LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка трансакційних витрат підприємства

здійснено процедури дослідження трансакційних витрат підприємства;

розроблено способи оцінки трансакційних витрат підприємства;

досліджено вплив трансакційних витрат підприємства на ефективність його діяльності;

упроваджено в діяльність підприємств розроблені рекомендації.

Об'єктом дослідження є трансакційні витрати підприємства. Предметом дослідження є логіка, принципи та способи оцінки трансакційних витрат підприємства та їх впливу на ефективність діяльності підприємства.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність способів наукового пізнання, методів і прийомів, що використовувалися в процесі дослідження. Теоретичною основою дослідження послугували фундаментальні положення неоінституційної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі неоінституціоналізму, трансакційних витрат та особливостей трансформаційного етапу в економіці України.

Правове поле дослідження склали чинні законодавчі та нормативні документи, що регулюють контрактні відносини в Україні. Інформаційною базою дослідження є статистичні дані про витрати підприємств та результати власних досліджень.

У роботі використано системний аналіз (при вивченні трансакційних витрат у ринковій економіці та дослідженні умов формування трансакційного сектора в економіці України); дескриптивний аналіз, метод угруповань та метод експертної оцінки (при аналізі стану інформаційних джерел трансакційних витрат підприємства); вертикальний метод, метод порівняльного аналізу (при аналізі структури трансакційних витрат підприємства); фактичний аналіз (при аналізі контрактних відносин підприємства); кореляційно-регресивний аналіз (при вивченні витрат, що пов’язані з отриманням та використанням інформації щодо здійснення трансакцій); статистичні методи (при дослідженні якості управлінських рішень щодо трансакційних витрат підприємства); метод логічного аналізу (при розробці принципових основ та методики оцінки трансакційних витрат підприємства); пірамідальний аналіз, методи аналізу беззбитковості та аналізу граничних витрат (при визначенні впливу трансакційних витрат на ефективність діяльності підприємства).

Наукова новизна отриманих результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в розробці процедур дослідження трансакційних витрат підприємства й обґрунтуванні принципових підходів до їх оцінки.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в такому:

уперше:

розроблено процедури дослідження трансакційних витрат підприємства, серед яких виділено основні та забезпечувальні, реалізація яких передбачає досягнення інформаційної, аналітично-оціночної та управлінської цілей діяльності підприємства;

побудовано модель дескриптивного аналізу стану інформаційних джерел трансакційних витрат підприємства на основі поєднання угруповань усіх інформаційних джерел таких витрат та виконаної деталізації їх класифікаційних груп;

показано, що кількість видів трансакційних витрат підприємства, їх характер і структура залежать від рівня інтенсивності конкуренції: чим більш вільною є конкуренція на ринку, тим більш розгалуженою є структура трансакційних витрат підприємства та навпаки;

розроблено способи оцінки трансакційних витрат підприємства, підґрунтям якої є система загальних і часткових показників;

показано можливість використання пірамідального аналізу, аналізу беззбитковості та аналізу граничних витрат при визначенні впливу трансакційних витрат на ефективність діяльності підприємства;

удосконалено:

класифікацію трансакційних витрат підприємства, яку, виходячи з можливості локалізації трансакційних витрат, визначення їх величини на основі даних оперативного та бухгалтерського обліку, зведено до вичерпного переліку елементарних витрат, що складають загальну величину трансакційних витрат кожного виду.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені в дисертації підходи, способи й отримані результати являють собою методичну базу оцінки трансакційних витрат підприємства.

До числа результатів, що мають найбільше практичне значення, належать пропозиції щодо:

дескриптивного аналізу інформаційних джерел трансакційних витрат підприємства;

процедури аналізу трансакційних витрат підприємства;

методики оцінки трансакційних витрат підприємства;

визначення впливу трансакційних витрат на ефективність діяльності підприємства.

Результати дисертаційної роботи використовуються в практичній діяльності промислових підприємств, що підтверджується відповідними документами, які містяться в додатках до дисертації: Лутугинський державний науково-виробничий валковий комбінат (довідка № 267/15 від 27.09.2004 р.), р.), ТОВ ВКФ “ЛІА Лтд” (акт упровадження від 15.10.2004 р.)

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та висновки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведеного дослідження автора щодо оцінки трансакційних витрат підприємства. Внесок автора в колективно опубліковані роботи конкретизовано у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Отримані результати наукового дослідження, висновки та пропозиції доповідалися, обговорювалися та схвалені на YI та IХ Міжнародних науково-практичних конференціях “Університет і регіон” (м. Луганськ, 2000 та 2003 рр.); Міжнародній науковій конференції молодих учених-економістів “Проблемы обеспечения экономического роста” (м. Донецьк, 2001 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасні проблеми економіки підприємства” (м. Дніпропетровськ, 2003 р.); IV Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, 2003 р.);
ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти”
(м. Полтава, 2004 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Маркетингові дослідження в Україні” (м. Київ –Ялта, 2004 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Економіка підприємства: проблеми теорії та практики” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Економічні проблеми сталого розвитку підприємств в умовах ринкової економіки” (м. Луганськ, 2004 р.).

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано в 20 наукових працях, серед яких 7 статей - у наукових журналах, 4 статті – у збірниках наукових праць та 9 публікацій - у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій - 4,47 д.а., з яких автору належить 4,1 д.а.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 228 сторінках друкованого тексту. Матеріали дисертації містять 42 таблиці та 8 рисунків, які подано на 36 сторінках.