LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та технології обліку економічного потенціалу діяльності підприємств

самостійно виконаною науковою працею, в якій обґрунтовано теоретичні положення і методичні рекомендації щодо розробки облікових технологій оцінки потенціалу підприємства. Із наукових публікацій, що видані у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача. Конкретний внесок здобувача у ці праці зазначено у переліку публікацій за темою.

Апробація результатів дослідження. Основні результати досліджень були викладені та схвалені на міжнародних та науково-практичних конференціях, а саме: “Створення і функціонування підприємств колективної власності в Україні” (м.Київ, 1994 р.), “Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки” (м.Хмельницький, 1996 р.); “Проблеми праці, економіки та моделювання” (м.Хмельницький, 1998 р.); “Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки” (м. Хмельницький, 1999 р.) “Розвиток науки про бухгалтерський облік”, (м. Житомир, 2000р.), “Соціально-гуманітарні науки на початку ІІІ тисячоліття: досягнення, проблеми, перспективи” (м.Хмельницький, 2002 р.), “Проблеми обліку, аудиту та економічного аналізу за умов стабілізації економіки України” (м.Хмельницький, 2003 р.), “Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні” (м. Львів, 2004 р.), “Ринкова трансформація економіки АПК” (м.Харків, 2004 р.)

Публікації. За результатами виконаного дисертаційного дослідження опубліковано 15 наукових праць у фахових журналах і збірниках наукових праць, що визнані ВАК України, загальним обсягом 7,79 друк. арк., із них особисто автору належить 5,77 друк. арк.; 8 тез доповідей загальним обсягом 1,76 друк. арк.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена

на 228 сторінках, містить 30 таблиць, в тому числі 7 – на окремих сторінках, 23 рисунки, у тому числі – 9 на окремих сторінках, 7 додатків на 34 сторінках, бібліографічний список із 186 найменувань на 15 сторінках. Основний зміст дисертації складає 163 сторінки друкованого тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено предмет та об’єкт дослідження, сформульовано головну мету та завдання, розкрито загальну методику, наукову новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі „Теоретичні засади оцінки економічного потенціалу діяльності підприємства як об’єкта обліку” зроблено огляд існуючих напрямів дослідження економічного потенціалу в форматі облікової системи, орієнтованої на економічні вигоди; сформовано механізм організаційно-процедурного забезпечення функціонування облікової системи на основі узгодження корпоративних інтересів; розроблено концептуальні основи облікової системи, що базуються на відтворенні економічного потенціалу підприємства.

Аналіз наукових джерел з проблеми, що досліджується, дозволив виявити особливості сучасного розвитку облікової системи. З одного боку, класичні методи управління та обліку господарської діяльності ґрунтуються на аналізі та оцінці причинно-наслідкових зв'язків, а з іншого сучасні умови господарювання промислових підприємств на засадах нових технологій управлінської діяльності змінили формат механізму управління і перенесли пріоритети в площину інформаційної підтримки розвитку господарської діяльності, здатної втілювати майбутні економічні вигоди.

У дисертації досліджено зв’язок складових економічної стратегії діяльності підприємства за умов, що пріоритетна стратегія функціонування полягає у забезпеченні стабільного отримання економічних вигод. Запропонований автором підхід до підтримки управлінських рішень, дозволяє комплексно оцінювати та контролювати формування результатів господарської діяльності в контексті отримання чи втрати економічних вигод.

Категорія „вигідна діяльність підприємства” розглядалась як довгостроковий засіб досягнення економічних цілей системи, що включає розподіл ресурсів між альтернативами системи при зміні дії внутрішніх та зовнішніх чинників. Оцінка економічного потенціалу передбачає розробку моделі господарської діяльності підприємства, спроможної кількісно та якісно пов’язати показники забезпечення, здійснення й розвитку бізнес-процесів, враховуючи існуючі ступені ризику. Для їх виявлення досліджено інформаційний аспект трансформації економічного потенціалу на різних фазах функціонування підприємства (рис.1).

Для оцінки потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання рекомендується враховувати можливості, приймаючи за базовий критерій теоретичного підходу ідею втілення економічних вигод. Відповідно, це обумовлює акцентування уваги на облікових технологіях за схемою “потенціал – потужність - економічні вигоди”.

Оцінка можливостей, яка виступає предметом облікових технологій, може бути отримана за допомогою сформованих в дисертації передумов: обґрунтування параметрів забезпечення господарської діяльності, функціонування бізнесу та корегування стратегії за умов зміни середовища господарювання, які дозволять реально оцінювати економічний потенціал; розробка адекватного інформаційного забезпечення та стандартних облікових процедур, спроможних впорядкувати дані про наявність та використання економічного потенціалу підприємства згідно з вимогами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та податкового законодавства; виявлення основних факторів, які викликали зміну в складі економічного потенціалу за рахунок доходів та витрат діяльності, оцінка доцільності їх рівня з метою зростання прибутковості; виявлення кількісних та якісних змін фінансового стану промислового підприємства, моделювання варіантів економічного зростання, розробка сценаріїв розвитку підприємства на перспективу з метою корегування економічного розвитку; ідентифікація поточного економічного потенціалу підприємства, порівняння з попередніми роками, а також прогноз основних тенденцій зміни економічних вигод господарської діяльності у вигляді сценаріїв.

Організаційно-методична особливість концепції облікової системи полягає у представлені господарських ресурсів і господарських процесів, в контексті формування економічного потенціалу підприємства на основі оцінки економічних вигод. Тобто активи, капітал, зобов’язання, витрати та доходи теоретично обґрунтовані не тільки за критеріями формування показників фінансової звітності, але й в контексті технологій обліку, що реалізуються через процедури ідентифікації: визначення – визнання – оцінка.

До основних