LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та шляхи підвищення ефективності праці на вугільних підприємствах

сторінках, 29 рисунків, з них 20 на повних сторінках, список використаних джерел із 165 найменувань на 14 сторінках, 7 додатків на 38 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У першому розділі Теоретичні засади оцінки ефективності праці тарозробки шляхів її підвищення” розглянуті економічна природа, проблеми визначення та оцінки ефективності праці, теорія й практика оцінки рівня ефективності праці, основні напрямки вдосконалення методів її виміру та структура дослідження.

Обґрунтована необхідність вживання на вугільних підприємствах категорії “ефективність праці”. Тут застосовувався більш вузький показник “продуктивність праці”, який є одним із частинних показників ефективності праці. Він характеризує лише витрати живої праці, тому використання тільки цього показника ускладнює виявлення всіх резервів росту ефективності праці. Аналіз існуючих досліджень вказує на відсутність єдиного погляду вчених-економістів на саме поняття ефективності праці. Серед понять, якими характеризують окремі риси праці різні вчені та фахівці, можна виділити: результативність, ефективність, продуктивність, якість та стабільність праці. Відсутність однозначного визначення цих категорії ускладнює формування механізму виявлення резервів.

Нерідко в теорії ототожнюються три поняття - “ефективність праці”, “продуктивність праці” та “результативність праці”. Вперше розмежував поняття продуктивності й ефективності праці в 60-х роках В.В. Новожилов, якій стверджував, що ефективність праці – більш широке поняття ніж її продуктивність тому що при визначенні ефективності праці враховується не тільки кількість продукції, а і її відповідність потребам, а також елементи господарського ефекту праці.

Ми поділяємо думку, що під ефективністю праці розуміється соціально-економічна категорія, яка визначає ступінь досягнення тої чи іншої мети, співставлену із ступенем раціональності використання задіяних при цьому ресурсів. Ефективність праці слід розглядати з урахуванням не тільки живої, а й уречевленої (минулої) та майбутньої праці. Виходячи з теорії продуктивності, що спиралася на марксистський підхід, вітчизняні вчені вважали, що в основі

вартості лежить один фактор виробництва – праця, а відповідно до західної економічної теорії – вартість створюється усіма факторами виробництва. Це й пояснює різне трактування показника продуктивності. У вітчизняній науці до останнього часу існувало розуміння продуктивності як продуктивності живої праці. У зарубіжній науці - це ефективність, з якою буде зроблена потрібна споживачу продукція. Тому продуктивність праці за трактуванням представників західної науки - це часткова характеристика ефективності, що показує, наскільки добре використовується робоча сила.

Як показав огляд теоретичних поглядів окремих вчених-економістів на питання ефективності та продуктивності праці, усі вони ведуть дискусію щодо врахування в категорії ефективності праці витрат живої та уречевленої праці, випускаючи з виду те, що існує ще майбутня праця, яка закладається сьогодні в кожний виріб, що потребує подальшої переробки або споживання. ЇЇ носієм виступає якість продукції, що виробляється, або якість самої праці. Наприклад, продукція шахти може бути з різним вмістом золи (породи) у гірський масі, що видобувається. Від цього показника, який формується сьогодні на діючий шахті, будуть залежати витрати праці в майбутньому на збагачувальній фабриці, коксохімічному заводі при переробці вугілля або на тепловій електростанції.

При оцінці ефективності праці враховуються ще не всі сторони цієї економічної категорії, наприклад, не враховується привабливість праці. Привабливість праці – це соціально-економічна категорія, що характеризується відповідністю характеру праці вимогам працівника. Вона зв'язана з рівнем механізації й автоматизації, умовами роботи й повинна враховуватися при загальній оцінці ефективності праці. Облік привабливості праці при вимірі її ефективності – ще один з напрямків удосконалювання оцінки даної економічної категорії. Врахування майбутньої праці та її привабливості при вимірі ефективності праці є новим підходом, що пропонується в дисертаційній роботі.

В першому розділі розроблено логічну схему дослідження: на першому етапі обґрунтовується актуальність проблеми, аналізуються теоретичні поняття й положення, показники для виміру ефективності та продуктивності праці, встановлюються напрямки вдосконалювання методів оцінки ефективності праці; на другому етапі обґрунтовуються показники для виміру ефективності праці, методика їхнього розрахунку, аналізуються фактори, що впливають на ефективність праці, формуються відповідні економіко-математичні моделі та визначаються оптимальні параметри цих факторів; на третьому етапі розробляється методика виявлення резервів та складання програми підвищення ефективності праці на конкретному підприємстві; на четвертому - виконується апробація та реалізація цієї методики.

У другому розділі Закономірності впливу умов виробництва наефективність праці” обґрунтовані та апробовані показники для її виміру на вугільних шахтах, запропоновано методику їхнього розрахунку, класифікацію факторів ефективності праці; виконано дослідження й економіко-математичне моделювання факторів, що впливають на ефективність праці, та визначені їхні оптимальні градації.

Вимір ефективності праці дає можливість проаналізувати, наскільки ефективно здійснюється процес виробництва, а також здійснити пошук резервів її підвищення, шляхів удосконалення виробництва. Питання про універсальний показник ефективності праці в вітчизняній і зарубіжній теорії залишається відкритим. Можна погодиться з думкою деяких дослідників, що вимірювати ефективність праці необхідно системою показників. Це дозволяє дати економічно обґрунтоване сполучення натуральних і вартісних вимірників витрат і результатів.

В дисертації запропонована система частинних показників для виміру окремих сторін ефективності праці в умовах вугільної шахти: навантаження на шахту (видобуток вугілля в одиницю часу), т; продуктивність праці, т/міс.; повна собівартість 1т, грн.; якість видобутого вугілля; частка важкої фізичної праці в загальних витратах живої праці.

Інтегральний показник для оцінки рівня ефективності праці на шахті, доцільно визначати за схемою – результати / витрати за формулою

, грн./грн., (1)

де Іе.п – інтегральний показник ефективності праці, грн./грн.; Дк – калькуляційний видобуток за досліджуваний період, т; Ц – оптова ціна 1 т, грн.; Оі – обсяги випуску інших видів продукції у відповідних одиницях виміру;

Ці – ціни на інші види продукції, грн.; Sт – повна собівартість 1т вугілля, грн.; Рп.р.в – місячна продуктивність праці робітника по видобутку, т/міс.;

Nр.в– середньо облікова чисельність