організації праці. Поглиблено соціально-економічну сутність категорії “оцінка праці” як головного взаємозв'язку між результатами діяльності та винагородою фахівця в механізмі стимулювання праці;

- визначено сутність та троїсту специфіку праці інженерно-технічних спеціалістів, яка включає особливості характеру праці інженерно-технічного персоналу промислового сектора економіки, специфіку ділових та особистісних якостей даних фахівців, своєрідність продукту їх діяльності, що було покладено в основу побудови комплексної системи оцінки та стимулювання праці в умовах ринкової економіки;

- теоретично та методично обгрунтовано взаємозалежність між оцінкою та стимулюванням праці, яка полягає у визначенні та вимірюванні результативності праці інженерно-технічних фахівців на основі відповідних критеріїв, а саме рівня конкурентоспроможності продукції, її технічної (технологічної) новизни та соціально-економічної ефективності від її впровадження;

- вперше розроблено модель комплексної оцінки праці інженерно-технічних фахівців, яка, на відміну від існуючих, враховує сукупність різноманітних показників, наявність творчих і нетворчих функцій та частку індивідуального внеску працівника. При цьому обгрунтована структура комплексної оцінки праці інженерно-технічних фахівців, яка сполучає результати діяльності колективу і трудового внеску фахівця, показники діяльності, ділових та особистісних рис виконавця і результату праці, суб'єктивні та об'єктивні критерії оцінювання праці, її творчих і нетворчих функцій, а також економічні, соціальні та технічні показники різнорідних видів інженерно-технічних робіт;

- на основі класифікації методів оцінки і розроблених власних методичних підходів в роботі запропоновано та апробовано новий механізм преміювання, який, на відміну від існуючих, має дві складові для врахування частки кожного фахівця у творчій роботі. Обгрунтовано, що і премія, і преміальний фонд повинні поділятися з урахуванням творчих і нетворчих функцій у відношенні 20% до 80% за принципом Парето;

- розроблено авторську економіко-математичну модель стимулювання праці інженерно-технічних працівників на основі її комплексної оцінки із застосуванням комп'ютерного програмування. Для цього методично обгрунтовано та сформовано систему технічних, економічних і соціальних показників бальної оцінки внеску кожного інженерно-технічного працівника в результати роботи, що дозволило істотно підвищити точність оцінки;

- запропоновано підходи до соціально-економічного та правового забезпечення механізму стимулювання результативної діяльності інженерно-технічних працівників, які полягають у відпрацюванні системи підвищення кваліфікації інженерно-технічних кадрів, удосконаленні законодавчої бази, підвищенні оплати праці, впровадженні гнучкого часу роботи, створенні тимчасових творчих колективів. Особливістю підходу до структури механізму є включення амортизаторів, до яких віднесено гарантії зайнятості, обов'язки підприємства надавати пільги та виплачувати компенсації; пенсії; соціальне страхування; допомога по безробіттю.

Відмінність одержаних результатів від існуючих наукових розробок полягає в знаходженні шляхів розкриття творчого потенціалу інженерно-технічних фахівців на основі формування відповідного механізму комплексної оцінки та стимулювання їх діяльності, що впливає на підвищення ефективності виробництва у контексті завдань сучасної державної економічної політики.


Практичне значення одержаних результатів. Методологічні і методичні розробки, пропозиції автора щодо посилення відтворювальної, стимулюючої та регулюючої функцій заробітної плати використовуються Міністерством праці та соціальної політики України при розробці напрямів розвитку трудового потенціалу України на період до 2010 р. (довідка № 03-3/166-021-7 від 16.01.2001 р.).

Одержані в дисертаційній роботі наукові результати доведені до рівня методичних рекомендацій, призначених до практичного застосування на підприємствах промислового сектора економіки України, що дозволяє більш об'єктивно оцінювати творчий внесок інженерно-технічного персоналу, здійснювати стимулювання праці за результати діяльності, спрямовувати зусилля фахівців на підвищення ефективності праці. Пропозиції за підсумками дослідження були використані при стимулюванні праці інженерно-технічних працівників конструкторського відділу ВАТ “Червона