LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та технології обліку економічного потенціалу діяльності підприємств

„економічний потенціал”;

– формулювання системи показників, адекватної потребам управління діяльністю на основі узгодження корпоративних інтересів щодо економічного потенціалу підприємства;

– розробки концепції облікової системи, здатної інформаційно відтворювати господарську діяльність підприємства на основі оцінки економічних вигод;

– доповнення підходу до обґрунтування задач та параметрів для дослідження потенціалу діяльності підприємства в середовищі облікової системи;

– адаптації методу зобов’язань до процедури трансформації показників економічного потенціалу діяльності з метою усунення впливу податкових правил;

– розробки інформаційної моделі для оцінки економічного потенціалу підприємства за умов функціонування технологій обліку корпоративного типу;

– розробки імітаційної моделі оцінки економічного потенціалу підприємства, призначеної для підтримки прийняття рішень і узгодження інтересів власників, персоналу підприємства та держави;

– формування технології прийняття рішень у сфері управління економічним потенціалом підприємства на основі формалізації параметрів оцінки діяльності.

Об’єктом дослідження є система оцінки та технології обліку потенціалу підприємств кондитерської та хлібопекарної промисловості.

Предметом дослідження є комплекс підходів, методів та технологій обліку, що забезпечують підтримку прийняття рішень у системі оцінки економічного потенціалу підприємства на основі узгодження корпоративних інтересів.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження виступають концепції та підходи сучасної економічної теорії, теорії управління, теорії бухгалтерського обліку та управлінського обліку, економічного аналізу, Закони України, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців, у яких обґрунтовані методичні засади інформаційного забезпечення управління економічним потенціалом.

У процесі наукового дослідження використовувалися: теоретичні узагальнення та порівняння – для дослідження змісту і сутності категорій обліку щодо оцінки потенціалу підприємства; статистичний та графічний аналіз – для вивчення, групування, порівняння і наочного відображення емпіричних даних з метою дослідження тенденцій зміни та структури економічного потенціалу підприємств харчової промисловості, виявлення факторів, які впливають на оцінку потенціалу; системний аналіз – для розробки основних напрямів функціонування технологій обліку та оцінки потенціалу; формалізація та економічно-математичне моделювання – для розробки моделей, що дозволяють оцінити рівень та структуру потенціалу, виявити причини негативних тенденцій та вчасно з’ясувати загрозу втрати потенціалу чи можливостей швидкого використання економічних вигод та ринкових переваг; комплексний аналіз – для розробки адаптованих рекомендацій щодо застосування облікових технологій оцінки потенціалу з метою прийняття управлінських рішень.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти з економічних питань, офіційні статистичні дані Держкомстату України, матеріали спеціальних періодичних видань, анкетні опитування та звітно-статистичні дані промислових підприємств.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що особисто автором:

вперше:

– обґрунтовано концепцію діагностичної оцінки та технологій обліку економічного потенціалу в системі корпоративного управління, розроблено елементи та принципи її побудови (С. 8);

– обґрунтовано та інтерпретовано імітаційну модель оцінки потенціалу операційної діяльності підприємства, здатну підтримувати прийняття управлінських рішень для узгодження інтересів власників, персоналу підприємства та держави (С. 11);

– формалізовано технологію прийняття рішень в управлінні економічним потенціалом підприємства на основі застосування матриці його оцінки (С.12,13-14);

удосконалено:

– показники оцінки діяльності підприємств з використанням індикативних параметрів окупності – рентабельності – вигідності, які дозволяють оптимізувати рівень та структуру ресурсів з метою отримання економічних вигод від втілення економічного потенціалу (С.6, 7);

– методику обліку податку на прибуток та відстрочених податків шляхом адаптації методу зобов’язань за балансом та надані рекомендації щодо трансформації показників економічного потенціалу на основі усунення ефекту податкових правил (С. 9,10).

набули подальшого розвитку:

– методика оцінки економічного потенціалу підприємства в контексті формування інформаційних потоків “потенціал – потужність – економічні вигоди”, уточнення сутності категорії „економічного потенціал” на засадах інформаційного підходу, який поєднує ресурсний і економічний аспекти (С.6, 8);

– підхід до облікового відображення механізму формування економічного потенціалу діяльності підприємства в корпоративних інтересах (С. 9,11).

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці організаційно-процедурних елементів оцінки та технологій обліку потенціалу на основі узгодження економічних вигод. Застосування даного інструментарію дозволяє підвищувати можливості підприємств відтворювати їх потенціал. Результати розробок рекомендуються до використання в системах управління промисловими підприємствами.

Запропоновані методики і технології, що мають прикладний характер, знайшли практичне застосування на підприємствах кондитерської та хлібопекарної промисловості Хмельницької області, що підтверджено відповідним довідками. Зокрема, підхід до адаптації методу зобов’язань за балансом до визначення податку на прибуток та відстрочених податків використовується в практичній діяльності ЗАТ “Хмельницька макаронна фабрика” (довідка № 2591 від 13.12.2004 р.); методика оцінки адаптації підприємства до динамічного середовища на основі адитивної факторної моделі – в ЗАТ Хмельницька кондитерська фабрика „Кондфіл” (довідка №457/10 від 10.10.2004 р.); запропонована система інтерпретації даних бухгалтерської звітності для підтримки управлінських рішень щодо розвитку потенціалу підприємства – в ЗАТ „Хмельницька маслосирбаза” (довідка №571 від 23.10.2004 р.). Результати наукового дослідження знайшли застосування у навчальному процесі Хмельницького національного університету при викладанні дисциплін “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік”, “Облік в зарубіжних країнах” (акт про впровадження в навчальний процес № 225 від 5.11.2004 року).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є