LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка трансакційних витрат підприємства

25

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯМАКУХІН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
УДК 338.512 (049.3)ОЦІНКА ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВАСпеціальність 08.06.01 - Економіка, організація і управління

підприємствамиА В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Луганськ - 2005


Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ).


Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Козаченко Ганна Володимирівна,

Східноукраїнський національний

університет імені Володимира Даля

Міністерства освіти і науки України,

завідуюча кафедрою менеджменту.


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Акмаєв Анатолій Ісайович, Донбаський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України, перший проректор, завідувач кафедри економіки та управління (м. Алчевськ);


кандидат економічних наук, доцент Ячменьова Валентина Мар’янівна, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва Міністерства освіти і науки України, завідуюча кафедрою маркетингу та менеджменту (м. Сімферополь).


Провідна установа – Інститут економіки промисловості НАН України, відділ проблем економіки підприємств (м. Донецьк).


Захист відбудеться 1 квітня 2005 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, Луганськ-34, кв. Молодіжний, 20а.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, Луганськ-34, кв. Молодіжний,, 20а.


Автореферат розіслано 1 березня 2005 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради


Г.В.Козаченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин перетворює інформацію на відповідний ресурс, який в окремих випадках є рідкісним та обмеженим. Пошук повної та достовірної інформації щодо контрагентів при просуванні товару на ринку потребує витрат часу, коштів, високої кваліфікації працівників, їх знань і навичок. Тому реформування економіки України має грунтуватися не тільки на постулатах класичної та неокласичної економічної теорії, але й на принципах та основних положеннях інституціоналізму. Це зумовлено й появою нових для України організацій ринкової інфраструктури, і подальшим розподілом праці, і прагненням підприємств сконцентрувати зусилля саме на виробництві продукції. За умов трансформаційної, а тим більш ринкової економіки, підприємства самі визначають партнерів, організують постачання та збут, розвивають маркетингові дослідження, формують та реалізують цінову політику, укладають і виконують угоди. Розширення ділових зв'язків підприємств, з одного боку, позитивно впливає на їх діяльність, оскільки підвищення в розумних межах рівня спеціалізації виробництва дозволяє значно посилити конкурентні переваги. Але, з іншого боку, розширення ділових зв'язків підприємства спричиняє збільшення його трансакційних витрат. Тому необхідними є виділення таких витрат, вивчення механізму їх виникнення, оцінка їх рівня.

Поняття трансакційних витрат є новим для української наукової думки. Воно не так давно привернуло до себе увагу вітчизняних учених, хоча з моменту їх виокремлення полеміка про сутність трансакційних витрат, джерела їх виникнення не вщухає дотепер. Дослідження цього виду витрат щодо діяльності підприємства комплексно та системно не проводилися. Значну увагу до розгляду поняття трансакційних витрат зумовлено тим, що тільки на його основі можна розглянути ті види витрат підприємства, що належать до категорії трансакційних, та, відповідно, розробити способи оцінки величини витрат і визначити їх вплив на ефективність діяльності підприємства. Трансакційні витрати є невидимими, неочевидними витратами. Вони сховані між іншими накладними витратами підприємства та витратами періоду. Але незважаючи на невидимість, трансакційні витрати можуть впливати на рівень витрат та фінансові результати підприємства, на собівартість одиниці продукції і, зрештою, на цінову конкурентоспроможність підприємства. Тому вивчення передумов та джерел виникнення трансакційних витрат, їх впливу на рівень витрат підприємства є новим завданням, що потребує відповідного вирішення й обґрунтування способів розв'язання. Необхідність вивчення трансакційних витрат підприємства та розробки практичних рекомендацій щодо їх оцінки зумовила вибір теми дисертаційної роботи та її актуальність.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у відповідності із планом наукових досліджень Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. При виконанні госпрозрахункової теми І-02-04 “Удосконалення організації управління витратами на комбінаті” (номер держреєстрації 0104U003316) здобувачем з використанням результатів проведеного дескриптивного аналізу інформаційних джерел трансакційних витрат підприємств проаналізовано їх стан та встановлено ступінь розгалуженості структури таких витрат. Розроблені здобувачем підходи до визначення впливу інтенсивності конкуренції на рівень та розмаїтість трансакційних витрат підприємства використані при виконанні держбюджетної теми ДН-33-03 “Розробка механізму управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарської діяльності в умовах глобалізації економіки” (номер держреєстрації 0103U00421).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних основ та реалізація прикладних способів оцінки трансакційних витрат підприємства.

Для досягнення поставленої мети дослідження вирішені такі наукові та практичні завдання:

вивчено з позиції неоінституційної теорії сутність трансакцій у ринковій економіці та розглянуто їх класифікації;

досліджено умови формування трансакційних витрат в економіці України та обґрунтовано необхідність їх вивчення на рівні підприємства;

вивчено розмаїтість видів трансакційних витрат підприємства та проведено їх упорядкування;

розроблено та