LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка трансакційних витрат підприємства

Список використаних джерел із 186 найменувань уміщено на 17 сторінках, 2 додатки – на 3 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


В дисертаційній роботі на основі проведеного автором дослідження захищаються такі основні положення.

Розділ 1. Передумови вивчення трансакційних витрат підприємства. Інституційна економічна теорія визнає, що “економічні агенти діють у світі великих трансакційних витрат”.1 У відповідності з цим кожна трансакція, що визначається як відчуження та одержання прав власності, супроводжується певними витратами – трансакційними.

Інституційні перетворення в Україні зводяться до двох взаємопов’язаних процесів: специфікації прав власності, насамперед шляхом передачі їх з рук держави до рук приватних агентів, та переходу від планового регулювання до ринкового, що передбачає зміну ролі держави в економіці. Вивчення існуючих думок щодо зв’язку зростання ролі держави та збільшення трансакційних витрат підтвердило наявність різних точок зору.

Відповідно до найбільш поширеної думки щодо перетворення держави на суб'єкт економічних відносин трансакційні витрати мають явну тенденцію до збільшення. Але з іншої точки зору зі зростанням значущості та стабільності ролі держави трансакційні витрати зменшуються, оскільки правила гри на “економічному полі” чітко визначено, і тому проблеми співробітництва найчастіше вирішуються без посередників (судів, арбітражу, органів державної влади та ін.). З урахуванням особливостей перехідного періоду можна вважати, що в Україні трансакційні витрати будуть збільшуватися. В сучасній Україні ринкові інститути, що заощаджують трансакційні витрати, поки що не створені. Ще однією причиною збільшення трансакційних витрат в українській економіці є наявність тіньової економіки. Здійснення обмінів у нелегальному режимі також пов’язано з витратами, оскільки ті, хто працює в тіньовій економіці, можуть економити на одному типі витрат, але вони змушені платити “ціну позалегальності”, яка може бути значною.

Вивчення трансакційних витрат повинно здійснюватися не тільки на макрорівні, але й на рівні підприємств, оскільки це дозволяє вирішити головне питання при дослідженні трансакційних витрат – що саме обходиться дорого під час трансакцій. У ході дослідження були виявлені передумови, що викликають необхідність вивчення трансакційних витрат, які формуються на рівні підприємства. Вони зводяться до такого.

З погляду неоінституційного аналізу, підприємство має контрактну природу, тому що контракти за умов ринкової економіки опосередковують економічні відносини між підприємствами. Будь-який контракт супроводжується трансакційними витратами.

Існуюча конкуренція є, з одного боку, рушійною силою розвитку виробництва. Але з іншого боку, зусилля підприємства в конкурентній боротьбі є одним з джерел збільшення трансакційних витрат. Рівень трансакційних витрат підприємства, які впливають на інтенсивність цінової конкуренції, формують масштаб ринку, вид конкурентного ринку, галузь виробництва, вид стратегії просування товару, еластичність попиту на товар та стадія життєвого циклу товару.

На рівні підприємства формуються основні види трансакційних витрат (рис. 1).

Визнання трансакційних витрат підприємства складовою його загальних витрат вимагає дещо інакше поглянути на структуру витрат підприємства. Традиційно в економічній науці у структурі витрат підприємства виділяють виробничі та невиробничі витрати. У працях учених-неоінституціоналістів сукупні виробничі витрати складаються із трансформаційних витрат (витрат виробничих факторів) і трансакційних витрат на визначення, захист і нагляд за дотриманням прав власності на товари. Якщо рівень трансформаційних витрат визначається технологічними чинниками, то рівень трансакційних витрат – інституційними чинниками.

Трансакційні витрати підприємства є особливим видом витрат, які значно відрізняються від їх інших видів. За джерелами їх покриття виділяють дві складові трансакційних витрат підприємства - витрати та втрати. Трансакційні витрати підприємства можуть бути явними, що піддаються виділенню на основі певної документації, та неявними, виділення яких має певні труднощі (нелегальні інституційні трансакційні витрати).

Як будь-яку частку витрат підприємства, трансакційні витрати необхідно вивчати, що передбачає постановку принципово нових питань щодо такого вивчення, основними з яких є систематизація таких витрат, процедури їх дослідження та оцінки.

Розділ 2. Дослідження трансакційних витрат підприємств. Розмаїття трансакційних витрат підприємства зумовило необхідність їх класифікації, якій передувало виділення певних типів трансакційних витрат. Класифікацію трансакційних витрат підприємства виконано на основі вивчення сутності трансакційних витрат, що виникають на рівні підприємства, огляду й аналізу існуючих класифікацій, виведення типів трансакційних витрат та їх характеристик. Класифікацію трансакційних витрат підприємства побудовано, виходячи з можливості локалізації трансакційних витрат, визначення їх величини на основі даних оперативного та бухгалтерського обліку, та зведено до вичерпного переліку елементарних витрат, що складають загальну величину трансакційних витрат кожного виду (табл. 1).

Класифікація трансакційних витрат підприємства дозволяє чітко їх виділити, визначити пріоритетність, організувати моніторинг, проконтролювати їх рівень, визначити заходи щодо їх зменшення, а також розробити процедури їх дослідження.

Виконана в дисертаційній роботі класифікація трансакційних витрат підприємства стала підґрунтям для вивчення процедур дослідження таких витрат і формування їх інформаційного забезпечення. Вивчення таких процедур є важливою передумовою проведення оцінки трансакційних витрат підприємства. В роботі показано, що процедурам дослідження трансакційних витрат на макрорівні приділяється увага як зарубіжними, так і вітчизняними вченими-економістами. Але такі процедури істотно відрізняються від процедур на мікрорівні, які дотепер не вивчалися. Отже, процедури дослідження трансакційних витрат підприємства в роботі розроблено вперше.

Здійснення процедур дослідження трансакційних витрат підприємства значною мірою залежить від інформаційного забезпечення, під яким у роботі розуміється процес цілеспрямованого руху інформаційних ресурсів, що складаються із сукупності інформації, яка характеризує трансакційне середовище підприємств. Тому розгляду процедур дослідження трансакційних витрат підприємств та їх інформаційного забезпечення передує розгляд структури трансакційного середовища підприємств. Трансакційне середовище підприємств розглядається як структурована за секторами сукупність чинників, зовнішній та внутрішній сектори якої взаємодіють у результаті здійснення трансакційних технологій. Під трансакційними технологіями, які дуже мало вивчені у вітчизняній