LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та шляхи підвищення ефективності праці на вугільних підприємствах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТГерасимова Ірина Юріївна


УДК 331.101.6:622.012

ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПРАЦІ НА ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХСпеціальність 08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Дніпропетровськ – 2006

Дисертація є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ).


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Саллі Володимир Ілліч,

Національний гірничий університет

Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ),

завідувач кафедри менеджменту.


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Багрова Інна Василівна,

Український державний хіміко-технологічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ),

професор кафедри економіки промисловості та організації виробництва;


кандидат економічних наук,

Кравчук Надія Володимирівна,

Донецькийнаціональний технічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк),

доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.


Провідна установа: Інститут економіки промисловості НАН України,

відділ економічних проблем охорони праці і соціальної політики (м. Донецьк).


Захист відбудеться “06” жовтня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 у Національному гірничому університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, 19.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України за адресою:

49027, м. Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, 19.


Автореферат розісланий “04” вересня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

канд. екон. наук, доц. В.М. ДерезаЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Ринкові відносини вимагають забезпечення конкурентноздатності продукції та підприємства в цілому на основі підвищення ефективності виробництва. Основним шляхом рішення такої задачі є вдосконалення праці, оскільки ріст прибутку за рахунок цін значною мірою вже себе вичерпав і ціни на українське вугілля наблизилися до рівня світових.

Праця в економіцірозвинутих країн світу є найдорожчим фактором виробництва. У нас вона малопродуктивна й дешева. Стан ефективності праці та її резерви залишаються здебільшого поза увагою.Підвищення ефективності праці в Україні - надзвичайно актуальне завдання, починати яке треба з розробки науково-методичного інструментарію виявлення й реалізації резервів ефективності праці. Особливо це стосується збиткової вугільної промисловості, де поняття та показник ефективності праці навіть не використовується.

Проблемами праці займалися українські та російські вчені: Гастєв А.К., Керженцев П.М., Струмилін С.Г., Харченко О.К., Рубінський Ю.М., Амоша О.І., Прокопенко М.Д., Богиня Д.П., Слезінгер Г.Е., Гаврилов Р.В., Германова О.Є., Астраускас В.С., Уманський О.М., Багрова І.В., Буц Ю.В. і ін., а також зарубіжні вчені: Сміт А., Оуен Р., Тейлор Ф.У., Солоу Р., Бастіа Ф., Деннісон Е., Кендрік Д., Кларк Д.Б., Сей Б. і ін.

Їх дослідження не вичерпують усіх питань, пов'язаних з даною проблемою. Ще необхідно вдосконалювати теорію ефективності праці, як основи управління підприємством з урахуванням специфіки конкретної галузі та переходу до ринкової економіки, визначити механізми впливу окремих факторів ефективності праці, розробити галузеву методику впровадження відповідних заходів та ін. Все це й обумовило вибір теми, визначило мету, задачі дисертаційної роботи та позначило коло розглянутих в ній питань.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в Національному гірничому університеті Міністерства освіти і науки України відповідно до планів науково-дослідних робіт за темами: "Теоретичне обґрунтування шляхів забезпечення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості гірничих підприємств України в умовах розвитку ринкових відносин та інтеграції у світове економічне співтовариство" (номер держреєстрації 0101U001547, 2001-2003 рр.), у рамках якої автором визначено методи та показники виміру продуктивності праці, особливості їх обчислення в гірничий промисловості, виявлена залежність цих показників від гірничо-геологічних умов і обґрунтована необхідність їх удосконалення для більш точної оцінки ефективності праці; "Фінансове забезпечення інноваційного розвитку регіону" (номер держреєстрації 0104U005790, 2004-2006 рр.), при виконанні якої автором підготовлені науково-практичні рекомендації щодо розрахунку та використання оціночних показників для порівняння варіантів інноваційної діяльності в галузі ефективності праці.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є виявлення закономірностей впливу умов виробництва на ефективність праці робітників вугільних шахт, активізація забезпечення цих умов для розробки й обґрунтування відповідних методичних інструментів та практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності праці.

Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких задач:

- визначити сутність та економічну природу ефективності праці, можливість кількісної її оцінки на основі аналізу наукових джерел;

- узагальнити теорію й практику оцінки рівня ефективності праці та її виміру на вугільних підприємствах;

- визначити основні напрямки вдосконалення методів оцінки ефективності праці та зміст подальших досліджень;

- обґрунтувати показники для оцінки ефективності праці та розробити методику їх розрахунку;

виконати апробацію цих показників відповідно до вугільних шахт України;

- класифікувати фактори ефективності праці стосовно умов вугільної галузі;

- виконати економіко-математичне моделювання впливу факторів на ефективність праці, визначити механізми цього впливу та оптимальні градації факторів;

- розробити методику виявлення резервів підвищення ефективності праці в умовах вугільної шахти;

- провести апробацію цієї методики в умовах конкретного підприємства.

Об'єкт дослідження - процеси формування рівня ефективності праці та управління її резервами на вугільних підприємствах.

Предмет