LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та технології обліку економічного потенціалу діяльності підприємств

господарювання запропоновано розрахунок показників обсягу та структури економічного потенціалу підприємства за видами діяльності та напрямами формування й використання його складових. Виконання аналітичних розрахунків проводиться за наступними етапами: загальна оцінка результативності і тенденцій діяльності в площині формування та використання потенціалу; загальна оцінка ліквідності або потоків грошових коштів; оцінка адаптації підприємства до нестабільного середовища господарювання.

Для оцінки адаптації підприємства до умов нестабільного середовища господарювання, виділені наступні рівні: формування імітаційної моделі оцінки економічного потенціалу діяльності; формування балансової моделі оцінки еволюційного потенціалу діяльності; формування адитивної моделі оцінки економічного потенціалу діяльності. Для оцінки поточної ситуації та обґрунтування облікової стратегії розвитку еволюційного потенціалу слід поглибити облікові технології шляхом формування балансової моделі оцінки потенціалу діяльності:


ГК = П(З) + ЕП, (1)

де : ГК – приріст грошових коштів;

П(З) – приріст нерозподіленого прибутку (збитку);

ЕП – еволюційний потенціал (визначається балансовим методом).

Перехід від синтетичної балансової моделі (1) до аналітичної моделі (2) здійснюється шляхом математичних перетворень:


ГК = П(З) + ПВК+З +ДЗ + ПЗ + Дмп – НОА – ОАнм – Вмп, (2)


де ПВК – зміна персоніфікованого власного капіталу; З – зміна забезпечень; ДЗ – зміна довгострокової заборгованості; ОАнм – зміна немонетарних оборотних активів; ПЗ – зміна поточних зобов’язань; НОА – зміна необоротних активів; Вмп – зміна витрат майбутніх періодів; Дмп – зміна доходів майбутніх періодів; .

Використання методу подовження детермінованих факторних систем дозволяє ввести новий показник – коефіцієнт адаптації (Кадп), який дає змогу контролювати рівень еволюційного потенціалу господарської діяльності підприємства з метою визначення перспектив розвитку економіки підприємства в системі задоволення корпоративних інтересів і виражається формулою:

Кадп = (3)

У результаті цього балансова модель (1) трансформується в адитивну модель коефіцієнту адаптації до нестабільного ринкового середовища. Показник дає змогу оцінити повноту забезпечення приростом грошових коштів діяльності монетарним еквівалентом сукупного фінансового результату діяльності після оподаткування. Запропонований показник дозволяє пояснити власнику наскільки підприємство захищено від ризику неплатежів і як можна подолати ці проблеми, адже саме маніпулювання заборгованостями та зобов’язаннями визначає характер економічних вигод. Запропонована модель вказує на можливості вирішення проблем, що робить її привабливою для імітування ситуації зміни стратегії чи іншого ситуаційного аналізу та прогнозу.

Це дозволяє виділити три варіанти адаптивності: Кадп >1 високий рівень адаптивності; Кадп = 1 нормальний рівень адаптивності; Кадп < 1 низький рівень адаптивності. Якщо з показниками балансової моделі (1) провести певні перетворення, то створюються умови переходу від моделі (4) аналітичного рівня до моделі синтетичного рівня (5), а саме:

Кадп = , ( 4 )

де Іеп – індикатор еволюційного потенціалу діяльності і визначається за формулою:

Іеп = ( 5)

В залежності від співвідношення еволюційного потенціалу до зміни нерозподіленого прибутку (збитку) індикатор еволюційного потенціалу вказує на певну зону, яка дозволяє власнику прийняти об’єктивне управлінське рішення та змоделювати сценарій операційної діяльності. Результати дослідження, наведені на рис.3, отримані на основі авторських розрахунків за даними фінансової звітності 16 підприємств кондитерської та хлібопекарної промисловості та вказують, що більшість підприємств (43,7 %) сформували облікову систему в інтересах інсайдерів тобто отримали приріст грошових коштів на фоні зростання некомпенсованих збитків, проте мають потенційну можливість відновити втрачені ресурси.

Запропонований підхід поєднання технологій обліку та методики визначення еволюційного потенціалу дозволив забезпечити оцінку та діагностику економічного потенціалу в контексті виявлення можливостей та загроз щодо реалізації економічних вигод діяльності.


Рис. 3. Матриця адаптації економічного потенціалу діяльності підприємства до динамічного середовища

Висновки

У дисертації досліджено концептуально-теоретичні засади й обґрунтовано прикладні аспекти облікових технологій оцінки економічного потенціалу за умов узгодження корпоративних інтересів, що дозволяє подати висновки теоретичного, методичного та науково-практичного спрямування.

1. Вивчення пануючих в сучасній економічній теорії концептуальних підходів до розуміння категорії „потенціал” дозволило поєднати ресурсний і економічний підходи і доповнити методику дослідження економічного потенціалу підприємства в контексті формування інформаційних потоків “потенціал – потужність – економічні вигоди”. Наведене уточнення категорії „потенціал” дозволяє трансформувати теоретичну модель управління економічними системами, адаптувати її до зміни пріоритетів та об’єктів управління, їх складу та поведінки, а також враховувати та узгоджувати корпоративні інтереси. Удосконалення поняттєвого апарату у цьому напрямку створює наукову базу для проведення поглиблених наукових досліджень, які можуть забезпечити подальший розвиток теорії управління потенціалом.

2. На основі дослідження взаємозв’язку трансформації потенціалу з послідовністю бізнес-процесів, доповнено систему показників оцінки потужності підприємств шляхом використання системи взаємопов’язаних параметрів окупності – рентабельності – вигідності, яка оптимізує рівень та структуру економічного потенціалу діяльності з метою втілення економічних вигод.

3. Розроблено та обґрунтовано концепцію стратегічної оцінки та технології обліку економічного потенціалу в системі корпоративного управління, розкрито методи та предмет концепції, мету, елементи та принципи побудови. Перевагами розробленої концепції є поєднання фінансових та податкових аспектів, що проявляються в застосуванні системи трансформованих показників, які характеризують економічний потенціал діяльності, виявляють причини та наслідки зміни цих показників, вимірюють взаємозв’язки між ними з