LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та формування витрат на рекламну діяльність в системі маркетингу підприємства

маркетингових досліджень і створення баз даних таких масштабів, які було б не під силу сформувати окремим підприємствам. Рекомендовано також звернути більшу увагу на дослідження особливостей споживання в країні, що допоможе при встановленні цілей, виборі методів, засобів реклами, її втіленні та оцінці.

6. Вітчизняним рекламодавцям можна рекомендувати розроблену в дисертації модель оптимізації рекламних витрат із використанням як критерію оптимізації максимуму ефективності реклами, параметри якої можуть бути оцінені експертним методом. Для підвищення достовірності результатів модель рекомендується використовувати у поєднанні з іншими бюджетними методами.

7. Запропонований у роботі механізм формування рекламних витрат підприємства на основі маркетингового планування і поєднання результатів, отриманих за кількома традиційними методами, повинен значно підвищити ефективність формування і здійснення рекламних витрат вітчизняними підприємствами, тому може бути рекомендований для використання керівникам рекламних відділів. Він є достатньо уніфікованим для застосування на підприємствах будь-яких форм власності та видів діяльності у різних ситуаціях.

8. Сформульовані методичні рекомендації керівникам підприємств та відділів маркетингу з регулювання рекламного бюджету в залежності від якості та ціни товару покликані сприяти збільшенню ефективності загальної маркетингової діяльності підприємства за рахунок реалізації синергічних ефектів. Рекомендації стосуються необгрунтованості використання реклами для заміщення низької якості товару, доцільності використання стимулювання збуту лише при встановленні чітких довготермінових цілей, спрямованих на підтримання іміджу товару, та необхідності дотримання послідовності в рекламній та ціновій стратегіях, тобто призначення високих цін повинне супроводжуватись значними рекламними витратами і, навпаки.

9. На підставі результатів дисертаційного дослідження можна рекомендувати Міністерству економіки та Державному комітету України з питань розвитку підприємництва при формуванні нормативних документів, рекомендацій із здійснення рекламної діяльності використовувати запропоновані механізми формування рекламного бюджету та його регулювання в залежності від ціни та якості товарів.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації у фахових виданнях

 • Горбаль Н.І. Сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку реклами // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. - Львів: Державний університет “Львівська політехніка”. - 1999. - №368. - С.23-25.

 • Горбаль Н.І. Моделі визначення економічних результатів реклами // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. - Львів: Державний університет “Львівська політехніка”. - 1999. - №369. - С.11-14.

 • Горбаль Н.І., Кондрат І.Ю. Застосування моделювання в процесі прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу // Перехідна економіка: проблеми теорії і практики/ Науковий збірник / За ред. З.Г.Ватаманюка. Вип.5. - Львів: Інтереко. - 1999. - С.535-540. Особистий внесок автора: проаналізовано особливості застосування моделей в маркетингу.

 • Горбаль Н.І., Кузимчак І.А. Аналіз взаємозв’язку реклами і якості товару // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. - Львів: Державний університет “Львівська політехніка”. - 2000. - №384. - С.95-98. Особистий внесок автора: розроблена методика оцінки взаємозв’язку реклами і якості з врахуванням життєвого циклу товару.

 • Горбаль Н.І. Визначення оптимального рівня рекламних витрат на засоби масової інформації // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. - Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. - 2000. - №405. - С.135-139.

 • Горбаль Н.І. Вплив перехідного етапу розвитку економіки в Україні на здійснення рекламної діяльності // Проблеми економіки та управління / Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. - Львів: Державний університет “Львівська політехніка”. - 2000. - №391. - С.104-109.

 • Горбаль Н.І. Методика підготовки плану реклами // Проблеми економіки та управління / Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. - Львів: Державний університет “Львівська політехніка”. - 1998. - №353. - с. 164-166.


  Додаткові публікації

 • Горбаль Н.І. Визначення обсягу рекламних витрат для товарів, що вперше виводяться на ринок // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційна діяльність в системі державного регулювання”. Ч.2. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ. - 1999. - С.157-159.

 • Горбаль Н.І., Двуліт З.П. Застосування рекламної діяльності при відборі кадрів на підприємствах // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Управління організацією: діагностика, стратегія, ефективність”. - Київ-Трускавець-Дрогобич: НТУУ “КПІ”, КНЕУ, ДДПУ. - 1999. - С.418-419. Особистий внесок автора: аналіз особливостей реклами про набір кадрів.

 • Горбаль Н.І. Особливості рекламної діяльності при прямому маркетингу // Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку / Збірник тез доповідей. - Львів: ДУ “Львівська політехніка”, Інститут підприємництва та перспективних технологій. - 2000. - С.134-135.

 • Горбаль Н.І., Двуліт З.П. Реклама про набір кадрів як елемент кадрової політики на підприємстві // Логістика / Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. - Львів: Державний університет “Львівська політехніка”. - 2000. - №390. - С.82-84. Особистий внесок автора: систематизовано особливості використання різних видів реклами.

 • Горбаль Н.І. Рекламна діяльність як складова загальної маркетингової стратегії підприємства // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у ІІІ тисячолітті / Збірник наукових праць. - Рівне: “Тетіс”. - 2000. -С.584-589.

 • Горбаль Н.І. Класифікація та вимірювання ефектів реклами // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції “Теорія управління організацією: стан та перспективи”.- Київ-Трускавець: НТУУ “КПІ”, КНЕУ, ДДПУ. - 2000. - С.49.

  АНОТАЦІЯ

  Горбаль Н.І. Оцінка та формування витрат на рекламну діяльність в системі маркетингу підприємства. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг. - Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2001.

  Дисертацію присвячено питанням оцінки та формування рекламних витрат підприємств в Україні в умовах ринкової трансформації економіки. Досліджено концептуальні підходи до проблеми здійснення рекламної діяльності загалом і формування рекламного бюджету зокрема, здійснено класифікацію видів реклами та рекламних ефектів, досліджено стан та перспективи українського рекламного ринку. Розроблено склад витрат на рекламу підприємства, обгрунтовано методичні засади формування


 •