LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та шляхи підвищення ефективності праці на вугільних підприємствах

дослідження – теоретичні, методологічні й практичні проблеми оцінки ефективності праці та розробка шляхів її підвищення на вугледобувних підприємствах.

Методи дослідження.Методологічну основу проведення досліджень склали такі методи: системного аналізу та узагальнення (при визначенні ролі продуктивності праці в підвищенні ефективності виробництва; уточненні основних категорій теорії ефективності праці як об'єкта управління; розробці класифікації факторів, які є складовою частиною механізму управління й впливають на ефективність праці); методи фото хронометражних спостережень, прийоми наукового нормування, методи кореляційно-регресивного аналізу (при виявленні закономірностей впливу різних умов виробництва на показники ефективності праці, дослідженні факторів, їх рейтингу, оцінці кількісного боку цього впливу); методи статистичних групувань, економіко-математичного, логічного, порівняльного аналізу (при обробці, узагальненні та аналітичній оцінці первинних фактичних матеріалів); економіко-математичного моделювання (лінійне програмування при виборі оптимального варіанта інноваційної діяльності).

Інформаційну базу дослідження складали звітна документація вугільних шахт, показники роботи компаній “Павлоградвугілля”, “Донвугілля” та ін., Міністерства палива та енергетики України за останні 11 років.

Обробка інформації, побудова таблиць, графіків, реалізація економіко-математичних моделей здійснювалась за допомогою ПЕОМ з використанням апарату математичних і статистичних функцій прикладного пакету MS Exсel.

Наукова новизна одержаних результатів. Основним науковим результатом дисертаційної роботи є формування науково-практичного інструментарію оцінки, аналізу та виявлення резервів підвищення ефективності праці на вугільних шахтах.

До найбільш важливих результатів, що визначають наукову новизну, відносяться:

вперше:

- обґрунтована й розроблена комплексна система частинних показників і інтегральний показник для кількісної оцінки рівня ефективності праці на вугільних підприємствах, які враховують усі існуючі види праці (живу, уречевлену й майбутню) та дозволяють в умовах конкретної вугільної шахти найбільш повно виявляти резерви підвищення ефективності праці робітників;

удосконалено:

- методичний підхід до оцінки “майбутньої праці” при визначенні її ефективності на вугільних підприємствах, який враховує вплив якості вугілля, що видобувається на шахті, на витрати праці при збагаченні вугілля або його використанні на тепловій електростанції;

-методи оцінки привабливості праці за допомогою визначення частки важкої фізичної праці в загальних витратах живої праці, що сприяє пошуку та реалізації внутрішньовиробничих резервів;

- методичні підходи виявлення резервів росту ефективності праці на вугільній шахті, які, на відміну від тих, що використовують на шахтах, засновані на використанні механізмів впливу окремих факторів, згідно з розробленою класифікацією, на інтегральний і частинні показники ефективності праці;

- процес моделювання оптимального варіанта інноваційної діяльності в галузі ефективності праці в умовах вугільного підприємства з використанням за функцію цілі комплексного інтегрального показника, який, на відміну від існуючих, враховує собівартість, одночасні витрати, ринкові фактори, виторг від реалізації обладнання, що звільняється, та економічний результат від зміни якості продукції;

дістали подальшого розвитку:

- застосування категорії “ефективність праці”, яка адаптована для використання на вугільних підприємствах;

- класифікація факторів ефективності праці на вугільній шахті за ознаками їх зв’язку з елементами процесу праці, яка, на відміну від існуючих класифікацій, передбачає деталізацію та відокремлення технічних і технологічних факторів, урахування структурних (концентрація гірничих робіт, співвідношення категорій працюючих, зміна сортності антрацитів) та нових ринкових факторів (рівень інфляції, плата за банківський кредит, рівень цін на матеріали й устаткування на ринку та ін.), що дозволяє визначити пріоритетність і значимість окремих факторів, можливість використання при управлінні ефективністю праці.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості при вживанні розробленої методики пошуку та використання резервів підвищення ефективності праці в умовах конкретних шахт впливати на покращення економічних показників їх роботи. Ця методика затверджена та використовується в планово-економічній роботі шахт корпорації ВАТ “Павлоградвугілля” (акт впровадження № 42/868 від 09.02.06) та ДП “Добропіллявугілля” (акт впровадження № 187 від 29.11.05).

Окремі положення дисертації використовуються у навчальному процесі Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України при викладанні дисциплін “Економічний аналіз”, “Планування”, “Організація виробництва”, “Економіка праці”, в курсовому та дипломному проектуванні (довідка № 0413 від 04.05.06).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою, в якій викладено результати особистих досліджень і розробок автора щодо вирішення наукових задач з оцінки та підвищення ефективності праці на вугільних підприємствах. Внесок автора до однієї з опублікованих в співавторстві праць, конкретизовано в списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися й одержали схвалення на Всеукраїнський науково-практичній конференції “Сучасні проблеми економіки підприємства” (5 листопада 2003 року, м. Дніпропетровськ); Міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційний розвиток регіону” (10-12 червня 2004 року, м. Дніпропетровськ), Всеукраїнський науково-практичній конференції “Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України” (24-25 травня 2005 року, м. Дніпропетровськ); ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень 2005” (20-30 червня 2005 року, м. Дніпропетровськ); Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України” (21-23 вересня 2005 року, м. Дніпропетровськ); Міжнародній науково-практичній конференції “Формування, використання та розвиток управлінського потенціалу” (28-29 жовтня 2005 року, м. Луганськ).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження автором опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом 3,8 д.а., з яких особисто автору належать 3,7 д.а., у тому числі: 5 статей у фахових виданнях (наукових журналах і збірниках наукових праць) та 6 тез доповідей наукових конференцій.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг роботи - 198 сторіноккомп’ютерного тексту. Робота містить 21 таблицю, з них 14 на повних