LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка трансакційних витрат підприємства

користувачі.

Багатоплановість використання результатів оцінки трансакційних витрат підприємств зумовила необхідність розробити підхід до вибору способів оцінки таких витрат. Такий підхід являє собою впорядковану сукупність способів оцінки трансакційних витрат підприємства. Її підґрунтям є запропоновані в роботі принципові основи оцінки таких витрат підприємства. Найважливішим елементом цих принципових основ виступає дворівнева система загальних і часткових показників. До групи загальних показників входять: трансакційні витрати на гривню валового доходу підприємства, трансакційні витрати на гривню валових витрат підприємства, рентабельність трансакційних витрат та інтегральний коефіцієнт трансакційності. Використання цієї групи показників дає змогу отримати панорамний вигляд трансакційних витрат підприємства. Призначенням часткових показників є оцінка окремих видів трансакційних витрат у відповідності до їх видів, визначених у роботі. Часткові показники покликані дати характеристику величини окремих видів трансакційних витрат підприємства, що дозволить, по-перше, мати уявлення про розмір таких витрат, а по-друге, розрахувати питому вагу окремих видів трансакційних витрат підприємства у їх загальній величині. До числа часткових показників, наприклад, належать питома вага витрат на формування та ведення баз інформації, частка витрат на маркетингові дослідження тощо. Крім того, частковими вважаються показники ефективності окремих видів трансакційних витрат, такі, як ефективність реклами. Питання розрахунку часткових показників оцінки трансакційних витрат підприємства певною мірою можна вважати вирішеним при проведенні аналізу таких витрат, результати якого представлено в роботі.

Запропоновані способи дозволяють визначити абсолютний і відносний рівні трансакційних витрат як складової загальних витрат підприємства з подальшим використанням отриманих результатів в управлінні витратами підприємства та при визначенні впливу трансакційних витрат на ефективність його діяльності. Інструментом реалізації запропонованих способів оцінки трансакційних витрат підприємства виступає розроблена відповідна методика. В роботі розглянуто її призначення, докладно охарактеризовано етапи, вказано на проблеми, які можуть виникати при використанні; визначено орієнтири організаційного супроводу; проведено апробацію та прокоментовано отримані результати оцінки трансакційних витрат.

Серед загальних показників оцінки трансакційних витрат підприємства, використання яких у комплексі є найбільш доцільним, особливе значення має інтегральний коефіцієнт трансакційності. Такий коефіцієнт показує, наскільки дієвим та ефективним було використання трансакційних витрат підприємства, а також цілком вірогідно відображає ступінь взаємодії аналізованих підприємств із зовнішнім середовищем. Розрахунки такого показника мають проводитися в динаміці та порівнюватися з іншими загальними показниками оцінки трансакційних витрат підприємства. Значення інтегрального коефіцієнта трансакційності, що наближається або дорівнює одиниці, свідчить про те, що трансакційні витрати збільшуються повільніше, ніж прибуток та валовий дохід підприємства. Таке явище можна вважати раціональним за умов позитивності інших показників розвитку підприємства. Значення коефіцієнта трансакційності, що перевищує одиницю, у випадку, коли не йдеться про стратегічну орієнтацію підприємства на таких фазах життєвого циклу, як поява та активний розвиток, свідчать про неефективність використання трансакційних витрат. Результати розрахунків інтегрального коефіцієнта трансакційності представлено в табл. 2.

Висновки, зроблені за результатами апробації методики оцінки трансакційних витрат підприємств, зводяться до такого. Коливання інтегрального коефіцієнта трансакційності зумовлені як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами. Формування ринкового середовища, поступову його стабілізацію та уповільнення інтенсивності конкурентної боротьби на окремих ринках можна віднести до зовнішніх причин, вплив яких веде до повільного, але неухильного зниження інтегрального коефіцієнта трансакційності. Таку тенденцію можна спостерігати практично на усіх досліджуваних підприємствах. До числа суб’єктивних причин можуть належати технічні та технологічні особливості, якість управлінських рішень, щодо здійснення трансакцій та ін. Чим вищими є значення інтегрального коефіцієнта трансакційності, тим вищий рівень ефективності використання трансакційних витрат. Але зі стратегічної точки зору така залежність може трансформуватися, що зумовлюється досить високими трансакційними витратами, призначенням яких є забезпечення стабільних зв’язків та гарантованих доходів у майбутньому.

Отже, за результатами проведеної апробації можна визнати легітимність, репрезентативність та достатню якість запропонованих способів оцінки трансакційних витрат підприємства, бо вони не відкидають погляди на управління витратами підприємства та не вступають у протиріччя з наявними системами планування витрат.

Оскільки всі операції з товарами супроводжуються обміном прав власності, то не можна зневажати впливом трансакційних витрат на ефективність діяльності підприємства. Стандартним способом, який рекомендують класики теорії трансакційних витрат, є мінімізація середніх трансакційних витрат. Ідеальною умовою використання такого способу є досконала конкуренція протягом довгострокового періоду, яка на практиці зустрічається дуже рідко. Зважаючи на це, а також спираючись на результати проведених у роботі попередніх досліджень та отримані висновки, доведено, що певною мірою цілям вимірювання впливу трансакційних витрат на ефективність діяльності підприємства може слугувати зіставлення темпів зростання запропонованих загальних показників оцінки таких витрат. Такий підхід було використано при апробації запропонованої методики оцінки трансакційних витрат підприємств. ЇЇ результати графічно зображено на рис. 2.

За даним способом вплив трансакційних витрат на ефективність діяльності підприємства є позитивним при перевищенні темпів зростання валового доходу над темпами збільшення трансакційних витрат або наявності тенденції зростання цього співвідношення. Суттєвим такий вплив можна вважати за умов, якщо аналізоване співвідношення перевищує одиницю.

З огляду на те, що трансакційні витрати є розпорошеними по підприємству та немає єдиного способу їх вимірювання, для оцінки впливу таких витрат на ефективність діяльності підприємства пропонується використовувати пірамідальний аналіз, аналіз беззбитковості та визначення граничних трансакційних витрат. За результатами використання цих способів та порівняння отриманих результатів зроблено такі висновки. Жоден із способів, що розглядаються, не є бездоганним. Кожен із способів дозволяє розглянути вплив трансакційних витрат на ефективність діяльності підприємства з різних точок зору. Використання цих способів може здійснюватися як у