LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та шляхи підвищення ефективності праці на вугільних підприємствах

річний економічний результат від змінювання якості вугілля по шахті внаслідок перерозподілу видобутку між окремими вибоями, грн.; m - кількість вибоїв у даному u-му варіанті; і- порядковий номер вибою (в сумі).

При використанні ПЕОМ, коли комп’ютер сам складає всі можливі варіанти, доцільно ввести ряд обмежень. Так, при виборі оптимального варіанта слід прагнути, щоб собівартість варіанта (Su), що обирається, була не вище, ніж фактична (Sф): Su Sф , не повинен знижуватися середньодобовий видобуток шахти Ддоб.ш.ф, тобтоНе повинна погіршитися і якість продукції Еяк.u 0.

Оптимальним з економічної точки зору є варіант з мінімальною величиною показника (Вu). Для оптимального варіанта визначають річний економічний ефект. Розроблене та апробовано відповідне програмне забезпечення.

Використання комп’ютерних програм дозволяє обирати оптимальний варіант підвищення ефективності праці з усього їх різноманіття, що дуже цінно при оперативному управлінні на підставі економічного обґрунтування рішень, що приймають.

Проведена апробація інструментарію ефективності праці та методики виявлення її резервів на шахті “Ювілейна” ВАТ “Павлоградвугілля”. Апробація показала, що ця методика дозволяє швидко та ефективно вирішувати складну й актуальну проблему підвищення ефективності праці на збиткових вугільних шахтах і перетворювати їх в рентабельні підприємства. Методика розглянута в вугільних компаніях “Павлоградвугілля” та “Добропіллявугілля”, затверджена їх керівництвом і рекомендована для впровадження на шахтах.


ВИСНОВКИ


У дисертації, що є закінченою науково-дослідною роботою, поставлена й вирішена актуальна наукова задача, що полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та впровадженні напрямків і методів пошуку резервів підвищення ефективності праці на вугільних шахтах з метою перетворення їх із збиткових в рентабельні підприємства. Основні висновки та науково практичні результати дисертації полягають у наступному.

1. Встановлено, що на вугільних підприємствах категорія “ефективність праці” не використовується. Аналіз звітності шахт показав, що тут застосовувався більш вузький показник “продуктивність праці”, який є одним із частинних показників ефективності праці та характеризує лише витрати живої праці, тому використання тільки цього показника не дає можливості виявити всі резерви росту її ефективності.

2. Обґрунтовано необхідність вживання на вугільних підприємствах категорії “ефективність праці”, яка ширше показника її продуктивності. Ефективність праці слід розглядати як соціально-економічну категорію, що визначає ступінь досягнення тієї або іншої мети, зіставлену зі ступенем раціональності використання задіяних при цьому ресурсів, тобто як співставлення результатів праці та витрат. Ефективність праці повинна враховувати витрати не тільки живої, а й уречевленої (минулої) та майбутньої праці. За методикою, яку використовують для обчислення продуктивності праці на шахтах, цей показник охоплює тільки витрати живої праці. Тому він не може повністю розкривати всі існуючі резерви росту ефективності праці.

3. Вперше запропоновано систему частинних показників для кількісної оцінки ефективності праці на вугільній шахті та визначення загального її рівня за допомогою інтегрального показника. Апробація системи в виробничих умовах показала, що вона задовольняє вимогам, що пред'являються до неї, придатна для аналізу та виявлення внутрішньовиробничих резервів, як на окремих шахтах, так і в масштабах їхніх об'єднань і галузі в цілому.

4. На підставі аналізу трудомісткості робіт і чисельності персоналу розроблено методику виміру привабливості праці на вугільній шахті за допомогою показника “частка важкої фізичної праці в загальних витратах живої праці” та формулу для його обчислення, що полегшує пошук резервів підвищення привабливості праці.

5. Аналіз факторів ефективності праці в сучасних умовах вуглевидобутку показав, що доцільно удосконалити їх класифікацію. Встановлені механізми впливу окремих факторів на частинні показники та інтегральний показник ефективності праці. Для найбільш впливових факторів виявлені закономірності їхнього впливу, економіко-математичні моделі, аналіз яких дозволив установити оптимальні градації та параметри факторів для їх врахування при визначення внутрішньовиробничих резервів.

6. Встановлено, що вимірник продуктивності в тоннах рядового вугілля (гірської маси), що використовують на практиці, не є ефективним інструментом виявлення внутрішньовиробничих резервів, оскільки залежить від гірничо-геологічних умов, які визначені природою. При цьому мотивується видобуток низькосортного вугілля. Доцільно використовувати натуральний показник, виражений у тоннах “чистого” вугілля, без породи, що присікується і не має споживної вартості. Для “виправлення” натурального показника треба застосовувати корегувальні коефіцієнти, які розраховані для окремих шахт Західного Донбасу й коливаються в межах 0,75- 0,89.

7. Аналіз факторів ефективності праці показав, що найбільш вагомими з них є: тип технологічної схеми виймання (найбільш ефективними є потокові схеми з механізованим пересувним кріпленням); довжина лави (оптимальна–180-220 м); швидкість подачі та глибина захвату комбайна (розроблено методику вибору оптимального технічного режиму роботи комбайнів); рівень використання робочого часу, втрати якого ще складають 10-80% зміни, режим роботи в часі (оптимальний для шахти й робітників відповідно 5+2; 5+2); концентрація гірничих робіт у просторі, для здійснення якої потрібна подальша інтенсифікація гірничих робіт – зростання навантаження на лаву.

8. Розроблено, апробовано й впроваджено на шахтах корпорації ВАТ “Павлоградвугілля” та ДП “Добропіллявугілля” методику для виявлення та реалізації резервів підвищення ефективності праці, що заснована на використанні розробленого інструментарію виявлення резервів, оптимізації інноваційних рішень, що приймаються в галузі вдосконалення праці, використанні програмного забезпечення та ПЕОМ. Методика дозволяє надійно, швидко та ефективно вирішувати складну проблему підвищення ефективності праці на збиткових вугільних шахтах і сприяє перетворенню їх в рентабельні підприємства.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У фахових наукових виданнях:

1. Герасимова І.Ю. Удосконалювання показників виміру продуктивності праці // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: РВК НГУ.- 2003.- №2.- С. 44-51.

2. Герасимова І.Ю. Вплив концен