LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та технології обліку економічного потенціалу діяльності підприємств

етапів побудови облікової концепції, розробленої в дисертаційному дослідженні, віднесено наступні елементи:

обґрунтування облікової моделі діяльності підприємства; теоретичне визначення об’єктів бухгалтерського обліку, які виступають базовими показниками оцінки економічного потенціалу;

формування принципів, що визначають якісні характеристики інформації та процедуру ведення обліку;

формування принципів, що регулюють ведення обліку в конкретній ситуації; моделювання та вибір стратегії обліку потенціалу та оптимізація управлінських рішень.

У другому розділі „Технології обліку як інструмент виявлення економічних вигод для забезпечення корпоративних інтересів” проведено аналіз критеріїв оцінки економічних вигод за технологіями облікової системи; доповнено методику облікового відображення механізму формування економічного потенціалу діяльності в корпоративних інтересах; розроблено та обґрунтовано порядок трансформації показників економічного потенціалу діяльності підприємства за допомогою технологій обліку для усунення впливу податкових процедур.

Дослідження теоретичних підходів до формалізації облікових задач з оцінки економічного потенціалу дозволили виявити ключові аспекти формування критеріїв та принципів обрання показників, які віддзеркалюють інформаційний формат в розрізі фінансового стану та результатів діяльності, чутливості до умов середовища функціонування, з’ясувати особливості облікової системи на етапі впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та їх практичної адаптації, оцінювати та контролювати функціональну залежність: “економічний потенціал – економічна потужність – економічні вигоди”.

Наведена параметрична модель залежить від технології трансформації показників фінансової звітності з податкового формату у фінансовий, яка дозволяє усувати вплив податкових правил на оцінку ресурсів для забезпечення об’єктивності фінансової звітності. Механізм визнання відстрочених податків є проблемою формування остаточної оцінки економічного потенціалу і визначає склад та форму ресурсів для існування підприємства, тобто рівень майбутніх економічних вигод.

Для вирішення методичних та практичних проблем формування витрат (доходів) з податку на прибуток, відстрочених активів та зобов’язань в дисертації наповнено практичним змістом визначення нових термінів, зокрема, податкової бази активів, податкової бази зобов’язань, тимчасових різниць, постійних різниць, доходів з податку на прибуток; проведено класифікацію та типізовані постійні різниці, тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню та тимчасові різниці, що підлягають виключенню з оподаткування; формалізовано процедуру обліку податку на прибуток та відстрочених податків; інтерпретовано систему подання та розкриття інформації про витрати (доходи) з податку на прибуток та відстрочені податки у фінансовій звітності (рис.2).

Площина корпоративних інтересів формується в процесі функціонування підприємства, тобто на рівні потенційних економічних вигод, а саме витрат і доходів, тому механізм коригування витрат (доходів) з податку на прибуток в обліковому аспекті набуває особливої актуальності.


Рис. 2. Технологія підготовки та розкриття інформації про витрати (доходи) з податку на прибуток для фінансової звітності в системі подвійного запису


При цьому, як корпоративні, так і фіскальні інтереси спрямовані на розвиток підприємства, але в залежності від типу корпоративних інтересів (інсайдер чи аутсайдер) виникає конфлікт у вигляді визначення умов капіталізації активів та критерії визнання їх у складі витрат; застосування концепції розрахунків з персоналом; розробки концепції підтримки капіталу; узгодження процедури формування звітності з корпоративними інтересами.

Існування різних напрямів управлінської діяльності та багаторівневої формалізації економічної потенціалу підприємства потребує відображення основних аспектів прийняття рішень, зокрема: аналіз пріоритетів, оцінка ймовірностей та вибір критеріїв для формування параметричних показників економічного потенціалу; адекватне відображення, тобто визнання, визначення та оцінка економічного потенціалу в межах облікової політики та стандартних облікових процедур; оптимізація параметричних показників економічного потенціалу, виходячи з динамічної рівноваги внутрішнього стану підприємства та забезпечення стабільності внутрішньої економічної системи. Такий підхід дозволяє представити технології обліку системою моделювання економічного потенціалу за пріоритетами корпоративних інтересів.

У третьому розділі „Оцінка економічного потенціалу діяльності підприємств за умови функціонування облікової моделі корпоративного типу” – запропоновано інформаційну модель оцінки економічних вигод; подальший розвиток одержав механізм оцінки економічного потенціалу за допомогою корпоративної облікової моделі; запропонована методика оцінки адаптації економічного потенціалу підприємства до динамічних умов господарювання.

При дослідженні зв’язку бізнес-процесів з потенціалом діяльності з’ясовано розбіжності між економічним потенціалом і можливостями його реалізації, а також вигідним його втіленням. Керуючись принципами та категоріями облікової системи, можна систематизувати зміну економічних вигод в корпоративних інтересах та вибудувати структуру інформаційної моделі оцінки потенціалу. Перший варіант моделі – „аутсайдерів” – будується в контексті параметрів „витрати – доходи – прибутки” і концентрується на технологіях формування прибутку, як бази для визначення дивідендів та відсотків. Другий варіант облікової моделі – „інсайдерів” – переносить пріоритети з прибутку на економічні вигоди та виділяє параметри „потенціал – потужність – вигоди”.

З огляду на існування теорії і практики неоднозначних тлумачень облікової моделі оцінки потенціалу підприємства та варіантів її інтерпретації в системі підтримки управлінських рішень в дисертації деталізовані та обґрунтовані базові елементи цієї системи: наповнені методичним змістом облікові технології на рівні формування остаточних результатів використання потенціалу підприємства; впорядковані процедурні аспекти складання бухгалтерської звітності в контексті задоволення потреб інсайдерів та аутсайдерів; створена система інтерпретації даних бухгалтерської звітності для підтримки управлінських рішень, які стосуються розвитку потенціалу підприємства.

Для розробки процедурного та технологічного інструментарію, необхідного для оцінки адаптації економічного потенціалу підприємства до динамічних умов