LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та технології обліку економічного потенціалу діяльності підприємств


ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИСкоробогата Лариса Вікторівна


УДК 657:338.93ОЦІНКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВСпеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Войнаренко Михайло Петрович,

Хмельницький національний університет,

проректор з науково-педагогічної роботи,

завідувач кафедри обліку та аудитуОфіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Ткаченко Надія Марківна,

Національний університет харчових технологій,

професор кафедри обліку та аудиту


кандидат економічних наук, професор

Труш Володимир Євдокимович,

Херсонський національний технічний університет,

декан факультету економіки,

завідувач кафедри обліку в промисловості

Провідна установа: Тернопільська академія народного господарства

Міністерства освіти і науки України,

кафедра обліку і контролінгу промислових підприємств


Захист відбудеться „17” травня 2005 р. о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.870.01 в Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за адресою: 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, ауд. 23.З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за адресою:

04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, ауд. 36.Автореферат розісланий „15” квітня 2005 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук Л.О. Свистун-Золотаренко

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми дослідження. Протягом останніх років у промисловості України простежується тенденція збереження високої питомої ваги збиткових підприємств (близько 41%), які щорічно допускають збитків понад 23 млрд. грн., що в 1,4 рази більше оприлюднених прибутків від операційної діяльності. У зв’язку з цим важливою економічною потребою є активізація розвитку на підприємствах інформаційних технологій, які здатні забезпечити швидку адаптацію до динамічних умов господарювання.

За цих умов істотно підвищується роль теоретичних підходів та інформаційно-аналітичних методів, орієнтованих на дослідження розвитку діяльності підприємств у взаємозв’язку з використанням та відтворенням їх економічного потенціалу. Даний підхід стає особливо актуальним за умов трансформації системи управління до корпоративних засад.

Модифікація технологій обліку виступає важливим чинником трансформації системи управління, підвищення її пристосованості до змін зовнішнього середовища та можливостей підприємства. Оцінка економічного потенціалу в форматі облікових процедур і оперативна діагностика його збалансованої структури належать до пріоритетних задач підтримки прийняття оптимальних управлінських рішень та виступають актуальною проблемою теоретичного та прикладного характеру.

Створення концептуальної бази та теоретичних засад оцінки потенціалу економічних систем досліджувалось такими зарубіжними і вітчизняними вченими, як Акофф Р, Ансофф І., Бланк І.А., Бурег В.В., Бурков В.М., Войнаренко М.П., Геєць В.М., Забродський В.А., Вишневський В.П., Гранберг О.Г., Кіні Р., Кононенко І.В., Литвин Б.М., Лефевр В., Менад К., Месарович М.Д., Мних Є.В., Нейлор Т., Нейман Дж, Пономаренко В.С., Санто Б., Ткаченко Н.М., Форрестер Дж., Шевяков О.Ю., Штефанич Д.А., Яремчук І.Г. Водночас, отримані результати залишають поле для подальших досліджень взаємозв'язку розвитку підприємства з процесами обліку економічного потенціалу господарювання. Існує потреба розвитку підходів до оцінки економічного потенціалу підприємств з урахуванням їх розмірів, типу управління та інших критеріїв. З метою наукового обґрунтування управлінських рішень, прийнятих у рамках такої системи, має бути сформований і комплекс адекватних їй технологій обліку.

Серед досліджень, присвячених адаптації міжнародного досвіду обліку до формування національної облікової теорії, слід відмітити роботи: Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф., Єфіменка В.І., Костюченко В.М., Кужельного Н.В., Нападовської Л.В., Пушкаря М.С., Сопка В.В., Сука Л.К., Чумаченка М.Г., Швеця В.Г., Шевчука В.О. Їх публікації торкаються фундаментальних аспектів оцінки економічного потенціалу діяльності підприємства і дозволяють створювати на цій основі гнучкі облікові технології, адекватні запитам і вимогам сучасного розвитку бізнесу.

Актуальність розробки теоретичних питань, пов'язаних з дослідженням визнання економічного потенціалу як облікової категорії, наявність методологічних і методичних проблем в системах оцінки і обліку потенціалу обумовили вибір теми роботи, формування мети, завдань та основних напрямків дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає основним напрямам науково-дослідних робіт Хмельницького державного університету в межах держбюджетної теми „Концепція інформаційного забезпечення фінансово-інвестиційної та інноваційної діяльності” (ДР0102U004047). Особистий внесок автора полягає у розробці підходу до оцінки економічного потенціалу діяльності підприємства на основі інтерпретації фінансової звітності в контексті захисту корпоративних інтересів; у розробці технологій обліку економічного потенціалу на засадах оцінки економічних вигод.

Мета та основні завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних засад, формування концептуальних підходів і адаптація прикладних аспектів розробки технологій обліку та оцінки потенціалу промислового підприємства за умов узгодження корпоративних інтересів. Відповідно до сформованої мети поставлені і вирішені задачі щодо:

– проведення теоретичного дослідження змісту та сутності категорії