LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та стимулювання діяльності інженерно-технічних працівників промислового сектора економікі України

інженерно-технічних працівників, яка передбачає отримання нової (модернізованої) конкурентоспроможної продукції.

5. Запропоновано та обгрунтовано критерії оцінки праці інженерно-технічних фахівців, які враховують особливості інженерно-технічної роботи і зменшують вплив суб'єктивності. Це - конкурентоспроможність виробу на ринку; технічні (технологічні) новації; соціально-економічна ефективність впровадження. У сукупності вони дозволяють комплексно оцінити працю інженерно-технічних фахівців та її результати.

6. Виявлено основні недоліки оплати праці інженерно-технічних працівників: 1) оплата праці не враховує специфічність конкретного виду діяльності; 2)немає чіткого зв'язку між оцінкою й оплатою праці; 3) сучасні види оплати та стимулювання праці зберігають риси уніфікованості і зрівнялівки, що не дає можливості здійснити більш об'єктивну оцінку індивідуальної праці; 4) наявні методики зорієнтовані на вимірювання в основному кількості праці і не придатні для вимірювання та стимулювання якості, а саме творчих її функцій.

7. За допомогою моделювання знайдено напрямок удосконалення оцінки та стимулювання праці інженерно-технічних фахівців. Для цього розроблено систему комплексної оцінки, яка характеризує результати діяльності з різних сторін: економічної, соціальної і технічної; враховує показники діяльності та показники результату, творчий і нетворчий внесок; вимірює результати діяльності колективу і трудового внеску фахівця, а також застосовується для різноманітних і різнорідних видів інженерно-технічних робіт; об'єднує специфіку праці, одержаного результату і фахівця; враховує суб'єктивні й об'єктивні (комбіновані) критерії оцінки. Створено нову модель комплексної оцінки, яка представлена у вигляді математичної формули лінійного типу.

8. На відміну від існуючих розробок, запропоновано власний варіант бальної системи оцінки праці інженерно-технічних фахівців на основі застосування розроблених критеріїв і сформованої системи (технічних, економічних і соціальних) показників, які в більш повному обсязі враховують специфіку праці таких фахівців, її творчі і нетворчі функції. Розроблено механізм розрахунку премії за двома складовими, який забезпечує тісний зв'язок між одержаними результатами та винагородою фахівців інженерно-технічного підрозділу, де перша складова премії визначається за виконавчу роботу, друга складова премії враховує оцінку. Запропоновано механізм розрахунку премії за допомогою застосування комп'ютерних програм-розрахунків мовою Паскаль.

9. Для практичного застосування створеного механізму розрахунку премії запропоновано рекомендації та пропозиції. Розроблені в дисертації оціночні показники першої і другої складових премії можуть бути використані на практиці при розгляді різних видів інженерно-технічної діяльності у різних галузях економіки, при цьому вони можуть бути і відповідно скориговані. Запропонована методика преміювання пройшла апробацію і показала, що має широкі можливості для підвищення результативності творчої роботи як фахівця, так і взагалі інженерно-технічного підрозділу підприємства.

10. Доведено необхідність напрямків соціально-економічного та правового забезпечення роботи інженерно-технічних працівників як основи удосконалення стимулювання їх праці, які включають створення системи підвищення кваліфікації, удосконалення законодавчої бази для забезпечення надійного захисту інтелектуальної власності, підвищення оплати праці, створення тимчасових творчих колективів на засадах співробітництва, застосування демократичного або ліберального стиля керівництва. При цьому соціальні гарантії, страхування, інформованість колективу відносно отримання результатів роботи, уникнення двоїстості трактування при оцінці праці необхідно розглядати як амортизатори, що створюють нормальний соціально-психологічний клімат у колективі.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ зА тЕмОЮ дисертації


1. Глух В.М., Сисоліна Н.П. Про двоскладовість премії працівників конструкторських підрозділів // Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу: Кол.монографія в 2т./За ред.П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазанєва.-К.:ІАЕ.- 2000.-Т.2.-С.639-644. (особистий внесок: розробка власної методики розрахунку двох складових премії).

2. Сисоліна Н. Про преміювання працівників конструкторських підрозділів // Демографія, економіка праці та соціальна політика: Фах. зб. наук. пр.: В 2 част.- Кіровоград: КІСМ.- 1998.- Вип.5.- Ч.1. -С.236-238.

3. Сисоліна Н.П. Наслідки соціологічних досліджень форм оплати праці конструкторів // Демографія, економіка праці та соціальна політика: Зб. наук. пр.- Кіровоград: КДТУ.- 1999.- Вип.6.- С.105-107.

4. Сисоліна Н. Про напрямок удосконалення стимулювання результативної праці конструктора // Демографія, економіка праці та соціальна політика: Зб. наук. пр.- Кіровоград: КДТУ.- 1999.- Вип.7.- С.153-156.

5. Сисоліна Н.П. Деякі методологічні та методичні принципи оцінки ефективності праці інженерно-технічних фахівців // Зайнятість та ринок праці: Міжвід. наук. зб.- К.:РВПС України НАНУ.-2000.- Вип.13.-С.50-58.

6. Сисоліна Н.П. Соціально-економічне та правове забезпечення механізму стимулювання праці інженерно-технічних фахівців//Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: Гуманітарний університет “ЗІДМУ”.-2002.-№1.-С.112-115.

7. Сисоліна Н.П. Взаємозв'язок оцінки та оплати праці інженерно-технічного персоналу // Зайнятість та ринок праці: Міжвід. наук. зб.- К.:РВПС України НАНУ.-2002.- Вип.17.-С.13 – 26.

8. Сисоліна Н.П. Аналіз методів стимулювання результатів праці конструкторів // Проблеми розбудови державності України: духовність, економіка, освіта, екологія: Зб. наук. пр.-Кіровоград: КІСМ.- 1998.-С.79-82.

9. Сисоліна Н. Критерії оцінки та стимулювання результатів праці фахівців конструкторського підрозділу // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. -Кіровоград: КДТУ.- 2000.– Вип.8.-С.36-41.

10. Сисоліна Н. Стимулювання праці розробників нової техніки // Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. “Соціально-економічні аспекти збалансування потреб в трудових ресурсах”. - Кіровоград: КДТУ. - 2000.- С.46-47.

АНОТАЦІЯ


Сисоліна Н.П. Оцінка та стимулювання діяльності інженерно-технічних працівників промислового сектора економіки України. - Рукопис.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за фахом 08.09.01 – демографія, економіка праці та соціальна економіка та політика. – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київ, 2002.

Дисертацію присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних засад оцінки та стимулювання праці інженерно-технічних фахівців. Результатом проведеного дослідження є розроблення системи комплексної оцінки внеску інженерно-технічних фахівців, а також механізму їх стимулювання за допомогою двоскладового преміювання. Знайдені математичні залежності для розрахунку ступеня заохочення на основі нової бальної системи оцінки повноти і якості виконання інженерно-технічних робіт, з урахуванням їх творчого аспекту.

Основні результати дисертаційної роботи впроваджено в